WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік та аудит - Курсова робота

Облік та аудит - Курсова робота

До складу доходів майбутніх періодів включаються суми доходів, нарахованих на протязі поточного чи попередніх звітних періодів, котрі будуть визначені в наступних звітних періодах.

Доходи і витрати включаються до складу Звіту про фінансові результати на основі принципів нарахування та відповідності і відображаються у бухгалтерському обліку і фінансових звітах тих періодів, до яких вони відносяться.

Система оплати праці затверджена згідно з колективним договором підприємства.

Податковий облік здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

Контроль за виконанням наказу про облікову політику підприємства здійснюється директором КП "Ринок Ново-Іванівський" Маханьковою Тетяною Леонідівною.

Бухгалтерія КП складається з одного головного бухгалтера Кисельової Світлани Михайлівни, яка й здійснює бухгалтерський облік господарсько-фінансової діяльності підприємства. Роль одного бухгалтера особливо помітна на невеликому підприємстві, де він один виконує весь обсяг бухгалтерських та більшість аналітичних робіт. В обов'язки головного бухгалтера на КП "Ринок Ново-Іванівський" входять певні функції, що регламентуються посадовими інструкціями:

 1. Інформаційна – безперервний збір, обробка, узагальнення, зберігання, передача для потреб управління фактичних даних про основні показники діяльності підприємства.

 2. Контрольна – перевірка законності і доцільності господарських операцій, забезпечення збереження коштів, ефективне їх використання.

 3. Аналітична – оцінка (аналіз) досягнутих результатів, підсумків діяльності. Аналіз, як правило, проводиться спільно з іншими економічними службами.

Недоліком організації обліку на КП "Ринок Ново-Іванівський" є відсутність автоматизованої форми обліку, застосування якої могло б спростити виконання облікових записів та сприяти кращій систематизації інформації.

Щоб зробити висновок про рівень ефективності роботи підприємства потрібно провести аналіз фінансово-господарської діяльності комунального підприємства "Ринок Ново-Іванівський" за останні чотири роки, тобто за весь час його існування.

Аналіз фінансового стану підприємства розпочнемо з аналізу майна та джерел його придбання.

Майно підприємства – це ресурси, які ним контролюються в результаті минулих подій та їх використання як очікується призведе до надходження економічних вигод у майбутньому.

Ознайомитись зі структурою активів та пасивів комунального підприємства "Ринок Ново-Іванівський" можна у Додатку А.

Із Додатку А видно, що вартість майна комунального підприємства "Ринок Ново-Іванівський" станом на кінець 2005 року складає 377,8 тис.грн., що більше порівняно з 2004 роком на 165,6 тис.грн. В цілому структуру активів підприємства оцінюємо як задовільну, так як:

 • основну частку у вартості майна займають необоротні активи, а саме на кінець 2005 року їх питома вага складає 94,42 %, що на 8,27 пунктів вище, ніж попереднього року

 • ринок не забезпечений оборотними активами, їх частка від валюти балансу, станом на кінець 2005 року складає лише 5,58 %, тоді як у 2004 році ця частка становила 13,85 %

 • негативно можна оцінити відсутність запасів у валюті балансу

 • комунальне підприємство "Ринок Ново-Іванівський" має також незадовільну структуру оборотних активів. Це проявляється в тому, що незважаючи на зменшення дебіторської заборгованості в 2005 році в порівнянні з 2004 на 7,1 тис.грн, сума грошових коштів теж зменшується і становить на кінець звітного періоду досить мізерну суму – 0,3 тис. грн. Таким чином питома вага грошових коштів в загальній вартості майна підприємства складає лише 0,08 %

Протягом 2005 року відбулися наступні зміни в структурі пасивів комунального підприємства "Ринок Ново-Іванівський":

 • сума власного капіталу підприємства за рік збільшилася на 173,9 тис. грн, темп зміни власного капіталу у 2005 році склав 102,29 %

 • у структурі власного капіталу відбулися наступні зміни:

 • статутний капітал збільшився на 131,8 тис.грн.

 • у 2005 році спостерігається суттєве збільшення нерозподіленого прибутку ( на 42,1 тис. грн.. порівняно з 2004 роком)

 • прослідковується зменшення позикового капіталу на 8,3 %, вся сума якого складається з поточних зобов'язань, тобто довгострокових зобов'язань підприємство не має

 • в поточних зобов'язаннях майже рівні суми становлять поточні зобов'язання за розрахунками та кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги – 19,2 тис. грн. і 23,0 тис.грн. у 2004 та 16,2 тис.грн. та 17,7 тис.грн. у 2005 році

 • щодо структури поточних зобов'язань за розрахунками, то на кінець звітного року зобов'язання за розрахунками з бюджетом становили 100%, тоді як на початок періоду ще існувала заборгованість зі страхування у сумі 0,1 тис.грн. та заборгованість з оплати праці в розмірі 4,5 тис. грн.

Співвідношення між окремими статтями пасиву та активу балансу дає змогу оцінити фінансовий стан підприємства за одним із чотирьох типів:

 • абсолютний, якщо А1 > П1;

 • нормальний, якщо А1 + А2 > П1;

 • передкризовий (критичний), якщо А1 + А2 + А3 > П1;

 • кризовий, якщо А1 + А2 + А3 < П1,

де:

А1 – найбільш ліквідні активи;

А2 – середньо ліквідні активи;

А3 – низько ліквідні активи;

П1 – поточні зобов'язання.

В таблиці 1 відображені показники, за допомогою яких можна визначити фінансовий стан підприємства за 2001 – 2005 роки.

Таблиця 1.2.1. Оцінка фінансового стану КП "Ринок Ново-Іванівський" за 2001 – 2005 роки.

Роки

А1

А2

А3

сума

знак

П1

2001

0,3

1,5

0,4

2,2

<

3,1

2002

0,2

2,3

0,2

2,7

<

4,1

2003

2,8

2,3

0

5,1

<

20,1

2004

1,5

23,6

0

25,1

<

42,2

2005

0,3

20,8

0

21,1

<

33,9

Відповідно до проведеного аналізу структури активів і пасивів комунального підприємства "Ринок Ново-Іванівський" можна зробити висновок, що взагалі фінансовий стан підприємства на даному етапі, як і за всі роки існування, кризовий, що свідчить про те, що підприємство не в змозі розрахуватися за своїми зобов'язаннями за рахунок власних активів.

Незважаючи на такі висновки, в сучасних умовах підприємство повинно чітко орієнтуватись у складному лабіринті ринкових відносин, вірно оцінювати виробничий та економічний потенціал, стратегію подальшого розвитку, фінансовий стан як свого підприємства, так і підприємств партнерів.

Фінансовий стан – це здатність (спроможність) підприємства фінансувати свою діяльність. Він характеризується забезпеченістю фінансовими ресурсами, які необхідні для нормального функціонування підприємства, доцільністю їх розміщення та ефективністю використання, фінансовими взаємовідносинами з іншими юридичними та фізичними особами, платоспроможністю та фінансовою стійкістю.

Основні фактори, що визначають фінансовий стан, це, по-перше, виконання фінансового плану і поповнення в міру потреби власного оборотного капіталу за рахунок прибутку і, по-друге, швидкість оборотності оборотних коштів. Сигнальним показником, в якому проявляється фінансовий стан, є платоспроможність підприємства, тобто його здатність своєчасно задовольняти платіжні вимоги постачальників сировини, матеріалів, техніки згідно з господарськими угодами, повертати банківські кредити, проводити оплату праці персоналу, вносити платежі в бюджет. Щоб прийняти правильне управлінське рішення, сформувати імідж, якого вимагає ринок, необхідно виробити нові підходи до управління, а саме – вміти аналізувати теперішній фінансовий стан і прогнозувати його на майбутнє.

Головною метою аналізу фінансового стану є своєчасне виявлення та усунення недоліків у фінансовій діяльності підприємства і пошук резервів зміцнення фінансового стану підприємства та його платоспроможності.

При цьому першочерговими завданнями аналізу є :

- загальна оцінка фінансового стану та чинників, що його зумовлюють;

- вивчення відповідності між коштами та джерелами, раціональності їх розміщення та ефективності використання;


 
 

Цікаве

Загрузка...