WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік та аналіз виробничих запасів на сільскогосподарських підприємствах - Курсова робота

Облік та аналіз виробничих запасів на сільскогосподарських підприємствах - Курсова робота

З таблиці 1.3 бачимо, що показники незалежності (автономії) є нижчими за нормативне значення, отже позиковий капітал не може бути компенсований власністю підприємства.

Таблиця 1.3

Аналіз фінансової стійкості СТОВ"А/Ф"Прилуччина" у 2006 році

№п/п

Показники

На початок

2006 р.

На кінець

2006 р.

Відхилення, ()

1

2

3

4

5

1

Коефіцієнт незалежності (автономії), К>=0,5

0,32

0,405

0,085

2

Коефіцієнт співвідношення залучених та власних коштів, К<=1

2,125

1,469

0,656

3

Коефіцієнт маневреності власного капітапу, К=0,2:0,5

0,17

0,043

-0,127

4

Коефіцієнт забезпечення оборотних активів власними оборотними коштами

0,017

-

-0,017

5

Коефіцієнт накопиченої амортизації

0,072

0,111

0,039

6

Коефіцієнт реальної вартості майна (виробничих фондів)

0,527

0,622

0,135

Згідно даних таблиці 1.3 на кінець 2006 року на підприємстві рівень фінансової залежності від залучених коштів знизився, що на практиці означає зменшення питомої ваги позикових коштів у фінансуванні підприємства.

На підприємстві СТОВ"А/Ф"Прилуччина" не має довгострокового залучення коштів Це означає, що підприємство не має довгострокових поточних фінансових інвестицій.

Коефіцієнт маневреності показує, яка частина власних коштів підприємства знаходиться в мобільній формі, яка дозволяє відносно вільно маневрувати цими коштами. Забезпечення власних поточних активів власним капіталом є гарантією стійкості фінансового стану при нестійкій кредитній політиці. Низькі значення коефіцієнту маневрування негативно характеризують фінансовий стан досліджуваного підприємства.

Коефіціент забезпечення оборотних активів ВОК на підприємстві на кінець року нульовий, інформує про те, що в господарстві на кінець року зменшилися обсяги власних оборотних коштів і це негативно вплинуло на забезпечення оборотних активів.

Коефіціент накопичиненої амартизації відображає відношення розміру нарахованого зносу до первісної вартості необоротних активів. На нашому підприємстві цей показник збільшився до кінця року майже вдвічі, і це говорить про те, що підприємство має в своїй власності багато зношених та старих необоротних активів.

Виходячи з вищеотриманих даних, можна зробити висновок про те, ща на підприємстві коефіціент реальної вартості майна має незначний зріст.

Таблиця 1.4

Аналіз ліквідності СТОВ"А/Ф"Прилуччина" у 2006 році.

№п/п

Показники

На початок 2006р.

На кінець 2006р.

Відхилення,()

1

Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття), К=2:3

1,017

0,869

-0,148

3

Розмір власних оборотних коштів (ВОК)

10,2

-65,8

-76,0

4

Питома вага власних оборотних коштів в активах ( не менше 30%), %

1,1

-

-1,1

5

Коефіцієнт покриття матеріальних запасів власними оборотними коштами, К=0,6:0,8

0,094

-

-0,094

6

Коефіцієнт маневреності власних оборотних коштів

1,363

-

-1,363

Згідно отриманим даним таблиці 1.4, показник загальної ліквідності має тенденцію до зменшення. Такий рівень показника загальної ліквідності свідчить про не стабільний фінансовий стан підприємства, наявність у підприємства понаднормативних запасів і дебіторської заборгованості.

Коефіцієнт миттєвої ліквідності та коефіцієнт абсолютної ліквідності на данному підприємстві рівні нулю. Це свідчить про те, що короткострокову заборгованость підприємство не може погасити негайно.

А оскільки дані коефіцієнти мають вирішальне значення для банків, так як характеризує ступінь надійності підприємства при поверненні кредитів, рівень їх значення у 2006 році свідчить на не користь підприємству.

Отже, як бачимо, показники абсолютної і миттєвої ліквідності набагато нижчі нормативних значень. Це викликано перевищенням темпів росту поточної заборгованості над темпами росту ліквідних коштів підприємства.

Отже, можна зробити висновки про не досить високий рівень ліквідності підприємства за період, що аналізується. Це, звичайно, свідчить про нестабільне фінансове становище підприємства протягом даного періоду. Через брак ліквідних коштів підприємство не здатне покрити короткострокових зобов'язань. Більшість коштів підприємства мобілізовані в виробничі запаси і дебіторську заборгованість і тому не можуть забезпечити високу платоспроможність

Аналізуючи розмір власних оборотних коштів, можна зробити висновок про їх зменшення.

Питома вага власних оборотних коштів в активах підприємства на кінець року значно зменшилась в порівнянні зпочатком року, що означає те, що господарська діяльність підприємства здійснюється за рахунок власних оборотних коштів, а при їх недостачі підприємство вимушене буде використовувати позикові фінансові ресурси.

РОЗДІЛ 2. Облік виробничих запасівв СТОВ "А/ф "Прилуччина"

2.1 Нормативно-правова база, що регулюэ питання обліку виробничих запасів

Бухгалтерський облік виробничих запасів регулює широке коло нормативних документів.

Нормативно-правові акти, що регулюють питання обліку виробничих запасів:

  • Господарський кодекс України № 436-IV від 16.01.2003р. (зі змінами і доповненнями)

Визначає основні засади господарювання в Україні і регулює господарські відносини, що виникають у процесі організації та здійснення господарської діяльності між суб'єктами господарювання, а також між цими суб'єктами та іншими учасниками відносин у сфері господарювання.

  • Цивільний кодекс України № 435-IV від 16.01.2003р. (зі змінами і доповненнями)

Регулює особисті немайнові та майнові відносини (цивільні відносини), засновані на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності їх учасників.

  • Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 р. №996-ХІV (зі змінами і доповненнями)

Визначає правові засади регулювання, організації ведення бухгалтерського обліку та подання фінансової звітності в Україні

  • Закон України "Про оподаткування прибутку підприємства"

від 22.05.97 р. №238/97-ВР (зі змінами і доповненнями)

Визначається порядок нарахування податку на прибуток, визначається база оподаткування, базові ставки оподаткування, пільги, порядок розрахунку амортизаційних відрахувань.

  • Закон України "Про податок на додану вартість" № 168/97-ВР від 03.04.97 р. ( зі змінами і доповненнями )

Визначає платників податку на додану вартість, об'єкти, базу та ставки оподаткування, перелік неоподаткованих та звільнених від оподаткування експортних та імпортних операцій, поняття податкової накладної, порядок обліку, звітування та внесення податку до бюджету.

  • Інструкція щодо застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємств та організацій, затверджена наказом Мінфіну України від 30.11.99 р. №291 (зі змінами і доповненнями)

Встановлює значення та порядок ведення рахунків бухгалтерського обліку. Інструкція про застосування Плану рахунків направлена на забезпечення однаковості відображення однорідних за змістом господарських операцій на відповідних синтетичних рахунках та субрахунках

  • Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси",затв. Наказом Мінфіну від 31.03.99 р. №87(зі змінами і доповненнями)

Визначається методологія обліку запасів, порядок розкриття інформації про них у фінансовій звітності. Норми цього положення застосовуються підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами усіх форм власності (крім бюджетних установ)


 
 

Цікаве

Загрузка...