WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік та амортизація необоротних активів - Курсова робота

Облік та амортизація необоротних активів - Курсова робота

Продукція, яка випускається заводом, знайшла застосування в багатьох виробництвах хімічної промисловості:

- Фільтр-преси КМП і КБМ поверхнею фільтрування від 2,5 м2 до 25 м2 із нержавіючої та вуглецевої сталей для фільтрування агресивних і нейтральних суспензій, які містять у собі від 5 до 500 кг/м3 зважених часток;

- Фільтр-преси рамні РЗМ, камерні ФКМ, поверхнею фільтрування від 2 м2 до 140 м2;

- Дискові вакуумні фільтри ДОО поверхнею фільтрування від 16 м2 до 50 м2;

 • Фільтри ємкісні під тиском ЄДМ у нержавіючому виконанні, поверхнею фільтрування від 1,5 м2 до 3,2 м2;

 • У біологічних галузях:

 • Фільтри патроні керамічні МКЖ і ПКО;

 • Фільтри листові;

 • Апарати з обертальними барабанами (сушарки, печі, холодильники) діаметром від 1 до 2,8 м та довжиною до 20 м.

Підприємство належить до одиничного та дрібносерійного типу виробництва отже виготовляє продукцію в широкій номенклатурі. Замовлення носять одиничний характер , і як правило, більше не повторюються. Для відносного зменшення собівартості продукції використовують універсальне обладнання та технологічне оснащування, що приводить до необхідності залучення праці робітників високої кваліфікації. Постійна зміна об'єктів виробництва не дозволяє закріпити технологічні операції за робочим на довгий період часу. Зміна операцій на робочих місцях викликає простої обладнання для переналаджування. Різниця в тривалості операцій на суміжних робочих місцях призводить також до простоїв обладнання. Виконання технологічних операцій в загальному комплексі процесу здійснюється послідовно. З метою забезпечення більшої гнучкості виробництва, при частому оновленні продукції, якого вимагає ринок, і в той же час для забезпечення продуктивності праці та зниження витрат на виробництво використовується не потоковий метод організації виробництва.

3.2 Організаційні аспекти бухгалтерського обліку на ВАТ

"Модуль"

Облікова політика підприємства на ВАТ "Модуль" розроблялась та формувалась головним бухгалтером та була затверджена наказом керівника підприємства.

На ВАТ "Модуль" застосовується комп'ютерна форма обліку із використанням універсальної програми „1С:Бухгалтерія 7.7". На підприємстві існує достатня кількість обліковців. При реалізації облікових функцій перевага надається веденню операцій за шаблонами та за допомогою документів „1С:Бухгалтерія" є інтегрованою програмою зведеного обліку.

Для забезпечення інформацією внутрішніх та зовнішніх користувачів на підприємстві створена система бухгалтерського обліку.

На підприємстві організовують обліковий процес – керівник підприємства та головний бухгалтер, які організовують обліковий процес, працю виконавців, надають інформаційно-технологічне забезпечення обліку.

На сьогодні слід виділити наступні етапи організації бухгалтерського обліку:

І етап – методичний на якому здійснюється вибір способів і прийомів на яких базується документування, інвентаризація, оцінка, калькуляція, застосування подвійного запису рахунків бухгалтерського обліку, складання балансу і звітності. Саме на цьому етапі проводиться комплекс заходів, які забезпечують первинне документування, також встановлюються строки та порядок проведення інвентаризації, проводиться вибір оцінки майна, вибір номенклатури статей витрат, вибір номенклатури рахунків бухгалтерського обліку тобто створення робочого плану рахунків, а також визначення переліку та розробка форм внутрішньої звітності.

ІІ етап – технічний на якому відбувається вибір форми обліку, що найбільш відповідає галузі та розміру даного підприємства. Він полягає:

 • у виборі способу обробки облікових даних;

 • розробці переліку і форм облікових регістрів;

 • встановлення порядку здійснення записів в регістрах і переносу даних в регістри.

ІІІ етап – організаційний на якому відбувається організація роботи облікового апарату. а також включає в себе:

 • розробку оптимальної структури облікового апарату;

 • встановлення норм праці та часу необхідного для виконання робіт обліковим апаратом;

 • набір кадрів та їх навчання;

 • організація робочого місця бухгалтера;

 • раціональне розміщення облікового апарату;

 • мотивація праці бухгалтерів (встановлення зарплати, премії, тощо);

 • організація архіву бухгалтерських документів;

 • організація безпеки та захисту облікової інформації.

Бухгалтерський облік на ВАТ "Модуль" здійснюється бухгалтерією підприємства, яку очолює головний бухгалтер. Головний бухгалтер має 2 заступники. Заступник головного бухгалтера по звітності, та методології і контролю та заступник головного бухгалтера по обліку. Бухгалтерія складається з чотирьох секторів, який очолює начальник сектора, що має у своєму підпорядкуванні ведучого бухгалтера, та бухгалтерів І категорії.

Сектор обліку фінансово-кредитних, розрахункових операцій, реалізації продукції та цінних паперів, сектор обліку праці по заробітній платі та розрахунків, сектор обліку виробництва, сировини, матеріалів і комплектуючих, сектор комп'ютерної обробки інформації.

  1. Метод нарахування амортизації необоротних активів на ВАТ

"Модуль"

На підприємстві ВАТ "Модуль" застосовується виробничий метод нарахування амортизації, оскільки він є найбільш зручним у застосуванні при специфіці виробництва даного підприємства.

У своїй діяльності ВАТ "Модуль" використовує засоби праці – необоротні активи, до складу яких входять:

 • основні засоби;

 • інші необоротні активи; (див. Додаток 5, с. 9)

 • нематеріальні активи;

 • довгострокові фінансові інвестиції;

 • довгострокова дебіторська заборгованість;

 • інші;

До них належать матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів і послуг, надання в оренду іншими особами або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він триваліший за рік) свою вартість такі активи переносять поступово на витрати підприємства у вигляді амортизації.

До основних засобів належать:

 • земельні ділянки

 • кап. витрати на поліпшення земель;

 • будинки та споруди;

 • машини та обладнання;

 • транспортні засоби;

 • інструменти, прилади та інвентар;

 • робоча та продуктивна худоба;

 • багаторічні насадження;

 • інші основних засобів.

На ВАТ "Модуль" облік основних засобів та розкриття їх у фінансовій звітності ведеться згідно П(С)БО 7 "Основні засоби" (див. Додаток 8, с. 13).

Первісна вартість основних засобів визначається як фактична собівартість основних засобів у сумі грошових коштів, сплачених при придбанні або створенні необоротних активів.

Основні засоби зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю, яка складається з наступних витрат:

Первісна вартість основних засобів включає:

- суми, що сплачуються постачальникам активів та підрядникам за виконання будівельно-монтажних робіт (без непрямих податків);

- реєстраційні збори, державне мито та аналогічні платежі, що здійснюються у зв'язку з придбанням (отриманням) прав на об'єкт основних засобів;

- суми ввізного мита;

- суми непрямих податків у зв'язку з придбанням (створенням) основних засобів (якщо вони не відшкодовуються підприємству);

- витрати зі страхування ризиків доставки основних засобів;

- витрати на установку, монтаж, налагодження основних засобів;

- інші витрати, безпосередньо пов'язані з доведенням основних засобів до стану, в якому вони придатні для використання із запланованою метою.

До первісної вартості основних засобів на ВАТ "Модуль" не включаються:

- витрати на сплату відсотків за користуванням кредитом при придбанні (створені) основних засобів, повністю або частково за рахунок позикового капіталу;

- адміністративні та інші витрати, які не відносяться безпосередньо до придбання основного засобу або доведення його до стану, придатного до експлуатації.

Переоцінена вартість – це вартість основних засобів після проведення їх переоцінки.

Вартість яка амортизується, представляє собою первісну або переоцінену вартість об'єкта основних засобів за вирахуванням ліквідаційної вартості. (Див. Додаток 2, с. 4).

Ліквідаційна вартість визначається як сума коштів або вартість інших активів, які підприємство очікує отримати від реалізації (ліквідації) основних засобів в кінці періоду використання, що передбачений, за вирахуванням очікуваних витрат на ліквідацію (продаж) цього об'єкту.

Справедлива вартість об'єкта основних засобів дорівнює сумі, за якою актив може бути обміняний при здійсненні угоди між компетентними, обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами.

Справедливою вартістю в більшості випадків є ринкова вартість умови тривалого збереження способу господарського використання відповідних об'єктів, тобто використання для ведення одного і того ж або аналогічного виду діяльності.

Залишкова (балансова) вартість основних засобів на ВАТ "Модуль" визначається як різниця між первісною вартістю та сумою нарахованого зносу (амортизації).


 
 

Цікаве

Загрузка...