WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік створення підприємства - Курсова робота

Облік створення підприємства - Курсова робота

10.6. Майно, передане Товариству Учасниками у користування, повертається у натуральній формі без винагороди.

10.7. Ліквідація вважається завершеною, а Товариство таким, що припинило свою діяльність, з моменту внесення запису про це до державного реєстру.

11. ІНШІ ПИТАННЯ

11.1. У всьому, що не врегульовано цим Статутом, Учасники керуються чинним в Україні законодавством.

11.2. Зміни до цього Статуту вносяться Загальними зборами Товариства шляхом

м. Донецьк 19 червня 2006 року

ЗАСНОВНИКИ:

Лєщинський С.Д. ____(Підпис)________

Ткаченко Л.С. ____(Підпис)________

Додаток Б.

УСТАНОВЧИЙ ДОГОВІР

ТОВАРИСТВА 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

"Мрія"

м.Донецьк 19 червня 2006 року

1. Ми, що нижче підписалися: громадяни України

Лєщинський Станіслав Денисович, 1978 року народження, що проживає за адресою: м. Донецьк, вул. Челюскінцев,189 кв. 46. Паспорт ВЕ 967648, виданий Ворошилівським РВДМУ УМВС України в Донецькій обл.

- Ткаченко Лариса Сергіївна, 1979 року народження, що проживає за адресою: м. Донецьк, вул. Чернігівська, 19 кв. 26. Паспорт ВЕ 938648, виданий Калінінським РВДМУ УМВС України в Донецькій обл.

Укладаємо установчий договір про заснування Товариства з обмеженою відповідальністю "Золоте руно" ( далі за текстом Товариство), шляхом об'єднання майна та підприємницької діяльності учасників з метою одержання прибутку.

2. Місцезнаходження Товариства: Україна, м. Донецьк, вул.Челюскінцев, 186а

3.Статутний капітал Товариства дорівнює 42000 (сорок дві тисячі) гривень.

Розподіл Статутного капіталу між Учасниками відбувається наступним чином:

Лєщинський Станіслав Денисович -21000 (двадцять одну тисячу), що становить 50% Статутного капіталу.

Ткаченко Лариса Сергіївна - 21000 (двадцять одну тисячу), що становить 50% Статутного капіталу.

До моменту державної реєстрації Кожний засновник Товариства вносить в статутний капітал не менш ніж 50 % своєї частки статутного капіталу:

Лєщинський Станіслав Денисович - приміщення для офісу (11000), грошей на поточному рахунку (2500), що складає 72% його частки.

Ткаченко Лариса Сергіївна - обладнання (14000), грошей на поточному рахунку (2000), що складає 75% ії частки

4. Умови передачі власності.

4.1 Учасник Товариства має право продати або іншим чином відступити свою частку (частину) одному чи кільком Учасникам цього ж Товариства або третім особам.

4.2 Частка Учасника Товариства може бути відчужена до її повної сплати лише у тій частині, в якій її сплачено.

4.3 При передачі частки (її частини) третій особі відбувається одночасний перехід до неї всіх прав та обов'язків, що належали Учаснику, який відступив її повністю або частково.

4.4 Частка Учасника Товариства після повного внесення ним вкладу може бути придбана цим Товариством. У цьому разі воно зобов'язане передати її іншим Учасникам або третім особам у строк, що не перевищує одного року. Протягом цього періоду розподіл прибутку, також голосування і визначення кворуму на Загальних зборах Учасників провадяться без зарахування частки, придбаної Товариством.

5. Права та обов'язки учасників

5.1 Учасники Товариства мають право:

5.1.1. Брати участь в управлінні справами Товариства.

5.1.2.Отримувати частку прибутку від діяльності Товариства. Таке право мають особи, які є Учасниками Товариства на початок виплати відповідних платежів.

5.1.3. Брати участь в діяльності Товариства на підставі трудового договору (контракту) або за договором цивільно-правового характеру.

5.1.4 Висувати на розгляд органів управління Товариства пропозиції з питань діяльності Товариства.

5.1.5 Придбавати у пріоритетному порядку продукцію, роботи та послуги, що виробляються Товариством.

5.1.6 Одержувати дані та відомості щодо діяльності Товариства, стану його майна, розмірів прибутків та збитків. На вимогу Учасника Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства про його діяльність, протоколи зборів.

5.1.7 Обирати та бути обраними до органів управління Товариства.

5.1.8. Здійснювати відчуження часток у статутному капіталі Товариства.

5.1.9. Вийти з Товариства у встановленому порядку.

5.1.10. Набувати інших прав, передбачених чинним в Україні законодавством.

5.2.Учасники Товариства зобов'язані:

5.2.1 Додержуватися установчого документа Товариства, виконувати рішення Загальних зборів Учасників і інших органів управління Товариства.

5.2.2. Виконувати свої зобов'язання перед Товариством.

5.2.3. Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

5.2.4. Сприяти Товариству в його діяльності.

5.2.5. Своєчасно вносити вклади у розмірі, порядку та у спосіб, що передбачені цим Статутом.

5.2.6. Утримуватися від всілякої діяльності, яка може заподіяти шкоду Товариству.

5.2.7 Нести інші обов'язки, що передбачені чинним в Україні законодавством.

6. Розподіл прибутків і збитків.

6.1. Чистий прибуток, одержаний після сплати процентів по кредитах банків, сплати додатків та інших платежів до бюджету, залишається у повному розпорядженні Товариства, яке визначає напрями його використання.

6.2. Виплати здійснюються у безготівковій формі на рахунок, вказаний Учасниками.

6.3. Збитки, що виникли в процесі здійснення діяльності Товариством, покриваються в першу чергу за рахунок Резервного фонду.

6.4. У разі недостатності коштів Резервного фонду Загальні збори Учасників можуть прийняти рішення про направлення на покриття збитків коштів з інших фондів.

7. Органи управління товариством та їх посадові особи.

7.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори Учасників (надалі іменуються "Збори Учасників"), які обирають Голову Товариства. Головою Товариства може бути тільки працівник Учасника Товариства.

7.2. Проведення зборів.

7.2.1. Учасники повідомляються про проведення Зборів Учасників персонально із зазначенням часу і місця проведення зборів та порядку денного. Повідомлення повинно бути зроблено не менш як за тридцять днів до скликання Зборів Учасників.

7.2.2. Будь-хто з Учасників Товариства має право вимагати розгляду питання на Зборах Учасників за умови, що воно було ним поставлено не пізніш як за 25 днів до початку зборів. Не пізніш як за 7 днів до скликання зборів Учасникам Товариства повинна бути надана можливість ознайомитися з документами, внесеними до порядку денного.

7.2.3. Учасники зборів, які беруть участь в зборах, реєструються з зазначенням кількості голосів, яку має кожний Учасник. Цей перелік підписується головою та секретаре11 зборів.

7.3. Компетенція Зборів Учасників Товариства:

7.3.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства і затвердження його плану та звітів про їх виконання.

7.3.2. Внесення змін до Статуту Товариства, зміна розміру його статутного капіталу:

7.3.3. Встановлення розміру, форми і порядку внесення Учасниками додаткових вкладів.

7.3.4. Вирішення питання про придбання Товариством частки Учасника.

7.3.5. Обрання та відкликання членів Ревізійної комісії.

7.3.6. Призначення та звільнення Директора Товариства.

7.3.7. Затвердження річних звітів та бухгалтерських балансів Товариства, затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії, розподіл прибутку та збитків Товариства, визначена строку та порядку виплати частки прибутку.

7.3.8. Створення, реорганізація та ліквідація філій та представництв Товариства, затвердження положень про них.

7.3.9. Винесення рішень про притягнення до матеріальної відповідальності посадови осіб Товариства.

7.3.10. Визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його філій та представництв.

7.3.11. Виключення Учасника з Товариства.

7.3.12. Затвердження правил, положень та інших внутрішніх документів Товариства, визначення організаційної структури Товариства, затвердження Положень про фонди, які створюються в Товаристві.

7.3.13. Прийняття рішення про припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.

7.4. Прийняття рішення Зборами Учасників.

7.4.1. Збори Учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні Учасники (представники Учасників), що володіють у сукупності більш як 60 % голосів. Брати участь у Зборах Учасників з правом дорадчого голосу можуть члени виконавчій органів, які не є Учасниками Товариства.

7.4.2. З питань визначення основних напрямків діяльності Товариства, затвердження його планів та звітів про їх виконання, внесення змін до Статуту, а також при вирішені питання про виключення Учасника з Товариства рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують учасники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загайної кількості голосів учасників Товариства. З решти питань рішення приймається просто більшістю голосів.


 
 

Цікаве

Загрузка...