WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік та аналіз виробничих запасів на сільскогосподарських підприємствах - Курсова робота

Облік та аналіз виробничих запасів на сільскогосподарських підприємствах - Курсова робота

Як видно з таблиці 3.5, загальна матеріаломісткість по роках знижується, що оцінюється позитивно. Так на 1 грн. собівартості продукції в 2004 р. припадало 69,6 коп. матеріальних витрат, а в 2006 р. – 59,3 коп. матеріальних витрат.

В структурі матеріальних витрат найбільшу питому вагу займають витрати на корми (47,6%) та насіння і посадковий матеріал (40,6%). Зниження питомої ваги кормів у матеріальних витратах в 2006 р. пояснюється витрачанням власної кормової бази, що оцінюється позитивно. Проте внаслідок зростання споживання власної кормової бази, питома вага насіння в 2006 р. зросла. Негативно позначається на роботі підприємства зростання питомої ваги витрат на паливно-мастильні матеріали внаслідок їх щорічного значного подорожчання. Керівництво сільськогосподарського підприємства має бути зацікавлене в ощадливому використанні паливних ресурсів та оперативному аналізі його використання.

Під час аналізу витрат палива на СТОВ "Агрофірма "Прилуччина" потрібно встановити чи не було перевитрачання палива порівняно з нормами по кожній марці тракторів при виконанні даного виду робіт; як вплинула на витрачання палива зміна співвідношення робіт по марках тракторів у загальному обсязі виконаних робіт даного виду (цей чинник впливає на рівень середньозваженої норми витрат палива на 1 га роботи).

Аналіз впливу другого чинника має значення для вибору варіантів плану використання тракторів у періоди, коли тракторний парк менше завантажений і є можливість використовувати в роботі більш економічні марки машин. Такий аналіз допомагає також з'ясувати, як вплинула перевитрата палива на собівартість одного умовного гектара.

Крім того, доцільно проаналізувати, як впливають на витрачання палива зміна співвідношення споживання палива різної вартості, а також сума транспортно-заготівельних витрат, що включається у витрати на експлуатацію тракторів.

Для характеристики ефективності використання виробничих запасів СТОВ "Агрофірма "Прилуччина" розрахуємо відповідні показники (Дивитися табл. 3.6.).

Матеріаловіддача визначається відношенням вартості виробленої продукції на суму матеріальних витрат. Зростання рівня цього показника оцінюється позитивно і засвідчує, що в 2006 р. з кожної гривні спожитих матеріальних ресурсів вироблено більше продукції, ніж в 2004 р.

Таблиця 3.6

Показники ефективності використання запасів в СТОВ "Агрофірма "Прилуччина"

Показники

2004 р.

2005 р.

2006 р.

Відхилення 2006 р. від 2004 р. ()

Або-лютне, тис.грн.

Віднос-не, %

Чистий доход від релізації продукції, тис.грн.

1092,7

1511,7

1584,2

491,5

45,0

Собівартість продукції, тис.грн.

993,6

1295,4

1491,1

497,5

50,1

Матеріальні затрати, тис.грн.

918,4

909,8

1025,2

106,8

11,6

Матеріаломісткість продукції, грн.

0,84

0,60

0,65

-0,19

-23,0

Матеріаловіддача, грн

1,19

1,66

1,55

0,36

29,9

Питома вага матеріальних затрат в собівартості (%)

92,43

70,23

68,75

-23,68

х

Матеріаломісткість продукції - це відношення суми матеріальних витрат до вартості виготовленої продукції - показує, скільки матеріальних витрат необхідно здійснити або фактично приходиться на виробництво одиниці продукції.

Питома вага матеріальних витрат в собівартості продукції характеризує зміну матеріаломісткості продукції. Зменшення питомої ваги матеріальних витрат в собівартості продукції в 2006 р. пояснюється зростанням витрат на оплату праці і соціальні заходи.

Таким чином, ефективність використання виробничих запасів в 2006 р. значно підвищилась, порівняно з 2004 р. Це пояснюється в першу чергу нормуванням матеріальних витрат у вартісному виразі, а також збільшенням виходу кінцевої продукції з однієї і тієї самої кількості сировини і матеріалів. Це, у свою чергу, стало можливим внаслідок підвищення технічного рівня виробництва, рівня кваліфікації, майстерності робітників, що працюють в СТОВ "Агрофірма "Прилуччина", раціональної організації матеріально-технічного забезпечення, норм витрат і запасів матеріальних ресурсів. Важливим напрямком економії матеріальних ресурсів в СТОВ "Агрофірма "Прилуччина" є скорочення втрат у виробничому процесі. Для цього потрібно забезпечити необхідні умови зберігання, перевезення як матеріальних ресурсів, так і готової продукції; раціонально готувати паливо, сировину, матеріали для подальшого оброблення в процесі виробництва, застосовувати ефективну, дійову систему економічного стимулювання працівників.

3.3. Аналіз показників рентабельності підприємства

Показники рентабельності, як одні з основних показників ефективності фінансової діяльності, дозволяють сукупно відбити "якість" фінансового стану СТОВ "Агрофірма "Прилуччина" й перспективи його розвитку. При визначенні зміни показника рентабельності в часі важливо звертати увагу не тільки на динаміку, але й на "якість" показників рентабельності, правильність угруповання показників рентабельності по укрупнених групах - для виявлення тенденції до зміни не окремих розрізнених показників, а її вплив на групу показників у цілому.

Структура показників рентабельності являє собою відношення прибутку (як економічного ефекту діяльності) до ресурсів або витрат, тобто в будь-якому розглянутому показнику рентабельності прибуток виступає в якості одного із складових факторів.

Для аналізу ефективності діяльності підприємства пропонується використати наступні показники:

  • рентабельність чистих і сукупних активів як один з основних показників ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства;

  • рентабельність оборотних активів;

  • рентабельність сукупного капіталу;

  • рентабельність продаж;

  • рентабельність витрат.

Рентабельність сукупних активів визначається по формулі:

( 3.1)

Рентабельність активів = Чистий прибуток / Активи

Цей коефіцієнт показує ефективність керування активами організації через віддачу кожної гривні, вкладеної в активи, і характеризує генерування доходів підприємством.

Аналіз рентабельності активів містить у собі аналіз рентабельності оборотних активів і аналіз рентабельності чистих активів (чисті активи - це активи, "очищені" від зобов'язань, або інакше кажучи, - це реальний власний капітал). Показники рентабельності оборотних і чистих активів визначаються аналогічно рентабельності сукупних активів, у знаменнику формули при цьому вказується величина оборотних і чистих активів, відповідно.

(3.2)

Рентабельність оборотних активів = Чистий прибуток

Оборотні активи

(3.3)

Рентабельність чистих активів = Чистий прибуток

Чисті активи

Рентабельність чистих активів показує раціональність керування структурою капіталу, здатність організації до нарощування капіталу через віддачу кожної гривні, вкладеної власниками.

Рентабельність оборотних активів, що показує віддачу кожної гривні, вкладеної в оборотні активи, - один з основних показників ефективності діяльності. Відомо, що оборотні активи безпосередньо створюють прибуток організації, у той час як необоротні активи створюють умови для формування цього прибутку. Відповідно до оптимальної структури активів організації, частка оборотних активів повинна перевищувати частку необоротних активів.

У процесі аналізу наступної групи рентабельності - рентабельності капіталу - варто вивчити показники рентабельності сукупного, позикового й власного капіталу.

(3.4)

Рентабельність власного капіталу = Чистий прибуток

Власний капітал

При розрахунку рентабельності позикового капіталу варто врахувати, що позиковий капітал розглядається з позиції позичальника, а не позикодавця, тому рентабельність позикового капіталу визначається по формулі:

(3.5)

Рентабельність позикового капіталу = Чистий прибуток

Позиковий капітал


 
 

Цікаве

Загрузка...