WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік основних засобів - Курсова робота

Облік основних засобів - Курсова робота

встановлення можливості або неможливості відновлення і подальшого використання основних засобів в даній установі;

внесення пропозицій про продаж, передачу та ліквідацію основних засобів;

встановлення конкретних причин списання об'єкта: фізичний або моральний знос, реконструкція, порушення нормальних умов експлуатації, аварія та ін.;

встановлення осіб, з вини яких трапився передчасний вихід основних засобів з ладу (якщо такі є);

встановлення можливості використання окремих вузлів, деталей, матеріалів списаного об'єкта і проведення їх оцінки;

здійснення контролю за вилученням із списаних основних засобів вузлів, деталей та матеріалів із кольорових і дорогоцінних металів, визначення їх кількості, ваги та контроль їх здавання на відповідний склад.

У разі, коли обладнання списується у зв'язку з будівництвом нових, розширенням, реконструкцією та технічним переоснащенням діючих об'єктів, комісія перевіряє його наявність у плані реконструкції та технічного переоснащення, затвердженому організацією вищого рівня, і робить в акті про списання посилання на пункт і дату затвердженого плану.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 року №996-XIV

 2. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій.

 3. Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій.

 4. ПСБО 7 "Основні засоби", затверджене наказом Мінфіну України від 27.04.2000 р. № 92

 5. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів спеціальності "Облік і аудит" вищих навчальних закладів. / За ред. проф. Ф.Ф.Бутинця. – 7-е видання, доп. і перероб. - Житомир: ПП "Рута", 2006. – 832 с.

 6. Виговська Н.Г. Удосконалення обліку амортизації: стан, проблеми, перспективи. Моної рафія. - Житомир: ЖІТІ, 1998. - 340 с.

 7. Загоролпій А.Г., Селюченко Н.Є. Планування та організація основних засобів на засадах лізингу: Монографія. - Львів: ЛБІ ІІБУ, 2002. - 143 с.

 8. Малюга Н.М. Шляхи удосконалення оцінки в бухгалтерському обліку: теорія, практика, перспективи. - Житомир: ЖІТІ, 1998. - 384 с.

 9. Бондар Т.А. Облік і контроль лізингових процесів: сучасний стан та перспективи розвитку: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04. - Київський національний економічний університет (КНЕУ). - Київ, 2004.

 10. Бондар М.І. Облік і аудит основних засобів (на матеріалах аграрних підприємств Київської області): Дис.канд. екон. наук: 08.06.04. - К., 2001.

 11. Гаценко О.П. Облік необоротних активів в умовах формування ринкових відносин: Автореф. дис... канд. скоп, наук: 08.06.04. - Національний аграрний університет. - К., 2000.

 12. Годованець О.В. Облік та аналіз фінансового лізингу як форми інвестування: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04. - Тернопільська акад. народного господарства МОИ України. 2005.

 13. Засадний Б.А. Облік і аналіз інвестиційної діяльності підприємств: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04. - Львівська комерційна академія. - Львів, 2004.

 14. Зюкова М.М. Удосконалення обліку та аналізу основних засобів (на прикладі хлібопекарних підприємств Полтавської області): Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04. - Харківський державний університет харчування та торгівлі МОМ України. - Харків, 2004.

 15. Лайчук С.М. Облік і контроль лізингових операцій: теорія і практика: Дис... канд. екон. наук: 08.06.04. - Житомир, 2002.

 16. Леонова Л. О. Бухгалтерський облік основних засобів та їх відтворення (на матеріалах вугільних шахт Донбасу): Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04. - Харківський державний університет харчування та торгівлі МОН України. - Харків, 2004.

 17. Осадча Ю.М. Облік нерухомості в АПК: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04. - Інститут аграрної економіки УААН. - Київ, 2003.

 18. Сенів Б.Г. Аналіз ефективності інвестицій в реконструкцію і технічне переозброєння діючих підприємств: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04. - Тернопільська академія народного господарства МОН України. - Тернопіль, 2004.

 19. Шерстюк О.Л. Коитрольно-аналітичні аспекти оцінки інвестиційної привабливості торговельних підприємств: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04. - Київський національний торговельно-економічний університет МОН України. - Київ. 2003.

 20. Янчев А.В. Облік і аналіз відтворення основних засобів: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04. - Харківський державний економічний університет МОН України. - Харків, 2004.

ЗАО "ХПЗ" підприємство

ЖУРНАЛ 4 за червень 2007 р.

за кредитом рахунків 10 "Основні засоби", 11 "Інші необоротні матеріальні активи", 12 "Нематеріальні активи", 13 "Знос (амортизація) необоротних активів", 15 "Капітальні інвестиції", 18 "Інші необоротні активи", 19 "Гудвіл при придбанні"

І. З кредиту рахунків 10, 11, 12, 13, 19 в дебет рахунків

№ з/п

Дебет рахунків

Кредит рахунків

Разом

10

11

12

13

19

1

13 "Знос необоротних активів"

60500

3000

1000

X

X

64500

2

23 "Виробництво"

X

X

X

565

565

3

68 "Розрахунки за іншими операціями"

X

X

X

X

600

600

4

91 "Загальновиробничі витрати"

X

X

X

80

X

80

5

92 "Адміністративні витрати"

X

X

X

230

X

230

6

93 "Витрати на збут"

X

X

X

50

X

50

7

97 "Інші витрати"

80100

4300

2300

X

86700

РАЗОМ

140600

7300

3300

925

600

152725

II. З кредиту рахунків 14, 15, 18, 35 в дебет рахунків

з/ п

Дебет рахунків

Кредит рахунків

Разом

14

15

18

35

1

12 "Нематеріальні активи"

150

300

X

X

450

2

31 "Рахунки в банках"

1000

1200

2200

3

35 "І Іоточні фінансові інвестиції"

100

X

X

100

4

37 "Розрахунки з різними дебіторами"

2100

X

X

2100

5

42 "Додатковий капітал"

300

X

300

6

60 "Короткострокові позики"

650

X

X

650

7

68 "Розрахунки за іншими операціями"

120

X

X

X

120

8

96 "Втрати від участі в капіталі"

50

X

X

50

РАЗОМ

4470

300

1200

5970

Журнал закончен "30" червня 2007 г.

Исполнитель Марченко А.К.

Главный бухгалтер Жуков.


 
 

Цікаве

Загрузка...