WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік основних засобів підприємства - Курсова робота

Облік основних засобів підприємства - Курсова робота

Згідно з П(с)БО №7 амортизація основних засобів нараховується із застосуванням методів, показаних на рисунку 2.1.

За методом рівномірного (прямолінійного списання вартість об'єкта, що амортизується, рівномірно списується (розподіляється) протягом строку його служби. При цьому річна норма амортизації та річна сума амортизації залишаються постійними на весь строк корисної служби об'єкта, накопичена амортизація збільшується, а балансова вартість об'єкта зменшується.

Виробничий метод заснований на передбаченні, що функціональна корисність об'єкта залежить не від часу, а від результатів його використання. При цьому строк корисної служби визначається кількістю продукції та обсягом послуг, які підприємство планує виготовити або надати з використанням об'єкта. При застосуванні цього методу амортизація розраховується шляхом розподілу вартості об'єкта, що амортизується, прямо пропорційно кількості продукції (обсягу послуг), виготовленої за відповідні періоди протягом строку його корисної служби.

Списання його вартості по сумі чисел (кумулятивний метод) визначається сумою років строку служби відповідного об'єкта за допомогою коефецієнтів, у чисельнику яких зазначаються роки, що залишаються до кінця строку служби об'єкта ( у зворотньому порядку), а в знаменнику – загальна сума років експлуатації. Перемноживши кожен дріб на вартість об'єкту, що амортизується, визначають загальну суму амортизації.

Метод залишку, що зменшується, виходить з того, що корисність і продуктивність основних засобів у перші періоди використання є зтого, що корисність і продуктивність основних засобів у перші періоди використання є значно вищими, ніж наступні. Норма амортизації застосовується не до вартості, що амортизується, а до балансової (залишкової) вартості об'єкта на кінець попереднього періоду. Фіксована норма амортизації приймається рівною річній номрі амортизації за прямолінійним методом, помноженої на коефіцієнт прискорення, який, як правило, дорівнює двом.

Якщо компоненти оснонвих засобів мають різні строки технічного використання, відмінні від терміну корисного використання активу в цілому, томожуть застосовуватись різні норми та методи амортизації цих компонентів. Наприклад, літак та його двигуни повинні розглядатись як окремі об'єкти, які амортизуються, якщо вони мають різні строки корисного використання.

Метод амортизації основного засобу переглядається, якщо відбулися суттєві зміни в очікуваному способі надходження економічних вигід від використання цих активів. Необхідність зміни методу амортизації може бути пов'язана, наприклад, з прискоренням морального старіння обладнання через пяву на ринку нового виду обладнання, яке здатне ефективніше виконувати ті самі функції.

Аналітичний облік зносу основних засобів ведеться за видами основних засобів.

Амортизаційні відрахування відносять на витрати виробництва та обігу як частину вартості основних виробничих засобів, що відповідпє їх зносу.

Нарахування зносу виробничих основних засобів оформляється наступними записами на рахунках бухгалтерського обліку (таблиця 2.1).

Таблиця 2.1 – Типові проводки з нарахування амортизації

№ оп.

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

Нараховано амортизацію:

а) об'єктів виробничого призначення

23 "Виробництво" або

91 "Загальновиробничі витрати"

131 "Знос основних засобів"

б) об'єктів, що забезпечують збут продукції

93 "Витрати на збут"

в) об'єктів, що використовуються для виконання наукових досліджень та розробок

941 "Витрати на дослідження та розробки"

г) об'єктів загальногосподарського призначення

92 "Адміністративні витрати"

д) об'єктів житлово-комунального та соціально-культурного призначення

949 "Інші витрати операційної діяльності"

3 ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

3.1 Облік надходження основних засобів

Основні засоби можуть надходити на підприємство як внески засновників до статутного фонду або безоплатно від інших підприємств. При цьому надходження основних засобів оформляється наступними бухгалтерськими проводками (таблиця 3.1).

Таблиця 3.1 – Бухгалтерські проводки у обліку основних засобів

№ оп.

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

Внески до статутного фонду основних засобів

Відображено внесок до статутного фонду

46 "Неоплачений капітал"

40 "Статутний капітал"

Одержано основні засобя як внесок до статутного фонду

10 "Основні засоби"

46 "Неоплачений капітал"

Безоплатне отримання основних засобів

Відображено вартість безоплатно отриманих основних засобів

15 "Капітальні інвестиції"

424 "Безоплатно одержані необоротні активи

Зараховано до складу основних засобів

10 "Основні засоби"

15 "Капітальні інвестиції"

Бугалтерські проводки, що використовуються при придбанні підприємством у постачальників основних засобів за плату показані у таблиці 3.2.

Таблиця 3.2 – Бухгалтерські проводки у обліку основних засобів

№ оп.

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

Відображено вартість основних засобів за договором постачання

15 "Капітальні інвестиції"

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядчиками"

Відображено суму ПДВ

641 "Розрахунки за податками"

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядчиками"

Відображено суму за консультаційні, інформаційні, посередницькі, реєстраційні, транспортні послуги та інші витрати, пов'язані з придбанням основних засобів

15 "Капітальні інвестиції"

685 "Розрахунки з іншими кредиторами"

Відображено суму ПДВ

641 "Розрахунки за податками"

685 "Розрахунки з іншими кредиторами"

Відображено відрахування до Пенсійного фонду при придбанні основних засобів (автомобіль)

949 "Інші витрати операційної діяльності"

952 "Розрахунки по пенсійному забезпеченню"

Зараховано об'єкт до складу основних засобів

10 "Основні засоби"

15 "Капітальні інвестиції"

Об'єкт основних засобів може бути придбаний в результаті обміну на інший неподібний об'єкт основних засобів або інший актив. Собівартість такого активу оцінюється за справедливою вартістю отриманого активу, що дорівнює справедливій вартості переданого активу з поправкою на будь-яку суму грошей або грошвоих еквівалентів, що була передана. При цьому складаються наступні бухгалтерські проводки (таблиця 3.3).

Таблиця 3.3 – Бухгалтерські проводки у обліку основних засобів

оп.

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

Одержано основні засоби в обмін на готову продукцію

15 "Капітальні інвестиції"

701 "Дохід від реалізації готової продукції"

Зараховано до складу основних засобів

10 "Основні засоби"

15 "Капітальні інвестиції"

Собівартість відвантаженої готової продукції

90 "Собівартість реалізації"

26 "Готова продукція"

Крім того, основний засіб може бути обміняний на подібний об'єкт, який використовується при виробництві такої ж продукції та має таку ж справедливу вартість.

3.2 Облік вибуття основних засобів

Основні засоби списуються з балансу підприємства у разі їх вибуття або коли активи перестають відповідати критеріям визнання активу.

У разі, коли об'єкт основних засобів вибуває з експлуатації та зберігається для продажу, його відображають у балансі в складі оборотних активів за нижчою з двох оцінок – за балансовою вартістю або чистою вартістю реалізації.

Фінансовий результат від списання основних засобів розраховують як різницю між балансовою вартістю об'єкта та очікуваною чистою сумою надходжень від його продажу або ліквідації.

Прибуток або збиток від вибуття основних засобів була надзвичайна подія (аварія, пожежа тощо), відповідну суму прибутку або збитку відображають як фінансовий результат від надзвичайних подій.

Реалізація, ліквідація, безоплатна передача та передача основних засобів як внесок до статутного фонду іншого підприємства оформляється бухгалтерськими проводками, відображеними у таблиці 3.4.


 
 

Цікаве

Загрузка...