WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік розрахунків векселями - Курсова робота

Облік розрахунків векселями - Курсова робота

Таблиця 3.3.1. Основні бухгалтерські проводки по обліку розрахунків за допомогою векселів

Основні бухгалтерські проводки по обліку розрахунків за допомогою векселів

Одержано вексель в оплату за відвантажену продукцію (виконані роботи, послуги)

34 36

Одержано короткостроковий вексель за товари, продані в кредит (з відстроченням платежу):

— на суму основного боргу (вказану у векселі)

— на суму відсотків за відстрочення платежу

34 36

69

Одержано позичку банку під вексель, строк оплати по якому не настав:

— на суму позички

— на суму відсотка, оплаченого банку

31 60

94 60

Враховано векселі векселедавцем в банку:

— на суму, одержану за векселем

— на суму облікового відсотка, сплаченого банку (дисконту)

31 60

94 60

На суму поштових витрат і комісійної винагороди Іногороднім банкам за інкасування іногородніх векселів

94

60

На підставі повідомлення банку про оплату векселів (закрита операція дисконту):

— по позичках виданих

— покупців і замовників

— одержаних по претензіях

— одержаних від інших дебіторі

60 34

60 34

60 37

60 37

Списання на збиток векселів, по яких прострочені строки позовної давності

94 34

Видано короткостроковий вексель постачальнику за поставлені в кредит матеріальні цінності (виконані роботи)

 1. 62

Одержано короткострокову позичку під виданий вексель

31 60

Списано (у платника) рівними частинами протягом строку позички відсотки, включені до суми заборгованості по векселю

 1. 60

Акцентовано переказний вексель за товари, одержані в кредит з відсотками:

— на суму основного боргу

— на суму відсотків за кредит

63 62

95 62

Одержано оплату по векселю

31 34

Оплачено пред'явлений векселедержцем вексель

62 31

Оплачено за рахунок позички акцептований банком вексель

62 60

Погашено належні до оплати відсотки по виданому векселю

68 31

Оплачено послуги банку за зберігання та інкасацію векселів

94 31

Висновки

У курсовій роботі наведено теоретичне узагальнення, а також практичні аспекти бухгалтерського обліку розрахунків векселями на прикладі конкретного підприємства, а саме ПП "Рушничок НЕО".

Проведене дослідження дозволило з'ясувати наступне. Сьогодні вексель виступає складним розрахунково-кредитним інструментом, що здатний виконувати функції як засобу платежу і кредитних грошей, так і функції цінного паперу, і сам, як цінний папір, може виступати об'єктом різних угод (застави, міни, купівлі-продажу тощо). Це потребує розробки конкретних облікових методик для різноманітних трансакцій.

Встановлено, що на порядок відображення векселів у бухгалтерському обліку впливає подвійність векселя, що визначається як: 1) подвійність у видах векселів – існують переказний і простий векселі; 2) подвійність класичної конструкції цінного паперу (векселя), що включає в себе два основних елементи: речовий і зобов'язальний (формальний і змістовний).

Виходячи з специфічних ознак векселя, визначено, що вексель, як об'єкт бухгалтерського обліку – це цінний папір в документарній формі, що представляє собою безумовне, абстрактне та складене за суворо встановленою формою одностороннє зобов'язання векселедавця (простий вексель) чи його пропозицію третій особі (переказний вексель) сплатити векселедержателю після настання строку визначену суму грошей в обумовлений термін.

При дослідженні чинного законодавства, яким визначено вексельний обіг в Україні, і практики здійснення вексельних операцій, що склалася, виділено наступні особливості векселя: абстрактність, формальність, односторонність, безумовність, оборотність, грошовість, право чи можливість протесту, солідарна відповідальність.

Для організації бухгалтерського обліку вексельних операцій ПП "Рушничок НЕО" класифікацію векселів доцільно проводити за наступними ознаками: відповідністю формі векселя; залежністю від змісту векселя; видом валюти, в якій виражено вексельне зобов'язання; строком платежу; умовами формування предмету вексельного зобов'язання; ознакою власності. .

Вексельні операції підприємства необхідно обліковувати на окремих синтетичних рахунках "Векселі одержані" та "Векселі видані і акцептовані", на яких повинен відображатися обіг простих і переказних векселів. На рахунках векселів виданих повинні обліковуватись не лише видані прості та переказні, а й акцептовані переказні векселі. Вважаємо доцільним змінити назву рахунку 62 "Короткострокові векселі видані" – на "Короткострокові векселі видані і акцептовані", а Назву рахунку 51 "Довгострокові векселі видані" – на "Довгострокові векселі видані і акцептовані" для уточнення призначення рахунків для векселів виданих, та об'єктів, що на них обліковуються.

Обґрунтований в роботі підхід до облікової політики підприємства дозволяє отримати достовірну, точну та повну інформацію про векселі. В роботі визначено перелік її елементів, які підприємствам слід оформлювати відповідними документами.

Список використаних джерел

 1. Уніфікований закон о переказних та простих векселях", додаток 1 до Женевської Конвенції 1930 р. від 07.06.30 р. № 358.

 2. Закон України "Про обіг векселів на Україні" від 05.04.01 // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2003. – N 7. – с. 63.

 3. Указ Президента "Про розширення сфери обігу векселів", від 26 07.1995, № 658/95

 4. "Про випуск та обіг векселів для покриття взаємної заборгованості суб'єктів підприємницької діяльності України" від 14.09.1994. // Відомості Верховної Ради (ВВР) 1992. – N 35. – с.516.

 5. Постанова ВВР "Про застосування векселів у господарському обороті", 17,06,1992, № 2470/ХІІ

 6. "Про затвердження правил виготовлення і використання вексельних бланків", 10,09,1992. № 528.

 7. Алпатова Н. Придбання вексельних бланків: податковий і бухгалтерський облік // Все про бухгалтерський облік, 2002. – № 109. – С. 44 – 48.

 8. Алпатова Н. Що таке вексель (із прикладами заповнення простого та переказного векселів) // Все про бухгалтерський облік, 2002. – № 109. – С. 36 – 41.

 9. Базась М. Ф.Основи бухгалтерського фінансового та внутрішньогосподарського (управлінського) обліку: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. Ф. Базась, Є. М. Базась, М. М. Матюха. — К.: МАУП, 2006. — 182 с.

 10. Білуха М.Т. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. - К.: 2000. - 692 с.

 11. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів спеціальності "Облік і аудит" вищих навчальних закладів./ За редакцією проф. Ф.Ф. Бутинця. – 5-е вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП "Рута", 2003. – 726 с.

 12. Волохов А. В., Єфимова Л. Г. і ін. Вексель і вексельне обертання в Україні. – К. – 1996. – 256 с.

 13. Костюченко В. Бухгалтерський облік вексельних операцій // Бухгалтерський облік і аудит. – 1997. – № 10. – С. 54 – 62.

 14. Лишиленко О.В. Бухгалтерський управлінський облік. Навчальний посібник. — Київ: Центр навчальної літератури, 2004. — 254 с.

 15. Малюк В.М. Вексель в Україні. – К.. – 2001. – 330 с.

 16. Мошенський С.З. Трактування векселя в обліково-економічній літературі // Вісник ЖІТІ. Економічні науки. – 2002. – № 21. – С. 147-153.

 17. Мошенський С.З. Вексельний обіг та його облік в Україні: історичний аспект // Вісник ЖДТУ. Економічні науки. – 2003. – № 3 (25). – С. 148-158.

 18. Мошенський С.З. Облікова політика відображення операцій з векселями // Вісник ЖДТУ. Економічні науки. – 2003. – № 4 (26). – С. 173-178.

 19. Нашкерська Г.В. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник. - К: Центр навчальної літератури, 2004. – 464 с.

 20. Симов'ян С.В. Вексель и акцептний кредит. – Харків: Основа. – 2003. – 210 с.

 21. Рижов В. Вексельний обіг // Урядовий кур'єр, 1994. – № 150-151. – 29 вересня.

 22. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський облік на підприємствах з різною формою власності: Навчальний посібник. – К.: А.С.К, 2004. – 784с.

Додаток 1

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Засновник приватного підприємства

"Рушничок НЕО"

П.І.Б. Іванишин Петро Юрійович

____ 2003 року

СТАТУТ

ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА

"Рушничок НЕО"

Ужгород - 2003 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Приватне підприємство фірма "Рушничок НЕО" створене на підставі частини першої статті 42 Конституції України, Законів України "Про підприємництво" та "Про підприємства в Україні.


 
 

Цікаве

Загрузка...