WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік створення підприємства - Курсова робота

Облік створення підприємства - Курсова робота

7.4.3. З питань, не включених до порядку денного, рішення можуть прийматися тільки за згодою всіх Учасників, присутніх на зборах.

7.4.4. Кожен з Учасників Товариства на Зборах Учасників має кількість голосів, пропорційну розміру його частки у Статутному капіталі. Голосування на Зборах Учасника проводиться за принципом — на один відсоток Статутного капіталу припадає один голос.

7.4.5. Учасник може передати свої повноваження представнику.

7.4.6. Представники Учасників можуть бути постійними або призначеними на певний строк. Учасник має право в будь-який час замінити свого представника у Зборах Учасників, сповістивши про це інших Учасників. Учасник Товариства має право передати свої повноваження на зборах іншому Учаснику або представникові іншого Учасника Товариства шляхом видачі відповідної довіреності або усного повідомлення під час зборів про це.

7.5. Скликання Зборів Учасників.

7.5.1. Збори Учасників Товариства скликаються Головою Товариства два рази на рік.

7.5.2. У випадку неплатоспроможності Товариства, а також виникнення загрози значного скорочення Статутного капіталу Головою Товариства скликаються позачергові Збори учасників.

7.5.3. Учасники Товариства, що володіють у сукупності більш як 20 відсотками голосів, мають право вимагати скликання позачергових зборів учасників у будь-який час і з будь-якого приводу, що стосується діяльності Товариства. Якщо протягом 25 днів Голова Товариства не виконав зазначеної вимоги, вони вправі самі скликати Збори Учасників.

7.6. Виконавчим органом Товариства, що здійснює управління його поточною діяльністю, є Директор.

7.6.1. Директор вирішує усі питання діяльності Товариства, крім тих, які віднесено до компетенції Зборів Учасників. Збори Учасників можуть прийняти рішення про передачу частини прав, що належать їм, до компетенції Директора.

7.6.2. Директор підзвітний Зборам Учасників і організує виконання їх рішень.

7.6.3. Директор не може бути одночасно Головою Зборів Учасників.

7.6.4. Директор має право:

— без довіреності здійснювати дії від імені Товариства;

— затверджувати Правила внутрішнього трудового розпорядку;

— приймати та звільняти працівників;

— чинити юридичні дії від імені Товариства, давати доручення, відкривати та використовувати рахунки Товариства в установах банків;

— вирішувати інші питання в межах прав, що надані йому Зборами Учасників.

7.7. Контроль за фінансовою та господарською діяльністю Товариства здійснюється Ревізійною комісією, що утворюється Зборами Учасників з їх числа в кількості не менше трьох осіб строком на 2 роки. Директор не може бути членом Ревізійної комісії.

7.7.1. Перевірки діяльності Директора проводяться Ревізійною комісією за дорученням зборів Учасників, з власної ініціативи або на вимогу Учасників Товариства. Ревізійна комісія вправі вимагати від посадових осіб Товариства подання усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських чи інших документів, особистих пояснень.

7.7.2. Ревізійна комісія доповідає результати проведених нею перевірок Зборам У частиків.

7.7.3. Ревізійна комісія складає висновок по річних звітах та балансах. Без висновку ревізійної комісії Збори Учасників Товариства не мають права затверджувати річний баланс Товариства.

7.7.4. Ревізійна комісія, в разі виявлення зловживання посадовими особами Товариства або якщо виникла загроза суттєвим інтересам Товариства, може вимагати від Голови Товариства скликання позачергових Зборів Учасників.

8. Вихід учасника з товариства.

8.1. Учасник Товариства має право вийти з Товариства, повідомивши Товариство про свій вихід не пізніше ніж за три місяці до виходу.

8.2. Учасник, який виходить із Товариства, має право одержати вартість частини майна, порційну його частці у статутному капіталі Товариства. За домовленістю між Учасником та Товариством виплата вартості частини майна Товариства може бути замінена переданням майна в натурі.

8.3. Якщо вклад до статутного капіталу був здійснений шляхом передання права користування майном, відповідне майно повертається Учасникові без виплати винагороди.

9. Припинення діяльності товариства.

9.1. Припинення діяльності Товариства відбувається шляхом реорганізації (злиття, приєднання, розділу, перетворення) чи ліквідації.

9.2. Реорганізація Товариства відбувається за рішенням Зборів Учасників. При реорганізації Товариства відбувається перехід всієї сукупності прав та обов'язків, належних Товариству, до його правонаступників.

9.3. Ліквідація Товариства проводиться в наступних випадках:

9.3.1. За рішенням Зборів Учасників.

9.3.2. У випадку визнання Товариства банкрутом.

9.3.3. В інших випадках, передбачених чинним в Україні законодавством.

9.4. Ліквідація Товариства проводиться призначеною ним ліквідаційною комісією, а у випадках банкрутства та припинення діяльності Товариства за рішенням суду чи господарського суду — ліквідаційною комісією, призначеною цими органами в порядку, передбаченому законодавством України. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню справами Товариства.

9.5. Грошові кошти, що залишаються в Товаристві, виручка від продажу його майна при ліквідації включно, після розрахунків по оплаті праці працівників Товариства та виконання зобов'язань перед бюджетом, банком, власниками облігацій, випущених Товариством та іншими кредиторами, розподіляються ліквідаційною комісією між Учасниками Товариства пропорційно частці кожного в Статутному капіталі Товариства.

9.6. Майно, передане Товариству Учасниками у користування, повертається у натуральній формі без винагороди.

9.7. Ліквідація вважається завершеною, а Товариство таким, що припинило свою діяльність, з моменту внесення запису про це до державного реєстру.

10. Зміни та доповнення до установчих документів мають юридичну силу, тільки коли вони прийняті зборами учасників при дотриманні порядку їх державної реєстрації.

11. Установчий договір укладено на невизначений строк і набуває юридичної сили з моменту його підписання.

ЗАСНОВНИКИ:

Лєщинський С.Д. ____(Підпис)________

Ткаченко Л.С. ____(Підпис)________

Перелік літератури

 1. Статистичний щорічник Донецької області за 2005 р.

 2. С. Кавторев, О. Вітковська "Створення (реєстрація) перереєстрація підприємства" Видавництво "Фактор", м. Харків - 2006 р.

 3. Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник для студентів вузів спеціальності "Облік і аудит" - Житомир: ЖІТІ, 2006 – 600 стр.

 4. Бутинець Т.А., Чижевська Л.В., Береза С.Л. Бухгалтерський облік для менеджерів та економістів. Навчальний посібник. Житомир: ЖІТІ, 2005 – 672 стр.

 5. Бухгалтерський облік в Україні. Под. Ред. А.Н. Коваленко – Днепропетровськ: Баланс-Клуб, 2004 – 528 стр.

 6. Голов С.Ф. Бухгалтерський облік і фінансова звітність в Україні. Днепропетровськ ТОВ "Баланс-Клуб", 2005 – 768 стр.

 7. Завгородний В.П. Бухгалтерський облік в Україні з використанням національних стандартів. К.: А.С.К., 2006 – 848 стр.

 8. Кужельний М.В., Лінник В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник – К.: КНЕУ, 2004 – 334 стр.

 9. Сопко В.В. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник - К.: КНЕУ, 2006 – 578 стр.

 10. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. К.: А.С.К., 2005 – 784 стр.

 11. Чабанова Н.В., Василенко Ю.А. Бухгалтерський фінансовий облік: Посібник. К.: Видавничий центр "Академія", 2003 – 686 стр.


 
 

Цікаве

Загрузка...