WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік та аудит - Курсова робота

Облік та аудит - Курсова робота

Отже, дані бухгалтерського обліку та звітності не дають достовірного уявлення про дійсний фінансовий стан суб'єкта перевірки на "__" ______ 200_ р.

Висновки до 4 розділу

У ринкових умовах господарювання підвищення ефективності виробництва, розподілу, обміну і споживання суспільно необхідного продукту неможливе без належного контролю за використанням товарно-грошових відносин.

В умовах переходу до ринку та зміни системи оподаткування достовірність фінансової звітності, визначення фінансових результатів і належних до сплати в бюджет платежів має особливе значення. Від цього також залежить довіра до підприємства його засновників, акціонерів, інвесторів, інспекторів. У зв'язку з цим важливу роль відіграє фінансово-господарський контроль за правильністю створення, розподілом і використанням фінансових ресурсів.

Згідно зі специфікою діяльності на ринку особливо ретельній перевірці на комунальному підприємстві "Ринок Ново-Іванівський" підлягають правильність та своєчасність справляння ринкового збору - як одного з основних засобів отримання доходу підприємства (що можливо побачити з фінансово-економічного аналізу діяльності ринку, розглянутому у другому питанні), та відповідно вчасне надходження цих грошових коштів до каси підприємства, тобто здійснюється контроль за здійсненням розрахункових операцій у сфері готівкового та безготівкового обігу.

Щодо результатів перевірок та висновків контролюючих органів, то згідно з актами перевірок сплата ринкового збору відповідає ставкам, на момент перевірки касові чеки оформлені належним чином. Єдиним , але на мою думку, значним порушенням є незабезпечення зберігання контрольних стрічок протягом трьох років, як це передбачено законодавством.

Стосовно існування внутрішнього контролю на комунальному підприємстві, то його організація поки що не передбачена.

Висновки і пропозиції

Проаналізувавши ряд проблемних аспектів з обліку доходів і витрат, слід зазначити, що при веденні бухгалтерського обліку в умовах реформування облікової системи бухгалтери повинні використовувати економічний підхід у вирішенні проблем обліку. Суть цього підходу полягає в тому, що при веденні обліку, насамперед, необхідно враховувати економічну сутність бухгалтерських операцій, і вже виходячи з неї відображати ці операції в обліку, якщо це, звичайно, можливо відповідно до діючих облікових норм.

В цій роботі була зроблена спроба привернути увагу до існуючих проблем в методах обліку складових фінансових результатів - доходів і витрат, а враховуючи їх стратегічне значення для кожного підприємства, і до організації обліку на підприємстві взагалі. В результаті цього дослідження отримані наступні результати:

- конкретизовані невизначеності стосовно визнання в обліку доходів, які обумовлені тим, що сьогодні в Україні передача права власності з юридичної точки зору значно відрізняється від свого бухгалтерського аналога;

- доведено, що за правилом "першої події" у податковому обліку оподатковуються не реальні доходи підприємств, що навіть за високих ставок було б досить природним, а доходи майбутні, що суперечить загальновизнаному призначенню та процесу оподаткування.

Недоліком організації обліку доходів і витрат на КП "Ринок Ново-Іванівський" є відсутність автоматизованої форми обліку, застосування якої могло б спростити виконання облікових записів та сприяти кращій систематизації інформації.

В Україні можна виділити чотири основні підходи до розв'язання проблеми автоматизації бухгалтерії, котрі умовно можна розділити на: універсальний, спеціалізований, компонентний (який часто використовується разом з іншими підходами) та індивідуальний.

Враховуючи всі особливості досліджуваного підприємства та необхідність автоматизації облікового процесу на ньому, яка нажаль на даний момент відсутня на ринку, можливо запропонувати використовувати для автоматизації обліку на КП "Ринок Ново-Іванівський" програму "1С: Бухгалтерський облік для України".

Згідно зі специфікою діяльності на ринку особливо ретельній перевірці на комунальному підприємстві "Ринок Ново-Іванівський" підлягають правильність та своєчасність справляння ринкового збору - як одного з основних засобів отримання доходу підприємства (що можливо побачити з фінансово-економічного аналізу діяльності ринку, розглянутому у другому питанні), та відповідно вчасне надходження цих грошових коштів до каси підприємства, тобто здійснюється контроль за здійсненням розрахункових операцій у сфері готівкового та безготівкового обігу.

Щодо результатів перевірок та висновків контролюючих органів, то згідно з актами перевірок сплата ринкового збору відповідає ставкам, на момент перевірки касові чеки оформлені належним чином. Єдиним , але на мою думку, значним порушенням є незабезпечення зберігання контрольних стрічок протягом трьох років, як це передбачено законодавством.

Стосовно існування внутрішнього контролю на комунальному підприємстві, то його організація поки що не передбачена.

Головною метою аналізу фінансового стану КП "Ринок Ново-Іванівський" було своєчасне виявлення та усунення недоліків у фінансовій діяльності підприємства і пошук резервів зміцнення фінансового стану підприємства та його платоспроможності.

При проведенні аналізу було виявлено:

 • фінансовий стан підприємства є скрутний;

 • не ефективне використання коштів;

 • невідповідність між коштами та джерелами їх надходження;

 • незадовільна ліквідність та фінансова стабільність підприємства;

 • відсутність розробок конкретних заходів, спрямованих на більш ефективне використання фінансових ресурсів і зміцнення фінансового стану підприємства.

На підставі проведеного аналізу фінансового стану ми можемо зробити загальний висновок, що КП "Ринок Ново-Іванівський" не є абсолютно ліквідним, та фінансово стійким, але спостерігається тенденція до поліпшення фінансового стану.

Відповідно до проведеного аналізу структури активів і пасивів комунального підприємства "Ринок Ново-Іванівський" можна зробити висновок, що взагалі фінансовий стан підприємства на даному етапі, як і за всі роки існування, кризовий, що свідчить про те, що підприємство не в змозі розрахуватися за своїми зобов'язаннями за рахунок власних активів.

Підприємництво завжди здійснюється в певних економічних умовах і тому може бути успішним лише у випадку, коли власники підприємства здатні адекватно оцінити ці умови, виявити напрямки можливих змін, пристосувати свій бізнес до цих умов, максимально використавши закладені у них можливості.

Існуюча на ринку ситуація змушує запропонувати його керівництву заходи для відновлення платоспроможності та підтримки ефективної господарської діяльності (заходи технічного, організаційно-економічного характеру та фінансові кошти, необхідні для їхнього здійснення).

З-поміж багатьох різних заходів, які сприяють відновленню платоспроможності й підтримуванню ефективної господарської діяльності підприємства, можна рекомендувати, зокрема, такі:

 • зміна складу керівників підприємства та стилю управління;

 • інвентаризація активів підприємства;

 • оптимізація дебіторської заборгованості, зниження витрат на надання послуг;

 • продаж незавершеного будівництва;

 • обґрунтування необхідної чисельності персоналу;

 • продаж зайвого устаткування, матеріалів;

 • реструктуризація боргів перетворенням короткострокової заборгованості в довгострокові позики або іпотеки;

 • удосконалення організації праці;

 • проведення капітального ремонту, модернізації основних фондів, заміни застарілого устаткування.

Список літературних джерел

 1. International Accounting http://www.taxsites.com/international2.html

 2. International Accounting Standards Board http://www.iasb.org/

 3. International Financial Reporting Standards 2005. – IASB, 2005.

 4. Закон України "Про аудиторську діяльність" від 22 квітня 1993р. // Голос України. — 1993. — 29 травня.

 5. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 р. М 996-ХІУ // Нове діло. 2000.— № 15 (34). — 13—20 жовтня.

 6. Указ президента України "Про впорядкування механізму сплати ринкового збору" від 28 червня 1999 року N 761/99 (Додатково див. Постанову Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року N 962.

 7. Про місцеві податки і збори: Декрет Кабінету Міністрів України від 20.05.1993 р. (зі змінами та доповненнями) №56-93 // Бухгалтерія .- 2002.- №38/1-2.-с.185-189.

 8. Наказ Міністерства фінансів України № 291 від 30.11.99 "Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування" // Нове діло. — 2000. — № 15 (34). — 13—20 жовтня.

 9. Метод. рекомендації з трансформації фінансової звітності українських підприємств у фінансову звітність за МСБО. – К., 2003.

 10. Методичні рекомендації з формування складу витрат та порядку їх планування в торговельній діяльності. Затверджені наказом Міністерства економіки з питань європейської інтеграції України від 22.05.2003 року. №145// все про бухгалтерський облік-№76.-26.08.2002р.

 11. Положення ( стандарт ) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" Затверджені наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 року № 87// все про бухгалтерський облік-№14.-13.02.2003р.

 12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати". Затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 року № 87// все про бухгалтерський облік-№14.-13.02.2003р.

 13. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Дохід" Затверджений наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999 року № 290// все про бухгалтерський облік-№14.-13.02.2003р.

 14. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати" Затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999 року № 318// все про бухгалтерський облік-№14.-13.02.2003р.

 15. Апчерч А. Управленческий учет: принципы и практика: : Пер. с англ. / Под ред. Я.В.Соколова., И.А.Смирновой. – М.:Финансы и статистика, 2002. – 950 с.

 16. Болюх М. А., Іваненко В. І. Економічний аналіз господарської діяльності. – К.: ЗАТ „НІЧЛАВА", 2001. – 204 с.

 17. Бутинець Т.А., Чижевська Л.В., Береза С.Л. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник для студентів вузів спеціальності 7.050201 "Менеджмент організацій" та 7.050107 "Економіка підприємств"; за ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. - Житомир: ЖІТІ, 2000. – 672с.

 18. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник. -Житомир: ПП "Рута", 2001. – 607с.

 19. Бухгалтерський облік. Лишаленко О. В. — К.: Видавництво „Центр учбової літератури", 2003. — 624 с.

 20. Бухгалтерський облік. Сопко В. – К.: КНЕУ, 2000. – 578 с.

 21. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: Навч.- практ. посібник // За ред. С.Ф.Голова. – Дн.: Баланс-клуб, 2001. – 832 с.

 22. Бухгалтерський фінансовий облік. / За редакцією професора Бутинця Ф. Ф.. – Житомир: ПП „Рута", 2002. – 688 с.

 23. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. Ткаченко Н. М. — К.: А.С.К., 2002. — 784 с.

 24. Бухгалтерский учёт в Украине / Под редакцией А. Н, Коваленко. — Днепропетровск: Баланс—Клуб, 2003. — 528 с.

 25. Верига Ю.А., Подольська В.А. Аналіз фінансового стану підприємства: - К.: Укоопспілка. ПКТ,1997

 26. Голов С.Ф., Костюченко В.М. Бухгалтерський облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами: Практ. посібник. – К.: Лібра, 2004.

 27. Гольцова С.М., Плікус С.О. Звітність підприємств: фінансова , статистична, консолідована та до фондів соціального та пенсійного страхування: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004.

 28. Грачова Р. Бухгалтерський облік. – К.: Преса України, 2002. – 130 с.

 29. Гуцайлюк З. Аудит фінансових результатів// Бухгалтерський облік і аудит. — 1994. — № 8. — С. 13—16.

 30. Драч С. Аудит достовірності фінансової звітності за Міжнародними Стандартами Аудиту// Аудитор України. – 9/2003. - №16.

 31. Друри К. Введение в управленческий и производственный учет: Пер. с англ. / Под ред. Н.Д.Эриашвили. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.:Аудит, ЮНИТИ, 1998.- 783 с.

 32. Завгородній В. П., Савченко В. Я. Бухгалтерський облік, контроль і аудит в умовах ринку. – К.: БМУ Ін форм, 1995

 33. Ільшин, Л. Облік надзвичайних витрат і доходів: відшкодування шкоди при ДТП // Головбух. – 2001. – №32. – с. 36-41

 34. Интернет-издание GAAP.RU. Теория и практика финансового и управленческого учета.


 
 

Цікаве

Загрузка...