WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік та аудит - Курсова робота

Облік та аудит - Курсова робота

Основний вид діяльності КП – продаж і здавання в найм (в оренду) нерухомого майна виробничо-технічного призначення.

Предметом діяльності КП є:

 • надання платних послуг по організації торгівлі;

 • відкриття фірмових магазинів і павільйонів по реалізації промислових, продовольчих, сільськогосподарських та ін. товарів;

 • організація камер схову;

 • торгівельна діяльність в сфері оптової, роздрібної торгівлі, громадського харчування, по реалізації продовольчих та непродовольчих товарів, спиртних напоїв, тютюнових виробів;

 • надання побутових послуг;

 • здійснення торгівельно-закупівельної та посередницької діяльності, створення торгівельно-закупівельних підприємств;

 • організація автосервісу, платних стоянок, парковок та авто ринків;

 • закупівля в населення, підприємств та підприємців (юридичних та фізичних осіб) сільськогосподарських продуктів та продукції їх переробки;

 • виробництво, переробка та реалізація сільськогосподарської продукції;

 • організація пунктів громадського харчування;

 • виробництво та реалізація продуктів харчування;

 • відкриття пунктів прийому склотари.

КП проводить і іншу діяльність, що відповідає його цілям і не суперечить чинному законодавству України.

Майно КП складається з основних та оборотних фондів, а також інших цінностей, вартість яких відображена у самостійному балансі. Майно, яке перебуває в комунальній власності міста та закріплене за КП, належить йому на праві оперативного управління майном, яке перебуває в комунальній власності міста та відноситься до основних засобів підприємства, тільки по рішенню власника.

Джерела формування майна підприємства:

 • грошові та майнові внески засновника (міської ради);

 • доходи, отримані від реалізації продукції, робіт, а також інших видів господарської діяльності;

 • прибуток від цінних паперів;

 • кредити банків та інших кредиторів;

 • капітальні вкладення та дотації з бюджетів;

 • придбання майна іншого підприємства;

 • безоплатні, або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств та громадян;

 • інші джерела, не заборонені законодавством.

КП не має права надавати та передавати іншим підприємствам, організаціям та закладам, обмінювати, передавати в оренду, надавати безоплатно в тимчасове користування або в позику приналежні йому будівлі, споруди, транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу без дозволу власника.

КП не має права передавати безоплатно, продавати, передавати в оренду громадянам засоби виробництва та інші матеріальні цінності без дозволу власника.

Головним узагальнюючим показником фінансових результатів підприємства є прибуток.

Порядок використання чистого прибутку визначає власник КП шляхом встановлення обов'язкових нормативів розподілу такого прибутку. Якщо власник окремим рішенням не встановлює обов'язкових нормативів розподілу чистого прибутку, то весь прибуток залишається в розпорядженні підприємства. Порядок використання прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства, визначає директор в межах чинного законодавства.

Підприємство самостійно розробляє план своєї діяльності та визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на продукцію, послуги, роботи та з необхідності забезпечення виробничого та соціального розвитку підприємства, підвищення доходів.

Основу планів складають договори, укладені зі споживачами продукції, робіт, послуг та постачальниками матеріально-технічних ресурсів.

Підприємство реалізує свою продукцію, роботи і послуги за цінами, тарифами, затвердженими міськвиконкомом, а у випадках, передбачених законодавчими актами України – за державними цінами та тарифами.

КП самостійно здійснює матеріально-технічне забезпечення власного виробництва, може одержувати у встановленому законом порядку в банківських установах кредити та позички.

КП не має права виступати гарантом при наданні суб'єктам підприємницької діяльності банківських кредитів.

Відповідно до наказу №1 "Про облікову політику комунального підприємства "Ринок Ново-Іванівський" від 01.10.2001, ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності проводиться за принципом нарахування так, щоб результати операцій та інших подій відображались в облікових регістрах та фінансових звітах тоді, коли вони мали місце, а не тоді, коли підприємство отримує чи сплачує кошти. Такий підхід до складання фінансових звітів дасть можливість інформувати користувачів не тільки про надходження чи сплату грошових коштів у минулому, але й про зобов'язання сплатити кошти чи про надходження їх в майбутньому.

Виходячи з цього принципу, доходи у Звіті про фінансові результати відображаються в тому періоді, коли вони були отримані, а витрати на основі відповідності цим доходам, що забезпечить визначення фінансового результату звітного періоду, співставленням доходів звітного періоду з витратами, здійсненими для отримання цих доходів.

При складанні фінансової звітності межа суттєвості визначається в 100 грн.

Відповідно до П(С)БО 8 "Нематеріальні активи" бухгалтерський облік нематеріальних активів ведеться по групам:

 • права користування природними ресурсами;

 • права користування майном;

 • права на знаки для товарів та послуг;

 • права на об'єкти промислової власності;

 • авторські та суміжні з ними права;

 • гудвіл;

 • інші нематеріальні активи.

Первісна вартість нематеріального активу формується згідно з п.11-17 П(С)БО 8 "Нематеріальні активи". Амортизація нематеріальних активів здійснюється прямолінійним методом. Строк корисного використання нематеріальних активів встановлений за групами.

Основні засоби класифікуються за групами і амортизація на них нараховується по ставках згідно ст.8.2, 8.3 ЗУ "Про оподаткування прибутку підприємств" №283/97-ВР в редакції від 22.05.97р., зі змінами та доповненнями. Ліквідаційна вартість основних засобів на підприємстві не приймається. Первісна оцінка об'єкту основних засобів здійснюється за собівартістю згідно П(С)БО 7 "Основні засоби".

Довгострокові фінансові інвестиції враховуються за методом участі в капіталі. При відображенні у фінансовому обліку та балансі довгострокових фінансових інвестицій, які враховуються за методом участі в капіталі, вони збільшуються на суму частки інвестора в прибутку асоційованої компанії та зменшуються на суму отриманих дивідендів.

Відстрочені податкові активи визначаються в тому випадку, коли податок на прибуток, визначений згідно облікової політики підприємства, менше, ніж податок на прибуток, визначений за діючим податковим законодавством.

На вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів (МШП), які обліковуються на 11 рахунку "Інші необоротні матеріальні активи", нараховується знос і обліковуються вони на 11 рахунку до повного зносу чи списання, як не придатні до експлуатації. Сума зносу відображається на рахунку 133 "Накопичена амортизація нематеріальних активів". Вартість МШП, переданих в експлуатацію (які обліковуються на рахунку 22 "Малоцінні швидкозношувані предмети" і списуються відразу ж при відпуску в експлуатацію), виключається зі складу активів (списується з балансу) з подальшою організацією оперативного кількісного обліку таких предметів за місцями експлуатації і відповідальними особами на протязі строку їх фактичного використання.

Дебіторська заборгованість визнається активом, якщо існує вірогідність отримання підприємством майбутніх економічних вигід і її можливо достовірно визначити. В балансі дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги визнається за чистою вартістю, яка дорівнює сумі дебіторської заборгованості за винятком сумнівних боргів. Величина резерву сумнівних боргів визначається на основі аналізу у розмірі 5% дебіторської заборгованості за станом на кінець звітного періоду.

Грошовими коштами та їх еквівалентами у фінансовій звітності згідно з П(С)БО 4 "Звіт про рух грошових коштів" вважаються грошові кошти на поточному рахунку, грошові кошти у касі підприємства, грошові кошти в дорозі та депозитні сертифікати на 3 тижні.

До витрат майбутніх періодів відноситься завчасно сплачена орендна плата, суми за підписку періодичних видань, завчасно сплачені рекламні послуги та усі інші витрати, які стосуються наступного звітного періоду.

Зобов'язання ( обов'язок чи відповідальність діяти певним чином) відображається тільки тоді, коли актив отриманий, чи коли підприємство заключає безвідмовну угоду придбати актив.

Відстрочені податкові зобов'язання визнаються тоді, коли податок на прибуток Декларації про прибуток згідно з податковим законодавством підприємств менше податку на прибуток, визначеного відповідно до фінансового звіту.


 
 

Цікаве

Загрузка...