WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік основних засобів і їх амортизації - Курсова робота

Облік основних засобів і їх амортизації - Курсова робота

Підприємство є фінансово незалежним, про що свідчить високе значення коефіцієнту автономії. Коефіцієнт маневреності збільшився за рік на 0,2 пункти, що свідчить про незначну частку матеріальних оборотних засобів в робочому капіталі та мобільність коштів підприємства. Залучений капітал у 2003 році складав лише 2,2% від власного, а у 2004 – 2,3%, тобто збільшилась залежність ТОВ Аріс від кредиторів. Показники рентабельності є досить низькими.

ВИСНОВКИ

Одним з найважливіших чинників будь-якого виробництва є основні фонди. Ефективне використовування основних фундацій сприяє поліпшенню всіх техніко-економічних показників, у тому числі збільшенню випуску продукції, трудомісткості виготовлення і збільшення прибутку. Оснащеність підприємства устаткуванням і ефективність його використовування роблять вплив на ефективність використовування трудових ресурсів, на розмір матеріальних витрат і зрештою на фінансовий стан підприємства.

На стадії розвитку максимального значення досягають такі коефіцієнти, як введення придатності, розширення, фондовіддачі, змінності. На стадії зрілості починають рости коефіцієнти оновлення, зносу, вибуття, заміни, ліквідації приймаючи максимальне значення на стадії старості системи. Таким чином, в даній курсовій роботі розглянуті теоретичні аспекти аналізу основних засобів, а саме їх економічне єство, джерела інформації і задачі аналізу основних засобів, а також система показників для подальшого аналізу.

При аналітичних розрахунках в роботі використані практичні дані конкретного підприємства. Практичні розрахунки полягали в аналізі стану і ефективності використовування основних засобів.

Напрями поліпшення стану і ефективності використовування основних засобів були представлені в декількох аспектах. До них були віднесені обгрунтовування по ухваленню конкретних управлінських рішень, а також рекомендації по автоматизації обліку основних засобів. Для наочності в роботі представлені аналітичні таблиці, а також розроблені моделі спрощуючі сприйняття отриманих показників і обгрунтовування конкретних рекомендацій по оптимізації використовування основних засобів.

Основні засоби - один з найважливіших чинників будь-якого виробництва. Їх стан і ефективне використовування прямо впливають на кінцеві результати господарської діяльності підприємств. Раціональне використовування основних

фундацій сприяє поліпшенню всіх техніко-економічних показників, в тому числі збільшенню випуску продукції, зниженню її собівартості, трудомісткості виготовлення.

Підвищення питомої ваги активної частини фундацій характеризує прогресивність їх структури, зростання технічної оснащеності підприємства сприяє збільшенню випуску продукції, зростанню фондовіддачі. Причому темпи зростання машин і устаткування повинні, як правило, випереджати темпи зростання інших основних фондів.

Пониження фондовіддачі в значній мірі відбувається також під впливом таких відтворювальних чинників, як дорожчання вартості одиниці потужності, зростання кошторисної вартості будівельно - монтажних робіт, випередження зростання цін на устаткування над збільшенням його продуктивності, недоліки у використовуванні діючих фондів.

Напрями управління роботою виробничого обладнання: збільшення випуску продукт або маси прибутку по виношенню до вартості основних засобів; збільшення питомо ваги активно частини основних засобів, зростання фондоозброєності, енергоозброєності, праці збільшення використання основних засобів в часі.

Підприємству необхідно усилити контроль за раціональним використовуванням часу роботи устаткування. Доцільно застосовувати автоматизовані прилади контролю і обліку часу його роботи, що базується на використовуванні обчислювальної техніки. Ними можуть бути введення в дію невстановленого устаткування заміна і модернізація його, скорочення цілоденних і внутрішньозмінних простоїв підвищення коефіцієнта змінності, більш інтенсивне його використовування упровадження заходів НТП.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Антонов П.Р. Основы бухгалтерского учета: Пер. с англ. - М.: СП "Триада НТТ", 1992.

 2. Бутинець Ф.Ф., Давидюк Т.В., Малюга II.М. . Чижевська Л. В.

 3. Бухгалтерський управлінський облік: Підручник для студентів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит" вищих навчальних закладів. За ред Іроф. Ф. Ф. Бутинець; 2-е вид., перероб. доп. - Житомир: ПП "Рута", 2002. - 480с.

 4. 3. Бутинець Ф.Ф. та інші. Бухгалтерський управлінський облік. Навчальний посібник для студентів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит"/ Ф.Ф. Бутинець, Л.В. Чижевські, Н.В. Герасимчук. - Житомир: ЖІТІ, 2000. - 448 с.

 5. 4. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах. За ред. М.Ф. Огійчука. К: Урожай, 1994.

 6. 5. Друри К. Введене в управленческий и производственный учет. - М.: ГАудит. 1998.

 7. Карпова Т.П. Основи управленческого учета: Учебное пособие - М.: ИНФРА М, 1997. -392 с.

 8. Карпова Т.П. Управленческий учет: Учебник для вузов. - М.: ЮНИТИ, 2000. - 350 с.

 9. Коваленко В. В, и др. Организация бухгалтерского учета на СП / Коваленко В.В., Еветигнеев Е.Н. . Соколов В.Н. / - М: Финансы и статистика, 1991.

 10. Литвин Ю.А. Бухгалтерський облік на сільському господарстві. Тернопіль.: Чарівниця, 1995.

 11. Международные стандарты учета. - М: Аудит-трейнинг, 1992.

 12. Мех Я.В., Сумкіна Н.В., Дерій В.А. Облік, контроль та аналіз в умовах ринкових відносин. К.: НМК ВО 1992.

 13. Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні. Затв. Постановою Кабінета Міністрів України від 3 квітня 1993 р. № 250. Вказівки щодо організації бухгалтерського обліку в Україні. У редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.01. 1998 р. № 10.

 14. Сук Л.К. Бухгалтерський облік на сільському господарстві. К.: Урожай, і 994.

 15. Типове положення планування обліку і калькулювання, собівартості продукції / робіт, послуг / сільськогосподарських підприємств. За Постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня і996 р. № 452.

 16. Ткач В.И., Ткач М.В. Международная система учета и отчетности. М.: Финансы и статистика, 1992.

 17. Ткаченко І І. М Управлінський облік на підприємствах України з різними формами І. "А. С.К. ", 1998.

 18. Управленческий учет / под ред. В. Гіалия и Р. Вандер Вила. - М.: МІІФІ'А М, 1997 - 480 с.

 19. Управленческий учет: Учебное пособие / Под редакцией А.Д. Шеремета. - М.: ИД ФБК - ПРЕСС, 2000. - 512 с.

 20. Управленческий учет: Учебное пособие / Под редакцией А.Д. Шерсмсі. і 2 с. - М.: ИД ФБК ПРЕСС, 2002. - 512 с.

 21. Хоршреп Ч., П. Дж. Бухгалгерский учет: управленческий аспект. М.: Финансы и статистика. 1995.


 
 

Цікаве

Загрузка...