WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік та аналіз виробничих запасів на сільскогосподарських підприємствах - Курсова робота

Облік та аналіз виробничих запасів на сільскогосподарських підприємствах - Курсова робота

Ведення податкового обліку виробничих запасів ускладнюється через те, що Планом рахунків не передбачено окремих синтетичних рахунків для обліку валових витрат і валових доходів. На практиці бухгалтерові у кінці звітного періоду необхідно займатися вибіркою даних, необхідних для складання податкової звітності, з Головної книги.

Для полегшення ведення податкового обліку та складання звітності пропонується на підприємствах впровадити план рахунків для податкового обліку, який би враховував відображення всіх даних для складання податкової звітності. Протягом звітного періоду складати накопичувальні відомості та журнали безпосередньо з податкових платежів і відрахувань за рахунками податкового обліку.

Все це дозволить зменшити обсяг роботи бухгалтерів підприємств, що в свою чергу дозволить зменшити помилки та розбіжності між фінансовим та податковим обліками, а також зменшити затрати на ведення обліку на підприємствах.

ВИСНОВКИ

Найбільш важливого і значною частиною активів підприємства, є запаси - вони займають особливе місце у складі майна та домінуючі позиції у структурі витрат підприємств різних сфер діяльності. Ефективність господарської діяльності підприємств в значній мірі залежить від оцінки та раціонального використання виробничих запасів.

Вивчення літературних джерел, періодичних видань, нормативних документів та аналіз фактичного стану обліку виробничих запасів в умовах СТОВ "Агрофірма "Прилуччина" дозволило зробити наступні висновки.

В економіці поняття "виробничі запаси" трактується як предмети праці, на що спрямована праця людини і становлять матеріальну основу створюваного продукту.

В бухгалтерському обліку поняття „виробничі запаси" розглядається як матеріальні запаси або матеріальні цінності, що призначені для виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, обслуговування виробництва й адміністративних потреб.

У результаті дослідження нормативно-правової бази обліку виробничих запасів встановлено, що в умовах різного тлумачення сутності окремих господарських операцій фінансовим і податковим обліком застосування окремих можливостей, наданих національними положеннями (стандартами) щодо організації та методики обліку запасів на підприємствах не має достатньої ефективності. Наприклад, у фінансовому обліку вартість вибуття запасів унаслідок неможливості визнання їх активами відображається у витратах підприємства, а у податковому обліку - не впливає на об'єкт оподаткування податком на прибуток.

В роботі було досліджено фінансово-економічний стан СТОВ "Агрофірма "Прилуччина". В 2006 р. виробнича і фінансова ситуація на підприємстві погіршилась: не дивлячись на зростання обсягу виробництва і реалізації продукції, спостерігається стрімке падіння чистого прибутку та показників рентабельності, - підприємство працює нестабільно. Чистий прибуток підприємства зменшився порінянно з 2005 р. на 233,9 тис.грн., або на 98,4%, а порівнянно з 2004 р. - на 48,2 тис.грн., або на 95,9%. Рентабельність продаж в 2006 р. зменшилась порівняно з 2004 р. на 4,5 відс.пункти і становила 0,23%. Збільшення коефіцієнтів рентабельності витрат засвідчує зростання витрат операційної діяльності вищими темпами, ніж зростання чистого доходу від реалізації продукції. Господарська діяльність СТОВ "Агрофірма "Прилуччина" є низькорентабельною, що викликає ризик збитковості.

Аналіз складу та структури активів і пасивів СТОВ "Агрофірма "Прилуччина" дозволяє стверджу вати, що структура фінансових ресурсів підприємства за останні роки була задовільною (це пов'язано з перевищенням власного капіталу в структурі пасивів), незважаючи на наявність значної дебіторської заборгованості, яка пов'язана з традиційними труднощами збуту продукції в нашій економіці і кредиторської заборгованості, що в свою чергу пов'язано з відсутністю грошових коштів у суб'єктів підприємницької діяльності. Аналіз ліквідності балансу СТОВ "Агрофірма "Прилуччина" показав низькі показники ліквідності, що свідчать про не стабільний фінансовий стан підприємства.

Синтетичний облік наявності і руху виробничих запасів ведеться на рахунку 20 "Виробничі запаси".

По дебету рахунка 20 "Виробничі запаси" та його субрахунків відображають надходження відповідних запасів на підприємство та збільшення їх вартості в результаті дооцінки, по кредиту — витрати на виробництво, відпуск в переробку, на сторону, а також зменшення вартості запасів внаслідок уцінки.

Наказом про облікову політику СТОВ "Агрофірма "Прилуччина" при відпуску запасів у виробництво, продажу чи іншому вибутті встановлено їх оцінку за одним з методів: за середньозваженою собівартістю чи за цінами продажу.

Аналіз виробничих запасів СТОВ "Агрофірма "Прилуччина" дозволив виявити, що ефективність використання виробничих запасів в 2006 р. значно підвищилась, порівняно з 2004 р. Це пояснюється в першу чергу нормуванням матеріальних витрат у вартісному виразі, а також збільшенням виходу кінцевої продукції з однієї і тієї самої кількості сировини і матеріалів. Це, у свою чергу, стало можливим внаслідок підвищення технічного рівня виробництва, рівня кваліфікації, майстерності робітників, що працюють в СТОВ "Агрофірма "Прилуччина", раціональної організації матеріально-технічного забезпечення, норм витрат і запасів матеріальних ресурсів.

З метою вдосконалення обліку виробничих запасів при вирішені питання достовірності оцінки при оприбуткуванні виробничих запасів усі витрати, передбачені ПБО 9 "Запаси", крім сум, сплачених постачальникам, пропонується розмежувати на транспортні й заготівельно-складські і доповнити іншими витратами, не передбаченими стандартом, але пов'язаними із придбанням або зберіганням таких активів. Для обліку транспортних витрат, доцільно використати субрахунок 20.10, а для обліку заготівельно-складських – субрахунок 20.11 рахунку 20 "Виробничі запаси".

Вдосконалення обліку і контролю виробничих запасів в ТОВ "Агрофірма "Прилуччина" необхідно здійснювати в умовах автоматизованого опрацювання даних і забезпечення правильного і своєчасного документування операцій з придбання, руху і витрачання виробничих запасів.

З метою вдосконалення обліку запасів в СТОВ "Агрофірма "Прилуччина" пропонується комп'ютеризація складського обліку. Організація автоматизованого складського обліку з управління матеріально-виробничими запасами дозволить розв'язати такі задачі обліку:

 • контроль за виконанням договірних зобов'язань за кожним постачальником;

 • відхилення фактичних матеріально-виробничих запасів віднормативних;

 • спостереження за рухом матеріально виробничих запасів за місцями зберігання і споживання.

Для підвищення ефективності використання матеріально-виробничих запасів пропонується:

 • переглянути норми витрат матеріальних ресурсів на одиницю продукції. Це можна зробити з допомогою вартісного аналізу та нульбазис-бюджетування, яке полягає в перерахунку всіх діючих нормативів витрат;

 • з'ясувати можливості придбати (чи залучити на умовах лізингу) економічніші види обладнання;

 • оцінити можливості зменшувати втрати сировини у відходах виробництва;

 • переглянути основних постачальників сировини, аби їх диверсифікувати, зменшити кількість посередників та виявити можливості дешевше закуповувати безпосередньо у виробників необхідні сировину та матеріали.

Розв`язання задач оперативного економічного аналізу виробничих запасів за допомогою комп`ютерів дасть можливість підвищити якість оперативного управління не лише в процесі їх витрачання, але й на всіх інших етапах – моделювання, нормування, забезпечення.

Впровадження результатів дослідження у практику роботи СТОВ "Агрофірма "Прилуччина" дозволить володіти економічною інформацією, яка відображає стан виробничих запасів, що буде сприяти ефективному прогнозуванню та прийняттю обґрунтованих управлінських рішень з метою оптимізації виробничих запасів і одержання високих результатів господарювання.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Господарський кодекс України № 436-IV від 16.01.2003р. (зі змінами і доповненнями)

 2. Цивільний кодекс України № 435-IV від 16.01.2003р. (зі змінами і доповненнями)

 3. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 р. №996-ХІV (зі змінами і доповненнями)

 4. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємства" від 22.05.97 р. №238/97-ВР (зі змінами і доповненнями)

 5. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена Наказом Міністерства Фінансів України від ЗО листопада 1999р. № 291 (зі змінами і доповненнями) // Баланс. - 2002. - № 4. - С. 7-11.

 6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №9 "Запаси", затв. наказом Мінфіну від 31.03.99 р. №87 (зі змінами і доповненнями)

 7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №12 "Фінансові інвестиції" затверджено наказом Міністерства Фінансів України від 26.04.2000р. №91, зі змінами і доповненнями.

 8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №15 "Дохід" затверджено наказом Міністерства фінансів України від29.11.1999р. №290

 9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №16 "Витрати", затв. наказом Мінфіну від 31.03.99 р. №87 (зі змінами і доповненнями)

 10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №18 "Будівельні контракти" затверджено Міністерством фінансів України від 28.04.01р. №205, зі змінами і доповненнями

 11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №19 "Об'єднання підприємств" затверджено наказом Міністерства фінансів України від 07.07.1999р. №163 зі змінами і доповненнями

 12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №30 "Біологічні активи", затв. наказом Мінфіну від 18.11.05 р. №790

 13. Типовий порядок визначення норм запасів ТМЦ №17-60/26 затверджений наказом Міністерства Фінансів України від 31.05.91р. № 07-102

 14. Порядок визначення розмірів збитків від разкрадання, недостачі, знищення (псування) матеріальних цінностей затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.96р. №116

 15. Постанова Кабінету Міністрів України "Про нормативи запасів ТМЦ державних підприємств і організацій і джерела їх покриття" від 18.04.93р. №279

 16. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій затвердженого наказом Міністерства Фінансів України від 30.11.99р. №291

 17. Постанова Міністерства Статистики України "Про затвердження типових форм первинних документів з обліку сировини, матеріалів" від 25.05.96р. №143

 18. Інструкція з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, ТМЦ, грошових коштів та документів і розрахунків затверджена наказом Міністерства Фінансів України від 11.08.94р. №69

 19. Положення "Про порядок уцінки і реалізації продукції, що залежалась, з групи товарів широкого вжитку, продукції виробничо-технічного призначення та надлишкових товарно-матеріальних цінностей" затверджено наказом Міністерства економіки України і Міністерства фінансів України від 15.12.99р. №149/300


 
 

Цікаве

Загрузка...