WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік основних засобів та аналіз ефективності їх використання - Курсова робота

Облік основних засобів та аналіз ефективності їх використання - Курсова робота

Нами виявлені такі резерви підвищення ефективності використання основних засобів за рахунок:

– введення в дію нового обладнання;

– підвищення коефіцієнта змінності внаслідок кращої організації виробництва;

– скорочення внутрізмінних простоїв;

– підвищення середньогодинного виробітку обладнання.

Негативний вплив на фондовіддачу зробило зниження середнього динного вироблення устаткування і збільшення середньої вартості одиниці устаткування. Останній фактор відбиває зміну середньої вартості устаткування в результаті його відновлення і заміни на більш дороге, але і більш продуктивне. Однак зниження середнього динного вироблення може свідчити або про невідповідність ціни устаткування його продуктивності, або про те, що устаткування перебуває в стадії його освоєння. Можуть бути й інші причини організаційно-технічної властивості.

ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА

1. Абрютина М.С., Грачев А.В. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия: Учебно-практическое пособие. – М.: Дело и сервис, 1998. – 256 с.

2. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа: Учебник. – 4-е изд., доп. и перераб. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 416 с.

3. Бухгалтерський, управлінський облік: курс лекцій / Ф.Ф.Бутинець, Чижевська Л.В., Герасимчук.Н.В. та інші. – Житомир: Рута, 2000. – 248 с.

4. Бухгалтерський облік: Навч. – метод. посібник для самостійного вивчення дисциплини. – К.: КНЕУ, 2001. – 370 с.

5. Бухгалтерський облік: Підручник / А. Д. Ларіонов, В. А. Єрофєєва, Ж. Г. Лєотьєва, П. А. Станков / За ред. А. Д. Ларіонова. – М.: ГроссБух, 1999. – 392 с.

6. Бухгалтерский учет в Украине / Бирюков И.Н. и др. - К.: 2001. - 408 с.

7.Бороненкова С.А., Маслова Л.И., Крылов С.И. Финансовый анализ предпритий. – Е.: Изд-во Урал. гос. университета, 2001. - 200 с.

8.Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік: Конспект лекцій. - Житомир: ПП "Рута". -2001. – 288с.

9. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник. - Житомир: ПП "Рута".-2002.-688с.

10. Вещунова Н.Л. Анализ хозяйственной деятельности предпритий. - Мн.: ИП Экоперспектива, 1997. - 309 с.

11. Ворончук П. Т., Огійчук В. М. Довідник з питань бухгалтерського обліку. – К.: Україна, 1991. – 366с.

12. Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку. – К.: А.С.К., 2001. – 223с.

13. Грабова Н. М. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посібник / За ред. М. В. Кужельного. – К.: АСК, 2002. – 266 с.

14. Гудзинський О., Кірейцев Г., Савчук В. Амортизація в оновленні основних засобів // Бухгалтерія в сільському господарстві.-2004.-340с.

15. Завгородній В. П., Савченко В. Л. Бухгалтерський облік, контроль і аудит в умовах ринку : 2-є видання, – К.: Фірма "ДІ-КСІ", 1997 – 832 с.

16. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 28 грудня 1994р. №334/94-ВР (з наступними змінами та доповненнями).

17. Інструкція з застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств та організацій № 291 від 30.11.99 р.(зареєстровано в Міністерстві юстиції України М 893/4186 від 21.12.99 р.).

18. Кужельний М.В., Лінник В.Г. Теорія бухгалтерського обліку. – К.: КНЕУ, 2001. – 334с.

19. Лишиленко О.В. Бухгалтерський фінансовий облік. Навчальний посібник. – Київ: Вид-во "Центр учбової літератури", 2005. – 524с.

20. Луговой В.А. Учет основных средств, нематериальных активов, долгосрочных инвестиций. - Мн.: АО "Инакосаудит", 2002. - 275 с.

21.Любушин Н.П., Лещева В.Б., Дьякова В.Г. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия: Учеб. Пособие для Вузов / под ред. 22. Международные стандарты учета. - М: Аудит-трейнинг, 1992. –422с.

23. Наказ Міністерства фінансів України від 12 грудня 2005 р. .№671 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 30 листопада 2001 р. №291" зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2005 р. №1254/8575.

24.Наказ Міністерства статистики України № 352 від 29.12.1995 р. "Про затвердження типових форм первинного обліку".

25. Організація Бухгалтерського обліку: Підручник / Ф.Ф. Бутинець, С. М. Лайчук, О. В. Олійник; За ред. Ф.Ф. Бутинця. – 3-тє видання, доп. і перер. Житомир: Рута, 2002. – 592 с.

26. Перелік типових документів (наказ Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України № 41 від 20.07.98 р.).

27. Пинко В.А. Бухгалтерский учет основных средств и прочих необоротных активов. - Ставрополь: Б. и., 2005. — 330 с.

28.Плохих Н. Анализ эффективности использования основных производственных фондов предприятий. – Симферополь, 2001, с.92-93.

29.План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом Міністерства фінансів України 30 листопада 2001 р. №291.

30. Положення (стандартом) бухгалтерського обліку 7"Основні засоби". Затверджено наказом Міністерства фінансів України № 92 від 27.02.2002 р. (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 травня 2002 р. за № 288/4509).

31. Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні. Затв. Постановою Кабінета Міністрів України від 3 квітня 1993 р. № 250. Вказівки щодо організації бухгалтерського обліку в Україні. У редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.01.1998 р. № 10.

32. Ришар Ж. Бухгалтерский учет: теория й практика : Пер с фр. под. ред. проф.. Соколова Я.В. — М.: Финансы й статистика, 2002 —158 с.

33. Русак Н.А., Русак В.А. Финансовый анализ субъекта хозяйствования. Мн.: Высш. шк., 2002 - 200 с.

34. Сабко В. В. Бухгалтерський облік: Навч. посіб. 3-тє видавн. –К.: 2000. –682с.

35. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 4-е изд., перераб. и доп. – Минск: ООО "Новое знание", 2001. – 688 с.

36. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятий. — Мн.: ИП Экоперспектива, 2002. - 498 с.

37. Савченко А.Г., Москалюк Н.П. Прискорена амортизація у системі державного регулювання // Фінанси України. – 2005. - №7, С.68-74

38. Самуельсон П. Економіка. Підручник.- Львів. Світ, 1993 -495 с

39. Сопко В.В. Бухгалтерський облік. - К.: 2003. - 448 с.

40. Сук П.О. Амортизація основних засобів та інших необоротних матеріальних активів // Бухгалтерія в сільському господарстві. – 2005. - №15, С. 2-9

41. Тишкова Н. Є. Бухгалтерський облік: Підручник для вузів – Мінск: Вища школа, 1994. – 688 с.

42. Ткач В.И., Ткач М.В. Международная система учета и отчетности. –М.: Финансы и статистика, 1992. –338с.

43. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський облік. –К.:ВТОВ"А.С.К.", 2002, – 672с.

44. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. – К.:А.С.К.,2002. 784с.

45. Указ Президента України "Про перехід України до загальноприйнятої у міжнародній практиці системи обліку й статистики" № 303 від 23.05.92р

46. Чаукис Е.Д., Лысюк А.Н. Бухгалтерский учет: Основы теории и практики. - Д.: 2001. - 272 с.

47. Чичкало-Кондрацька І.Б. До питання оновлення основних виробничих фондів промисловості// Фінанси України, 2002, - №4, - с. 47-50

48. Экономика предприятия: Учебник для вузов / В.Я. Горфинкель, Е.М. Купряков, В.П. Прасолова и др.; Под ред. проф. В.Я. Горфинкеля, проф. Е.М. Купрякова. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996. - 367с.

49. Экономика предприятия / под ред. Семенова В.М. – К.: Центр

экономики и маркетинга, 1996. –456с.

50. Экономика предприятия / под ред. Грузинова В.П. –К.: "Банки и Биржи", "ЮНИТИ", 1998. – 394с.


 
 

Цікаве

Загрузка...