WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік та амортизація необоротних активів - Курсова робота

Облік та амортизація необоротних активів - Курсова робота

Сума очікуваного відшкодування – сума, яку підприємство очікує до відшкодування вартості необоротного активу під час його майбутнього використання, включаючи його ліквідаційну вартість.

Вибуття основних засобів відбувається в результаті наступних операцій:

- продаж за плату в порядку реалізації майна;

- передача за договором дарування стороннім юридичним та фізичним особам;

- списання внаслідок морального або фізичного зносу;

- ліквідація при аваріях, стихійних лихах та інших надзвичайних ситуаціях, викликаних екстремальними умовами;

- в зв'язку з реконструкцією та новим будівництвом

- передачі у вигляді внеску до статутного капіталу інших підприємств;

- з інших причин.

Ліквідація основних засобів з власної ініціативи здійснюється за наказом керівника про призначення ліквідаційної комісії. (див. Додаток 3, с.5).

Виходячи з вище сказаного можна зробити висновок, ВАТ "Модуль" використовує в своїй роботі всі види основних засобів. При їх обліку ВАТ "Модуль" керується методологічними засадами, викладеними П(С)БО – 7, а також іншими нормативними актами. Оцінка основних засобів здебільшого проводиться за вартістю придбання та монтажу для нових засобів або ж ліквідаційною для описуваних.

3.4 Документування операцій з основними фондами

Рух основних засобів, пов'язаний зі здійсненням господарських операцій з їх надходження, внутрішнього переміщення та вибуття, оформляються типовими формами первинної облікової документації, затвердженими наказом Мінстату України це:

 • Форма ОЗ-1 (див. Додаток 9, с. 14) "Акт приймання передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів – використовується для зарахування до складу основних засобів окремих об'єктів, обліку введення об'єктів основних засобів в експлуатацію, оформлення внутрішнього переміщення основних засобів з одного підрозділу до іншого, виключення об'єктів зі складу основних засобів при передачі іншому підприємству – як при продажу, так і при безоплатній передачі".

- Форма ОЗ-2 "Акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об'єктів" – використовують при оформленні приймання-передачі основних засобів з капремонту, реконструкції або модернізації. На підставі акту вносяться зміни до наступних документів : ОЗ-6 "Інвентарна картка обліку основних засобів" (див. Додаток 1, с. 1); ОЗ-14 "Розрахунок амортизації основних засобів" (див. Додаток 10, с. 16).

 • Форми ОЗ-3 "Акт на списання основних засобів" (див. Додаток 3, с. 5) та ОЗ-4; "Акт на списання автотранспортних засобів" використовуються для оформлення вибуття окремих об'єктів основних засобів при повній або частковій ліквідації;

 • Форма ОЗ-5 "Акт про установку, пуск та демонтаж будівельної машини" використовується при встановленні, запуску та демонтажу будівельної машини, взятої на прокат;

- Форма ОЗ – 6 "Інвентарна картка обліку основних засобів" (див. Додаток 1, с. 1) використовується для аналітичного обліку та узагальнення інформації про наявність та рух всіх типів основних засобів на підприємстві. Картки заводяться на кожен інвентарний об'єкт або групу однотипних об'єктів, які мають однакову вартість, введені в експлуатацію в один і той же час та знаходяться в одному підрозділі.

На підставі інвентарних карток заповнюються наступні накопичу вальні документи: ОЗ-7 "Опис інвентарних карток по обліку основних засобів "; ОЗ-8 "Картка обліку руху основних засобів" (заповнюється в кінці місяця) (див. Додаток 7, с. 11) ; ОЗ-9 "Інвентарний список основних засобів ".

Дані карток сумарно звіряються з регістрами синтетичного бух обліку.

Більшість форм первинних документів на ВАТ "Модуль" складається у електронному (комп'ютерному) вигляді за допомогою спеціальних бухгалтерських програм.

Отже, на ВАТ "Модуль" використовуються форми первинного обліку основних засобів, що зазвичай використовуються на промислових підприємствах. При цьому недоліком документування бухгалтерських операцій є надмірна їх комп'ютеризація (понад 80%), що робить документообіг залежним від організаційної техніки.

Висновки

Бухгалтерський облік визначає основні фонди передусім як об'єкт, що постійно змінює свою вартісну форму. Основні засоби є предметом капіталовкладень, вони беруть пряму чи непряму участь у виробництві, постійно втрачають свою вартість та переносять її на виготовлену продукцію. Завдання бухгалтерського обліку основних засобів полягає в тому, щоб чітко знати скільки і яких саме видів основних фондів перебуває на балансі підприємства, якою була їх купівельна вартість і скільки точно коштували вони на певний момент.

Повний перелік об'єктів обліку, які прийнято вважати основними засобами, їх структуру та способи амортизації визначено у Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" та номер 8 "Нематеріальні активи". У системі національних рахунків бухгалтерського обліку основні фонди виділені окремим розділом та мають спеціальний шифр.

Окрім реєстрів бухгалтерського обліку, основні фонди відображаються також у періодичній статистичній та фінансовій звітності.

Від правильності та точності обліку основних фондів залежить достовірність оперативної виробничої інформації, економічні розрахунки, стратегічне планування.

Згідно нашого чинного законодавства та нормативно – правових актів амортизація нараховується підприємствами відповідно до національної системи податкового обліку.

В даній курсовій викладено матеріали про економічну сутність основних фондів, їх вплив на виробництво продукції, види нарахування зносу та амортизації.

Різноманіття наукових праць, підручників та методичної літератури сьогодні дає змогу досконало оволодіти будь-яким напрямком бухгалтерського обліку національних стандартів. При цьому облік основних фондів описується у більшості підручників з бухгалтерського обліку поряд з іншими його напрямками.

Таким чином ми зробили висновок, що амортизація – це процес відновлення вартості основних засобів через виробництво продукції шляхом розподілу цієї вартості на продукцію, що виготовляється. Амортизація – це відтворення основних фондів ними ж самими. Найефективнішим на нашу думку є прямолінійний метод, тому що вартість об'єкта основних засобів списують однаковими частинами протягом усього періоду його експлуатації.

ВАТ "Модуль" використовує в своїй роботі всі види основних фондів. При їх обліку ВАТ "Модуль" " " керується методологічними засадами, викладеними П(С)БО – 7, а також іншими нормативними актами. Оцінка основних засобів здебільшого проводиться за вартістю придбання та монтажу для нових засобів або ж ліквідаційною для описуваних.

На підприємстві ВАТ "Модуль" застосовується виробничий метод нарахування амортизації, оскільки він є найбільш зручним у застосуванні при специфіці виробництва даного підприємства.

Перелік використаної літератури

 1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби"

 2. Базась М.Ф., Базась Е.Ф., Матюха М.М. Основи бухгалтерського (фінансового) та внутрішньогосподарського (управлінського) обліку. – К., 2006, 182 с.

 3. Базилевич В.Д. Економічна теорія // Політекономія: Підручник. - К.: Знання - Прес, 2001. – 581 с.

 4. Баланс №29, 2002р., с.73.

 5. Баланс №37, 2002р., с. 49.

 6. Бойчук І.М. Економіка підприємства // Навч. посіб. – Львів: Сполом, 1999. – 212 с.

 7. Бутинець Ф.Ф. Економічний аналіз: Навчальний посібник. – Житомир: ПП "Рута", 2003р., - 680 с.

 8. "Бухгалтерія". – №33, 2003р., С. 73.

 9. Бухгалтерський облік // За ред.. Сахарцевої І.І.. – К.: Кондор. – 2005. – 556 с.

 10. "Бухгалтерський облік і аудит". – №4, 2002 р.

 11. Гальчинський А.С Основи економічних знань: Навч. посіб., 2-е вид., перероб. і допов. - К.: Вища шк., 2002р. – 543 с.

 12. Гарасим П.М., Журавель Г.П., Бруханський Р.Ф., Хомин П.Я. Первинний та аналітичний облік на підприємстві. – Тернопіль: Астон. – 2005. – 464 с.

 13. Єрмолович Л.Л. Аналіз господарської діяльності підприємства: Навчальний посібник, М.: Інтерн-ресервіс; Екоперспектива. – 2001р. – 576с.

 14. Золоторогов В.Г. Енциклопедичний словник з економіки // Мн.: Пламя, 1997.

 15. Кім Г., Сопко В.В., Кім С.Г. Бухгалтерський облік: первинні документи та їх заповнення. – К.: Центр навчальної літератури. – 2004. – 440 с.

 16. Климко Г.Н. Основи економічної теорії: політ економічний аспект // Підручник . 2-е вид. – К.: Вища шк.. – Знання. 1997. – 743с.

 17. Кривенко К.Т. Політична економія // Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2001.- 508. с.

 18. Крупка М.І. Основи економічної теорії // Підручник. - К.: Атіка, 2001. - 344.с.

 19. Лишиленко О.В. Бухгалтерський управлінський облік. – К: Центр навчальної літератури, 2004. – 254 с.

 20. Малюга Н.М., Лебедзевич Я.В., Горецька Л.Л., Давидюк Т.В. Облік в галузях економічної діяльності: автотранспорт і будівництво. – Житомир: ПП "Рута", 2000. – 480 с.

 21. Марчук С. Облік основних засобів та їх амортизації / Все про бухгалтерський облік. – №80/747, 2002. – С. 35.

 22. Мочерний С.В. Основи економічної теорії.. – К., 1997р. – 289с.

 23. Сопко В., Гуцайлюк З., Ширба М., Бенько М. Бухгалтерський облік. – Тернопіль: Астон. – 2005. – 496 с.

 24. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. – К.: А. С. К. – 2002. – 784 с.


 
 

Цікаве

Загрузка...