WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік розрахунків векселями - Курсова робота

Облік розрахунків векселями - Курсова робота

Крім вище наведених авторів, ми використали матеріли статей журналів: „Дебет-Кредит", „Все про бухгалтерський облік", зокрема статі „Придбання вексельних бланків: податковий і бухгалтерський облік" „Що таке вексель (із прикладами заповнення простого та переказного векселів)", „Типові вексельні операції: облік та оподаткування" Алпатової Н. та інші.

Розділ 2. Організаційно-економічна характеристика ПП "Рушничок НЕО"

Основним видом діяльності підприємства є роздрібна торгівля. Підприємство ПП "Рушничок НЕО" є юридичною особою, має самостійний баланс, печатку, розрахунковий рахунок в "Приватбанк", здійснює свою господарську діяльність на основі повного господарського розрахунку, самоокупності та самофінансування, має відокремлене майно у вигляді основних і оборотних засобів.

ПП "Рушничок НЕО" здійснює оптову та роздрібну торгівлю товарами канцелярського та побутового призначення. Район діяльності м. Ужгород. Знаходиться за адресою Ужгород, вул. Волошина, 18 а. ПП "Рушничок НЕО" має склад для зберігання товарів. Підприємство має право здійснювати будь-яку підприємницьку діяльність, що не суперечить законодавству України і відповідає цілям, передбаченим Статутом [Додаток 1]. Підприємство має самостійний баланс, поточний та інші, включаючи валютний рахунок в банку, власну символіку, штамп га інші реквізити.

Відповідальним за фінансово-господарську діяльність підприємства є: директор, заступник директора по комерційній діяльності та головній бухгалтер.

Штатний розклад підприємства розроблений, виходячи з задач підприємства та об'ємів діяльності. Управління підприємством покладене засновниками на виконавчого директора та головного бухгалтера, які безпосередньо підлеглі засновникам.

Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться згідно з вимогами Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність" та П(С)БО та наказу про обліку політику по підприємству. [Додаток 4]. Бухгалтерський облік ведеться згідно з Планом рахунків від 30.11.1999) р. Регістри бухгалтерського обліку та порядок їх застосування відповідають вимогам "Методичних рекомендацій по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку", затверджених наказом Мінфіну України № 356 від 29.12.2000 р. Для автоматизації обліку застосовується програмний комплекс 1С "Підприємство 7.7" [Додаток 2, 3].

Облік розрахунків за векселями на ПП "Рушничок НЕО" регламентується постановою Верховної Ради України "Про застосування векселів в господарському обороті України" від 17.06.92, Указом Президента України "Про розширення сфери обігу векселів" від 26.07.95, листом Міністерства фінансів України "Про бухгалтерський облік вексельного обігу" від 12.08.92 № 18-4116 (з доповненнями і змінами від 26.07.94 № 65, від 23.01.96 № 313, від 10.02.97 № 30) І листом ДПА України від 17.01.97 № 15-0214 (10-372). Вексель являє собою письмове боргове зобов'язання векселедавця сплатити векселедержцю (власнику векселя) по настанні строку суму, вказану у векселі. Вексель є не тільки зручною формою розрахунків, а й видом комерційного кредиту, оскільки оплата по векселю відбувається не відразу, а через певний час, протягом якого сума по векселю знаходиться в розпорядженні векселедавця. Вексель може бути переданий першим векселедержцем іншій особі, боржником якої він є.

У практиці бухгалтерського обліку на ПП "Рушничок НЕО" використовують векселі прості і переказні. У простому векселі беруть участь дві сторони: векселедавець і векселедержєць. У ньому фіксується безумовне зобов'язання векселедавця сплатити вказану суму пред'явнику векселя або особі, зазначеній у векселі, через певний час. Насправді він є борговою розпискою [Додаток 7]. Переказний вексель (тратта) виписується кредитором, тобто постачальником (трасантом). Він містить наказ векселедавця платнику (трасату) сплатити пред'явнику векселя певну суму у вказаний у векселі строк. Переказний вексель має бути акцептований платником (трасатом), і тільки в цьому разі він набуває юридичну силу [Додаток 8].

При одержанні векселів від покупців (замовників) за відвантажені (відпущені) товари (виконані роботи, послуги) в бухгалтерському обліку постачальника роблять запис по дебету рахунка 34 "Короткострокові векселі одержані" і кредиту рахунка 36 "Розрахунки з покупцями і замовниками". Одночасно роблять запис на списання відвантажених товарів (робіт, послуг) по дебету рахунка 90 "Собівартість реалізації" в кореспонденції з кредитом рахунків 26 "Готова продукція", 28 "Товари", 23 "Виробництво" тощо. Погашення покупцями (замовниками) заборгованості, забезпеченої векселями, в бухгалтерському обліку постачальника відображається записом по дебету рахунка 31 "Рахунки в банках" і кредиту рахунка 34 "Короткострокові векселі одержані" [Додаток 5].

У разі, якщо векселедержцю (постачальнику) знадобляться гроші раніше настання строку оплати векселя, він може одержати в установі банку позику під заставу векселя із сплатою банку відповідного відсотка (дисконтовий вексель). Вексель передається банку по індосаменту (передавальному надпису). Дисконтовий вексель знаходиться в банку, але рахується на обліку підприємства (векселедержця). При цьому векселедержець одержує вексельну суму, за вирахуванням облікового відсотка (дисконту), що складає доход банку від операції, і робить запис по дебету рахунків: 31 "Рахунки в банках" (на вексельну суму, за вирахуванням облікового відсотка), 951 "Відсотки за кредити" (на суму облікового відсотка) і кредиту рахунка 60 "Короткострокові позики" (на суму кредиту, виданого банком по дисконтових векселях).

По закінченні строку оплати по векселю ПП "Рушничок НЕО" погашає позику банку, а у разі, якщо векселедавець не заплатив у строк по векселю, пред'являє позов платнику. Витрати, пов'язані з протестом по векселю, відносяться на витрати діяльності підприємства. У разі продажу векселів банку (із сплатою облікового відсотка за встановленою ставкою) роблять запис по дебету рахунків: ЗІ "Рахунки в банках" (на суму, сплачену банком за продані векселі), 951 "Відсотки за кредит" (на суму облікового відсотка) і кредиту рахунка 34 "Короткострокові векселі одержані" (на вексельну суму).

Аналітичний облік розрахунків по одержаних векселях ведеться на підставі одержаних векселів і платіжних доручень, за якими погашається заборгованість по векселю.

Облік ведуть в розрізі покупців-векселедавців за заборгованостями, забезпеченими векселями. При цьому окремо виділяють векселі, дисконтовані в банку, і векселі, по яких не погашена заборгованість в зазначений строк.

Заборгованість по розрахунках з постачальниками, підрядчиками та іншими кредиторами, забезпечена виданими векселями, обліковується на пасивному рахунку 62 "Короткострокові векселі видані". На суму виданих векселів підприємство-покупець (векселедавець) робить запис по дебету рахунків 63 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками", 685 "Розрахунки з іншими кредиторами" та ін. і кредиту рахунка 62 "Короткострокові векселі видані".

При погашенні заборгованості по виданих векселях покупець робить запис по дебету рахунка 62 і кредиту рахунка 31 "Рахунки в банках".

У разі необхідності покупець і постачальник можуть домовитися про відстрочення платежу (із сплатою договірного відсотка за відстрочення платежу). У цьому разі сума доходу, отримана по векселю продавцем (векселедержцем) за відстрочення платежу, відображається в доходах від

операційної діяльності (кредит рахунка 71 "Інший операційний доход"), а покупцем (векселедавцем) — у витратах операційної діяльності (дебет рахунка 94 "Інші витрати операційної діяльності").

Аналітичний облік по рахунку 62 "Короткострокові векселі видані" ведеться по кожному виданому векселю і векселедержцю з виділенням векселів, не погашених в строк. Оперативний контроль за платежами по одержаних і виданих векселях ведеться за допомогою картотеки, організованої за строками погашення заборгованості. Виписку з головної книги реєстрацій див. Додаток 6.

Векселі можуть зберігатися на ПП "Рушничок НЕО" або передаватися на зберігання банку. Векселі, що знаходяться на підприємстві, зберігаються в його касі разом з готівкою відповідно до Порядку ведення касових операцій в народному господарстві України. На всі векселі, що зберігаються на підприємстві, складається опис, де вказуються найменування платника, сума і строк погашення заборгованості по векселю. При погашенні заборгованості, забезпеченої векселями, в опису робиться відповідна відмітка з зазначенням дати виписки банку або іншого відповідного документа. Якщо одержані підприємством векселі здаються на зберігання в банк, то в регістрах аналітичного обліку робиться помітка про відповідний документ, одержаний від банку. Витрати на оплату банку винагороди за послуги по зберіганню векселів відносяться на витрати операційної діяльності.

На ПП "Рушничок НЕО" використовують такі рахунки для обліку векселів:

  • 162 "Довгострокові векселі отримані" – для обліку векселів, отриманих у забезпечення довгострокової дебіторської заборгованості;

  • 341 "Короткострокові векселі, отримані у національній валюті", 342 "Короткострокові векселі, отримані в іноземній валюті" – для обліку заборгованості покупців, замовників та інших дебіторів за відвантажену продукцію (товари), виконані роботи, надані послуги і по інших операціях, забезпечених векселями.

  • 352 "Інші поточні фінансові інвестиції" – для обліку наявності і руху поточних фінансових інвестицій. Тут можуть бути відображені векселі, що придбаваються нижче від номінальної вартості з метою зарахування кредиторської заборгованості в сумі номіналу векселя.

  • 511 "Довгострокові векселі, видані у національній валюті", 512 "Довгострокові векселі, видані в іноземній валюті" – для обліку розрахунків з постачальниками, підрядниками та іншими кредиторами за матеріальні цінності, виконані роботи, отримані послуги і по інших операціях, заборгованість по яких забезпечена виданими векселями і не є поточним зобов'язанням;

  • 611 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями у національній валюті", 612 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями в іноземній валюті" – для узагальнення інформації про стан розрахунків за поточними зобов'язаннями, переведеними зі складу довгострокових при настанні терміну погашення протягом 12 місяців з дати балансу;

  • 621 "Короткострокові векселі, видані у національній валюті", 622 "Короткострокові векселі, видані в іноземній валюті" – для обліку заборгованості постачальникам, підрядникам та іншим кредиторам за отримані сировину, матеріали, товари, послуги, роботи і по інших операціях, на яку підприємством видані векселі. На підприємстві можуть бути самостійно відкриті необхідні субрахунки, наприклад, 6211 "Векселі акцептовані", 6212 "Податкові векселі".


 
 

Цікаве

Загрузка...