WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік та аналіз виробничих запасів на сільскогосподарських підприємствах - Курсова робота

Облік та аналіз виробничих запасів на сільскогосподарських підприємствах - Курсова робота

Наказ Міністерства статистики України від 22.05.1996р. №145 "Про затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів"

 1. Білова Н., Дзюба Н., Хмелевський І. Надходження запасів: податковий та бухгалтерський облік // Податки та бухгалтерський облік (укр.).- 2006.- № 88.- C.14-46

 2. Білуха М. і Микитенко Т. Теоретичні та методологічні засади електронного обліку господарської діяльності. – 2004. - №12, с.15-24

 3. Бухгалтерській фінансовий облік. Підручник/ За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 608 с.

 4. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах: Підручник. - 2-ге вид., перероб. і допов. / М.Ф. Огійчук, В.Я. Плаксієнко, Л.Г. Панченко та ін.; За ред. проф. М.Ф. Огійчука. - К.: Вища освіта, 2003. - 800 с.

 5. Виробничі запаси: бухгалтерський та податковий облік // Збірник систематизованого законодавства (укр.).- 2006.- № 12

 6. Гальчинський А. Основи економічної теорії. – Київ: Основи, 1996. - 522 c.

 7. Головко Т.В., Приймачок О.М. Оптимальні методи оцінки вибуття виробничих запасів на прикладі підприємств хлібопекарської промисловості // Збірник наукових праць: Фінанси облік і аудит. Вип.2. – Київ: КНЕУ, 2003. – С.161–168

 8. Грабова Н.М., Кривоносов Ю.Г. Облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках: Навч. посібник: 3-тє вид., допов. - К.: А.С.К., 2001.-416с.

 9. Гуйда Л. Відходи виробництва/ Дебет Кредит. - 2006. - №11. -С.10-15

 10. Долинський В.П. Аналіз господарської діяльності сільськогосподарських підприємств. – К.: Вища школа, 1999. – 164 с.

 11. Дорфман В. Облік матеріальних витрат в промисловості / Дебет-Кредит. – 2002. - №10, с.32-35

 12. Економічний аналіз: Навч.посібник/ М. А. Болюх, В. З. Бурчевський, М. І. Горбаток; за ред. М.Г. Чумаченка.- К.: КНЕУ, 2001. – 540с

 13. Житна І.П., Нескреба А.М. Економічний аналіз господарської діяльності підприємств. - К.: Вища школа, 1992. - 191 с.

 14. Завгородній В.П. Бухгалтерський облік в Україні. Навч.посібник. – К.: А.С.К., 2001. – 848 с.

 15. Ковальчук М.І. Економічний аналіз у сільському господарстві. Навч.метод.посібник. – К.: КНЕУ, 2002. – 282 с.

 16. Костенко Н. Проводимо інвентаризацію запасів // Податки та бухгалтерський облік (укр.).- 2005.- № 88.- C.14-18

 17. Кропивко М.Ф. Концепція комп'ютерної технології ведення обліку // Бухгалтерія в сільському господарстві. - 1999. - № 3. - С.52-56.

 18. Кузнецова М. Тенденции и закономерности управления запасами // Проблемы теории и практики управления (рус.).- 2006.- № 11.- C.63-72

 19. Облік операцій з запасами // Все про бухгалтерський облік (укр.).- 2006.- № 17.- C.19-32

 20. Облік операцій із запасами // Все про бухгалтерський облік (укр.).- 2006.- № 23.- C.19-31

 21. Організація бухгалтерського обліку. Навч.посіб. /Ф.Ф.Бутинець, О.В.Олійник, М.М.Шигун, С.М.Шулепова. – Житомир: ЖІТІ, 2001. – 576 с.

 22. Мацибора В.І. Економіка сільського господарства: Підручник. – К.: Вища шк., 1994. – 415 с.

 23. Науменко К.Д. Анализ производственно-хозяйственной деятельности горных предприятий.-М; Недра. 1982.-255 с.

 24. Орлов О.О. Планування діяльності підприємства. Підручник. – К.: Скарби, 2002. – 336 с.

 25. Павлюк І. Проблеми бухгалтерського обліку виробничих запасів, товарів та пропозиції щодо їх вирішення // Бухгалтерський облік і аудит (укр.).- 2000.- № 6.- C.40-57

 26. Пархоменко В.М.,Баранцев П.П. Реформування бухгалтерського обліку в Україні – Луганськ "Футура", 2001. – 464 с.

 27. Плєшонкова Л. Облік запасів у промисловості // Баланс - комплект (укр.).- 2003.- № 19.- C.41-48

 28. Помогаєв В. Облік виробничих запасів/ Дебет-Кредит. – 2002. - №3, с.30-33

 29. Примак Т.О. Економіка підприємства: Навч. посіб. — — К.: Вікар, 2006. — 219 с.

 30. Пушкар М.С. Фінансовий облік: Підручник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – 628 с.

 31. Радионова О., Радионова Р. Методология нормирования, риски и надежность обеспечения запасами и оборотными средствами // Финансовый бизнес . - 2004.- № 5.- C.15-35

 32. Саблук П.Т. Інформаційно-консультаційне забезпечення агропромислового виробництва – складова аграрної реформи в Україні // Інформаційні ресурси та їх використання в агропромисловому виробництві: Зб. наук. праць. №3 / Ред. колегія: Кропивко М.Ф., Кирницький О.Д., Стегура Т.М. – К.: ІАЕ УААН, 2000. – С. 31-40

 33. Савчук В.К. Аналіз господарської діяльності сільськогосподарського підприємства. – К.: Урожай, 1995. – 328 с.

 34. Скригун Н., Цимбалюк Л. Оптимізація виробничих запасів як один із напрямів управління витратами // Економіст (укр.).- 2003.- № 2.- C.39-42

 35. Скирпан. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник. - Тернопіль: Економічна думка, 2002. - 395 с.

 36. Сопко В.В. Бухгалтерський облік: Навч.посібник. – К.:КНЕУ, 2000. – 578 с.

 37. Стан сільського господарства у 2006 році - http://www.minagro.kiev.ua

 38. Сук П.Л., Черниш Л.О. Облік виробничих запасів // Бухгалтерія в сільському господарстві.-1998.-№1. – с. 5-7

 39. Сук П.Л. Відображення витрат в обліку та звітності // Бухгалтерія в сільському господарстві.-2000.-№5. – С. 32-38

 40. Сук П.Л. Облік у селянському господарстві // Економіка АПК. – 2000. - №5. – С. 71-74

 41. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський та фінансовий облік на підприємствах України: Підручник для студ. вузів екон. спец. - 5-те вид. допов. й перероб. -К.:А.С.К, 2000. -784с.

 42. Чаюн І.О., Бондар І.Ю. Управління матеріально-технічним забезпеченням підприємств. –К.:Київський національний торгово-економічний університет, 2002. -111с.

 43. Чебанова Н.В., Василенко Ю.А. Бухгалтерський фінансовий облік: Посібник.- К.: Академія, 2002.- 672 c.

 44. Шаповал В. М. Економіка підприємства: Навчальний посібник. -К.: Центр навчальної літератури, 2003. -286 с.

 45. Шваб Л.І. Економіка підприємства: Навч. посібник. – Житомир: ЖДТУ, 2004. – 459 с.

Таблиця 1

Техніко-економічна характеристика СТОВ"Агрофірма"Прилуччина" за 2004-2006 роки

Показники

Роки

Абсо-лютне відхи-лення в 2006 р. від 2005 р. ()

Ланцюгові темпи росту, %

2004

2005

2006

в 2005 р.

в 2006 р.

1

2

3

4

5

6

7

1. Обсяг товарної продукції, тис.грн.

1346,7

1752,1

2145,2

+393,1

130

122

2.Собівартість товарної продукції, тис.грн.

1242,2

1689,6

1816,9

+127,3

136

108

3.Доход (виручка) від реалізації продукції, тис.грн.

1235,9

1683,1

1763,7

+80,6

136

105

4.Чистий доход від реалізації продукції, тис.грн.

1092,7

1511,7

1584,2

+72,5

138

105

5. Собівартість реалізованої продукції, тис.грн.

993,6

1295,4

1491,1

+195,7

130

115

6. Валовий прибуток (збиток), тис.грн.

99,1

216,3

93,1

-123,2

218

43

7.Прибуток (збиток) від основної діяльності, тис.грн.

17,0

138,4

(38,9)

-177,3

814

-

8. Прибуток (збиток) від іншої операційної діяльності, тис.грн.

(114,6)

(69,6)

(105,9)

-175,5

61

152


 
 

Цікаве

Загрузка...