WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік та аудит - Курсова робота

Облік та аудит - Курсова робота

Рахунок 96 "Втрати від участі в капіталі" має такі субрахунки:

961 "Втрати від інвестицій в асоційовані підприємства";

962 "Втрати від спільної діяльності ";

963 "Втрати від інвестицій в дочірні підприємства".

Облік надзвичайних витрат. У результаті стихій, техногенних катастроф і аварій на підприємстві можуть виникнути надзвичайні витрати.

Надзвичайні витрати – втрати і витрати, пов'язані з подіями або операціями, які відрізняються від звичайної діяльності підприємства, і не очікується, що вони повторюватимуться періодично чи в кожному звітному періоді.

Облік цих витрат ведеться на рахунку 99 "Надзвичайні витрати". На дебеті рахунку відображають суму визнаних витрат, на кредиті – списання на рахунок 79 "Фінансові результати".

До витрат від надзвичайних подій належать як прямі втрати внаслідок таких подій, так і витрати на здійснення заходів, пов'язаних із запобіганням і ліквідацією таких наслідків (відшкодування, сплата стороннім організаціям, заробітна плата працівників, зайнятих на відбудовних роботах, вартість використаних сировини й матеріалів тощо).

Рахунок 99 "Надзвичайні витрати" має такі субрахунки:

991 "Втрати від стихійного лиха";

992 "Втрати від техногенних катастроф і аварій";

993 "Інші надзвичайні витрати".

Надзвичайні витрати включають до фінансової звітності за вирахуванням суми, на яку зменшується податок на прибуток від діяльності підприємства внаслідок збитків від надзвичайних подій.

Облік інших витрат. Кожне підприємство, що здійснює господарські операції, пов'язані з фінансовими інвестиціями, реалізацією необоротних активів має обліковувати витрати, що виникають у результаті цієї діяльності й мають назву "інші витрати".

Інші витрати – витрати, що виникають під час діяльності (крім фінансових витрат), але не пов'язані безпосередньо з виробництвом і (або) реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг).

До таких витрат належать:

  • собівартість реалізованих фінансових інвестицій (балансова вартість і витрати, пов'язані з реалізацією фінансових інвестицій);

  • собівартість реалізованих необоротних активів (залишкова вартість і витрати, пов'язані з реалізацією необоротних активів);

  • собівартість реалізованих майнових комплексів;

  • втрати від не операційних курсових різниць;

  • сума уцінки необоротних активів і фінансових інвестицій;

  • витрати на ліквідацію необоротних активів (розбирання, демонтаж та ін.);

  • залишкова вартість ліквідованих (списаних) необоротних активів;

  • інші витрати звичайної діяльності.

Облік цих витрат ведеться на рахунку 97 "Інші витрати", який має такі субрахунки:

971 "Собівартість реалізованих фінансових інвестицій";

972 "Собівартість реалізованих необоротних активів";

973 "Собівартість реалізованих майнових комплексів";

974 "Втрати від не операційних курсових різниць";

975 "Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій";

976 "Списання необоротних активів";

977 "Інші витрати звичайної діяльності";

978 "Виплати страхових сум і страхових відшкодувань";

979 "Перестрахування".

На дебеті субрахунків 971 – 977 відображають суму визнаних витрат, на кредиті – списання на рахунок 79 "Фінансові результати".

На комунальному підприємстві "Ринок Ново-Іванівський" бухгалтерський облік витрат ведеться без застосування рахунків класу 8. Розглянемо записи обліку витрат комунального підприємства за травня 2006 року, які відображені в таблиці 2.1.2.:

Таблиця 2.1.2. Відображення обліку витрат на КП "Ринок Ново-Іванівський" за травень 2006 року.

Зміст господарської операції

Дебет

Кредит

, тис. грн.

Списано витрати на оплату праці працівникам адміністративно - управлінського апарату

92

661

7459,61

Нараховано відрахування на соціальні заходи до фонду оплати праці працівникам адміністративно – управлінського апарату

92

654

64,88

Списано витрати на розрахунки з підзвітними особами на адміністративні витрати

92

372

1080,40

Перераховано благодійну допомогу, яку віднесено на адміністративні витрати

92

311

42,70

Списано витрати на розрахунки з іншими дебіторами на адміністративні витрати

92

377

17155,48

Списано інші матеріальні витрати, що належать до адміністративних витрат

92

209

560,55

Включено до складу адміністративних витрат амортизацію необоротних активів загальногосподарського призначення

92

13

240,00

Списано МШП, які належать до адміністративних витрат

92

22

136,50

Списано загальну суму сформованих адміністративних витрат на фінансові результати основної діяльності підприємства

791

92

26740,12

Списано витрати на розрахунки з іншими дебіторами на інші витрати діяльності

949

377

312,04

Списано загальну суму інших витрат діяльності на фінансові результати основної діяльності підприємства

791

949

312,04

Протиріччя відображення витрат на рахунках бухгалтерського обліку.

У розділі 1 "Загальні положення" Інструкції №291 визначено, що порядок ведення аналітичного обліку і кореспонденції рахунків, не приведений в Інструкції, встановлюється підприємством виходячи з норм самої Інструкції, положень (стандартів) бухгалтерського обліку, інших нормативно-правових актів по бухгалтерському обліку й управлінських потреб. З іншого боку, у тій же Інструкції сказано, що вона спрямована на забезпечення єдності відображення однорідних по змісту господарських операцій на відповідних синтетичних рахунках і субрахунках.

Між двома вищенаведеними нормами спостерігається відкрите протиріччя. Суть його полягає в наступному. Якщо бухгалтер буде вважати за необхідне, виходячи з управлінських потреб, зробити нетипову проводку (скажемо, списати витрати з рахунку 92 не на рахунок 79, а на рахунок 23), то він зможе це виправдати вищевказаною нормою Інструкції. Тоді не може бути і мови про забезпечення єдності відображення однорідних по змісту господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку.

Для бухгалтерів зазначена нестиковка може виступати виходом із багатьох нестандартних ситуацій. Наприклад, ті головні бухгалтери, які вважають, що нові норми стандарту обліку витрат на виробництво не відповідають практичним вимогам їх підприємств, зможуть послатися на управлінську потребу одержання даних про собівартість продукції саме в зручній для підприємства формі. Така ситуація може привести до того, що багато облікових працівників почнуть виявляти "творчий" підхід до відображення господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку.

Виходячи з вищевикладеного випливає, що розроблювачі Інструкції № 291 повинні внести до неї доробки, що стосуються усунення норм, що дають можливість суб'єктивного підходу до відображення господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку. Також варто внести в Інструкцію доробки, що стосуються можливості відображення господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку відповідно до їх економічної сутності й у повній відповідності нормам діючих облікових стандартів. Наявність невідповідностей та неточностей у чинній системі обліку фінансових результатів діяльності призводять до помилок в оцінках та відповідних прийнятих економічних рішеннях.

Як відомо, доходи і витрати підприємства, що формують фінансовий результат його діяльності знаходять своє відображення у фінансовій. звітності. Інформація фінансової звітності ґрунтується на даних аналітичного і синтетичного обліку. Ще до складання звітності в обліку повинні бути відображені усі операції щодо доходів і витрат, що мали місце на підприємстві за обліковий період.

Реєстрація і групування інформації стосовно доходів і витрат здійснюється у спеціальних бухгалтерських формах, які ще мають назву облікові регістри. Облікові регістри поділяються на аналітичні та синтетичні.

Залежно від того, які і скільки облікових регістрів використовується для ведення фінансового обліку і в якій послідовності виконуються записи в них, розрізняють декілька форм бухгалтерського обліку. В обліковій системі КП "Ринок Ново-Іванівський" застосовується меморіально-ордерна форма обліку. Суть її полягає в тому, що до групування однорідних операцій на рахунках (в книгах, відомостях тощо) вони відображаються в меморіальному ордері, де зазначається: короткий зміст операції, її сума і бухгалтерська проводка (кореспондуючі рахунки). Схема меморіально-ордерної форми обліку наведена нижче:


 
 

Цікаве

Загрузка...