WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік розрахунків векселями - Курсова робота

Облік розрахунків векселями - Курсова робота

БАЛАНС

на

" 01 " січня

2006 р.

Форма №1

Код за ДКУД

1801001

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи:

Нематеріальні активи:

Залишкова вартість

010

-

-

Первинна вартість

011

-

-

Знос

012

( - )

( - )

Незавершене будівництво

020

42,2

42,2

Основні засоби:

Залишкова вартість

030

3520,0

3346,5

Первинна вартість

031

4274,5

4169,1

Знос

032

( 754,5 )

( 822,6 )

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі ін. підприємств

040

-

-

інші фінансові інвестиції

045

-

-

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

-

-

Відстрочені податкові активи

060

-

-

Інші необоротні активи

070

-

-

Усього за розділом I

080

3562,2

3388,7

II. Оборотні активи

Запаси:

виробничі запаси

100

218,2

215,8

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

-

-

незавершене виробництво

120

16,9

33,7

готова продукція

130

431,9

581,3

Товари

140

38,6

6,5

Векселі одержані

150

-

-

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

160

4,2

143,6

первинна вартість

161

4,2

143,6

резерв сумнівних боргів

162

( - )

( - )

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом

170

-

3,7

за виданими авансами

180

-

-

з нарахованих доходів

190

-

-

із внутрішніх розрахунків

200

-

2,9

Інша поточна заборгованість

210

4,9

11,4

Поточні фінансові інвестиції

220

-

-

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

230

0,5

-

в іноземній валюті

240

-

-

Інші оборотні активи

250

-

-

Усього за розділом II

260

715,2

998,9

III. Витрати майбутніх періодів

270

-

0,7

Баланс

280

4277,4

4388,3

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

56,4

56,4

Пайовий капітал

310

-

-

Додатковий вкладений капітал

320

3949,6

3962,5

Інший додатковий капітал

330

-

-

Резервний капітал

340

41,2

41,2

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

-

( 84,0 )

Неоплачений капітал

360

( - )

( - )

Вилучений капітал

370

( - )

( - )

Усього за розділом I

380

4047,2

3976,1

II. Забезпечення наступних витрат і платежів

Забезпечення витрат персоналу

400

-

-

Інші забезпечення

410

-

-

Цільове фінансування

420

96,0

80,7

Усього за розділом II

430

96,0

80,7

III. Довгострокові зобов'язання

Довгострокові кредити банків

440

-

-

Довгострокові фінансові зобов'язання

450

-

-

Відстрочені податкові зобов'язання

460

-

-

Інші довгострокові зобов'язання

470

-

-

Усього за розділом III

480

-

-

IV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків

500

-

-

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

-

-

Векселі видані

520

-

-

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

41,8

109,1

Поточні зобов'язання за розрахунками:

з одержаних авансів

540

6,4

1,2

з бюджетом

550

28,0

46,8

з позабюджетних платежів

560

1,9

13,3

зі страхування

570

22,8

28,9

з оплати праці

580

31,9

67,0

з учасниками

590

-

-

із внутрішніх розрахунків

600

-

-

Інші поточні зобов'язання

610

1,4

65,2

Усього за розділом IV

620

134,2

331,5

V. Доходи майбутніх періодів

630

-

-

Баланс

640

4277,4

4388,3


 
 

Цікаве

Загрузка...