WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → "Облік розрахунків з персоналом на ДП ""Кривбасшахтозакриття""" - Курсова робота

"Облік розрахунків з персоналом на ДП ""Кривбасшахтозакриття""" - Курсова робота

В результаті аудиторської перевірки розрахунки з персоналом на підприємстві проведена одним аудитором на протязі одного місяця на підставі укладеного договору (див. дод.5). В уьому документі аудитором і підприємством погоджено умови проведення аудиту, вартість робіт, мету і термін перевірки. За результатами дослідження СВК можна сказати, що на базовому підприємстві достатній рівень кваліфікованих працівників, а також практичний досвід роботи, не відбувалося змін і у складі керівництва, що свідчить про стабільність стосунків, чітко розподілені обов'язки, крадіжок та зловживань не виявлено, це є позитивною стороною у роботі підприємства, також можна зробити висновок, що на ДП "Кривбасшахтозакриття" СВК є ефективною, величина ризику невиявлення помилок менше 50% (8%) (див. дод.6) - це свідчить про те, що аудитору доцільно проводити перевірку на даному підприємстві.

Аудитором визначено, що фінансову звітність підготовлено на підставі дійсних даних бухгалтерського обліку і достовірно та повно подано фінансову інформацію про підприємство станом на 01 січня 2008 року згідно з нормативними вимогами щодо бухгалтерського обліку та звітності в Україні.

Після проведення аудиторської перевірки розрахунків з персоналом аудитор дійшов до позитивного висновку тому, що при перевірці документів на які покладався аудитор суттєвих помилок не виявлено. Аудитор проаналізував й оцінив висновки, одержані на підставі аудиторських доказів для підготовки аудиторського висновку про перевірену фінансову звітність.

За результатами аудиторської перевірки операцій з розрахунків з персоналом на "Кривбасшахтозакриття" за 2007 рік аудитор надав позитивний висновок, оскільки аудитор отримав усю інформацію і пояснення стосовно розрахунків з персоналом. Аудитор керувався законодавством України в сфері господарської діяльності та оподаткування, встановленим порядком ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, який прийнятий в Україні, а також національними нормативами аудиту з урахуванням міжнародних норм і стандартів.

За проведеним аналізом розрахунків з персоналом можна зробити висновок, що коефіцієнти приймання і звільнення робітників у 2007 році порівняно з 2004 роком не змінились і склали відповідно 0,03 та 0,07 пунктів. При цьому коефіцієнт плинності кадрів зменшився на 16,7%, а коефіцієнт постійності кадрів збільшився на 1,1% у 2007 році в порівнянні з 2004 роком. Спостерігається тенденція до збільшення плинності кадрів, що негативно вплине на ефективність господарської діяльності підприємства. а також проаналізовано структуру і динаміку видачі, повернення не використаних підзвітних сум, утримання аліментів та нарахування відпускних за 2007 рік, що найбільша частка припадає видачі підзвітних сум

Отже, можна зробити висновок, якщо підприємство розширить свою діяльність, збільшить виробничі потужності, створить нові робочі місця, то необхідно буде визначити додаткову потребу в трудових ресурсах та категоріями та професіями, джерела їх залучення.

Список використаних джерел

 1. Закон України "Про оплату праці" №108/95 від 24.03.1995 р. Відомості Верховної Ради (ВВР), 2006 №44, с.45

 2. Закон України "Про відпустки" №505/96 від 15.03.11 1996 р. ВВР 2006 №45, с.47

 3. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність" № 996 - XIV від 16.07.99 р. ВВР 2006 №45, с.10.

 4. Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням ". №11/98 від 11.01.2001 р-ВВР 2006 №45, с.48

 5. Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" №17/98 від 22.02.2001 р. ВВР 2006 №45, с.47.

 6. Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" №16/98 від 03.04.2003 р. ВВР 2006 №45, с.47

 7. Закон України "Про загальнодержавне пенсійне страхування" №18/98 від 04.05.2001 р. ВВР 2006 №45, с.47

 8. Закон України "Про податок з доходів фізичних осіб" № 889 -IV від 22.05.03 р. ВВР 2006 №45, с.48.

 9. Закон України "Про аудиторську діяльність" від 22.04.93 р. № 3125-ХІІ із змінами і доповненнями, внесеними законами № 81/95 від 14 березня 1995 р. ВВР 2006 №45, с.152

 10. Закон України "Про колективні договори і угоди" №3356 від 01.07.93р. ВВР 2006 №45, с.85

 11. Закон України "Про охорону праці" №2694 від 14.10,92р. ВВР 2006 №45, с.95

 12. Закон України "Про господарські товариства" №56 від 29,11, 2001. ВВР 2006 №45, с.25

 13. Закон України "Про акціонерні товариства" №65 від 30,11, 2001. ВВР 2006 №45, с.23

 14. Наказ Міністерства статистики України "Про затвердження типових форм первинного обліку особового складу" №277. від 27.10.2001 р. ВВР 2006 №45, с.43

 15. Постанова про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати. №100 від 08.02.1995 р. ВВР 2006 №45, с.42

 16. Постанова Кабінету Міністрів України "Про види заробітку, які підлягають обліку при утримані аліментів із змінами та доповненнями № 769 від 27,09,95 ВВР 2006 №45, с.102

 17. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", № 318. від 31.12.99 р. ". ВВР 2006 №45, с.75

 18. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 26 "Виплати працівникам", №601 від 28.10.2003 р. ВВР 2006 №45, ст.36.

 19. Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордоном" №59 від 13.03.98. ВВР 2006 №45, с.34

 20. Кодекс законів Про працю зі змінами та доповненнями ЗУ №1356 від 24,12,99р. ВВР 2006 №45, с.65

 21. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Доходи" №290 від 29,11, 1999. ВВР 2006 №45, с.56

 22. Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування №291 від 30,11, 1999. ВВР 2006 №45, с.32

 23. Наказ держкомстатистики України "Про затвердження Інструкції зі статистики заробітної плати" №5 від 21.06.2002 р. ВВР 2006 №45, с.45.

 24. Міжнародний стандарт аудиту 300 "Планування" //: www.iasb,org

 25. Міжнародний стандарт аудиту 320 "Суттєвість в аудиті". //: www.iasb,org

 26. Міжнародний стандарт аудиту 400 "Оцінка ризику та внутрішнього контролю" //: www.iasb,org

 27. Міжнародний стандарт аудиту 700 "Аудиторський висновок про фінансову звітність" //: www.iasb,org.

 28. Бек В.Л. Теорія статистики: Курс лекцій. Навчальний посібник-Київ: ЦУЛ, 2003. - 288с.

 29. Богиня Д.П. Основи економіки праці: Навч. посіб. - 3-тє вид., стер. - К.: Знання - Прес, 2002. - 313 с.

 30. Бутинець Ф.Ф. "Бухгалтерський фінансовий облік" Житомир ПП "Рута" 2001 рік.

 31. Бутинець Ф.Ф.,. Олійник О.В., Шигун М.М., Шулепова С.М. "Організація бухгалтерського обліку; 2-ге вид., доп. і перероб. - Житомир: ЖІТІ, 2001. - 576.

 32. Давидов Г.М. Аудит: Навч. Посіб. - 3-тє вид., стер. - К.: Т-во "Знання"; КОО, 2002. - 363 с. - (Вища освіта XXI століття).

 33. Загородній А.Г. Аудит: теорія і практика: 2-ге вид., перероб. Та доповн. - Л.: "Львівська політехніка", 2004. - 453 с.

 34. Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Організація і методика аудиту.: Навчальний посібник. - 2-ге вид. - К.: Каравела, 2005 - 560 с.

 35. Пилипенко І.І. Аудит. Методика документування: кол. авторів. - К.: Інформаційно-видавничий центр Держкомітету України. - 2003. - 457 с.

 36. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. Посіб. - 2-ге вид., випр. І доп. - К.: Знання, 2005. - 662 с. - (Вища освіта XXI століття).

 37. Сопко В.В., Шило В.П. Організація і методика проведення аудиту: Навчально - практичний посібник. - 2-ге вид., перероб. та доповн. - К.: ВД "Професіонал", 2006. - 576с.

 38. Усач Б.Ф. Аудит: Навч. Посібник. - К.: Знання-Прес, 2002. - 223с

 39. Цандер Эрнст "Оплата труда на малых и средних предприятиях". - 10-е изд. / Пер. с нем. В.Р. Воронькова; под общей редакцией Р.М. Гринёва. Обнинск: ГЦИПК. - 1995. - 275 с.

 40. Яковлев Р.А. "Оплата труда на предприятии". - 2-е изд., перераб. и дополн. - М.: Центр экономики и маркетинга, 2001. - 344с.

 41. Яровий О.Д., Гапоненко М.А. Охорона праці на підприємстві. - Київ: "ЛОГОС", 2002. - 386с.


 
 

Цікаве

Загрузка...