WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік собівартості продукції рослинництва - Курсова робота

Облік собівартості продукції рослинництва - Курсова робота

Основною метою діяльності АТ є одержання прибутку на вкладений акціонерами капітал, шляхом здійснення Господарсько-фінансової та іншої діяльності в порядку і на умовах визначених діючим законодавством і цим Статутом, а також забезпечення науково-технічного та соціального розвитку власного виробництва.

Предметом діяльності АТ є:

видобуток і виготовлення засобів підвищення родючості грунту;

виконання робіт по вивезенню та внесенню в грунт органічних та мінеральних добрив, гіпсуванню солончакового грунту, обробка сільськогосподарських культур хімічними та біологічними засобами захисту рослин, покращення грунту;

постачання колективним сільськогосподарським підприємствам, фермерським господарствам та іншим товаровиробникам мінеральних добрив, хімічних та біологічних засобів захисту рослин, меліорантів грунту, кормових добавок та інших хімічних препаратів для рослинництва і тваринництва;

здійснення грунтово-хімічних досліджень, а також аналізу якості кормів і продукції рослинництва на присутність нітратів, радіонуклідів, важких металів і пестицидів;

оптова і роздрібна торгівля продукцією виробничо-технічного призначення, та товарами народного споживання;

організація підприємств по виробництву цих видів продукції, товарів, у тому числі товарів народного споживання, нової техніки і технологій, сільськогосподарської продукції, включаючи переробку;

закупка, реалізація, заготівля і переробка вторсировини;

збирання, переробка лому і відходів чорних і кольорових металів, а також торгові операції з ними;

посередницькі послуги з нерухомим майном;

торгово-посередницька діяльність;

виробництво цих видів товарів, на узятих в оренду землях, виробничих потужностях;

комісійна оптова та роздрібна торгівля товарами, народного споживання запчастинами, лікеро-горілочними виробами, тютюновими виробами, продуктами харчування, харчовими добавками, непродовольчими товарами;

послуги по обробленню земель;

землеробство, вирощування насіння;

послуги в області хімічного захисту рослин;

вирощування, збір, зберігання та переробка сільськогосподарської продукції;

подання юридичним і фізичним особам наступних послуг: науково-технічних, сервісних, посередницьких, маркетингових, інформаційних, лізингових, консультаційних, рекламних і представницьких;

організація прокату предметів особистого користування, побутових товарів, машин і устаткування, транспортних засобів;

здійснення пасажирських і транспортних перевозок автомобільним транспортом по замовленню населення та юридичним особам в межах країн СНГ;

закупка у державних, кооперативних, громадських, орендних, змішаних акціонерних, приватних підприємствах, іноземних та інших підприємствах торгівлі або у товаровиробників, а також і у Фізичних осіб і власників продукції сировини, напівфабрикатів, споживчих товарів сільськогосподарського виробництва і сільськогосподарської сировини, а також продовольчих та інших товарів, як за валюту України, так і за валюту іноземну згідно з законодавством;

оптова та роздрібна торгівля виробами хімічної промисловості, мінеральними добривами та пестицидами;

закупка та реалізація парфумів;

створення мережі фірмових магазинів, баз та здійснення оптової, мілко оптової, роздрібної, комерційної і комісійної торгівлі усіма видами продукції і товарів, як за валюту України, так і за іноземну згідно з законодавством;

закупка та продаж виробів з дорогоцінних металів;

товарообміни (бартерні) операції та інша діяльність заснована на формах зустрічної торгівлі;

участь у товарних, товарно-сервісних, фондових біржах нерухомості, в аукціонах;

здійснення аденської, комісіонерської, консигнаційної, брокерської, посередницької та іншої комерційної діяльності по договорам, контрактам з юридичними та фізичними особами, в т.ч. з іноземцями;

організація і ведення зовнішньоекономічної діяльності у рамках діючого законодавства;

участь в різних громадських і благотворних та інших спеціальних програмах підтримки населення;

оптова та роздрібна торгівля медикаментами, медичними препаратами в т.ч. препаратами народної медицини з лікарських рослин на натуральній основі;

оптова закупка та поставка сільськогосподарської продукції в т.ч. зернових та соняшника;

організація та розвиток спільної господарської діяльності з підприємствами, з юридичними особами (в т.ч. з іноземцями);

реалізація запчастин до транспортних засобів;

постачальницько-збутова діяльність сировиною, матеріалами і товарами промислового виробництва, товарообмінні операції з товарами народного споживання і промислового виробництва;

оптова та роздрібна торгівля меблями, будматеріалами, товарами для дому вітчизняного та імпортного виробництва;

торгівля нафтою, нафтопродуктами, паливно-змащувальними матеріалами, вугіллям;

торгівля металопрокатом, виробами з металу, обладнанням;

надання послуг підприємствам, організаціям населенню по закупівлі, транспортуванні, зберіганні продукції та товарів;

здійснення будь-яких бартерних операцій з державними, колективними, фермерськими, приватними підприємствами та іншими юридичними особами;

утворення пунктів прокату, та орендних ділянок.

Захист державної таємниці товариства здійснюється відповідно до вимог Закону України від 21.01.94. р. № 3855-ХІІ "Про державну таємницю" та інших законодавчих атів з цього питання.

ВАТ розробляє і виконує мобілізаційні плани і заходи на особливий період згідно з Законом України від 21.10.93 р. М3543-ХІІ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та від 24.01.97 р. № 51/97-ВР "Про державний матеріальний резерв".

ВАТ виконує визначені йому плани Формування, розміщення, зберігання, використання, поповнення та освіження поновлених запасів державного матеріального резерву та завдання і заходи щодо їх виконання.

ВАТ забезпечу виконання мобілізаційних завдань та заходів поцивільній обороні.

АТ є юридичною особою від дня його державної реєстрації, і яке здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту і є правонаступником державного підприємства "Якимівський АГРОС".

Майно АТ складається з основних засобів та оборотних коштів, а також цінностей, вартість яких відображено в балансі АТ:

майна, переданого йому засновником у власність;

продукції виробленої АТ в результаті господарської діяльності;

іншого майна набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством.

АТ має самостійний баланс, розрахунковий, валютний таінші рахунки в банках, товарний знак, який затверджується ПравліннямАТ і реєструється згідно з чинним законодавством, печатку зі своєюназвою.

АТ має право продавати, передавати, безкоштовно обмінювати, передавати в оренду юридичним та Фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їхіншим особам, якщо це не суперечить чинному законодавству України тацьому Статуту.

АТ має укладати угоди (контракти), зокрема угоди купівлі-продажу, підряду, страхування перевезень, зберігання, доручення і комісії тощо, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді, арбітражному та третейському суді.

АТ має право у встановленому чинним законодавствомпорядку:

випускати цінні папери;

засновувати об'єднання та брати участь в об'єднаннях і з іншимисуб'єктами підприємницької діяльності;

створювати на території України та за її межами свої філії, представництва та дочірні підприємства;

чинити інші дії, що не суперечать чинному законодавству.Створені АТ філії і представництва та дочірні підприємства можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, якіналежать АТ, керівництво їх діяльністю здійснюється особами, що призначаються правлінням АТ.

Засновником АТ є Регіональне відділення ФДМУ по Запорізькій області.

Акціонерами можуть бути: державні органи приватизації, а також фізичні та юридичні особи, які набули права власності на акції АТ в процесі приватизації, випуску нових акцій та на вторинному ринку папери.

Акціонери мають право:

брати участь і голосувати на Загальних зборах акціонерів особисто або через своїх представників;

обирати і бути обраними до органів управління АТ, які визначені у розділі 8 цього Статуту;

брати участь у розподілі прибутку АТ;

отримувати інформацію про діяльність АТ у порядку, встановленому внутрішніми нормативними актами АТ;

вільно розпоряджатися акціями, які їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом.

Усі акціонери АТ повинні бути занесені до реєстру акціонерів АТ. У разі ліквідації АТ акціонери мають право отримати частину вартості майна АТ, пропорційну вартості належних їм акцій АТ. Акціонери можуть мати також інші права, передбачені чинним законодавством.

Акціонери АТ зобов'язані:

додержуватися вимог установчих документів АТ, виконувати рішення Загальних зборів акціонерів АТ;

не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність АТ;

виконувати інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України.

Статутний Фонд АТ становить 615190 (шістсот п'ятнадцять сто дев'яносто) гривень, і який поділено на 2460760 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривень.


 
 

Цікаве

Загрузка...