WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік основних засобів - Курсова робота

Облік основних засобів - Курсова робота

Таблиця 2.3. Характеристика типових форм первинних документів з обліку вибуття основних засобів на ЗАО "ХПЗ"

Форма документу

Назва документу

Примітки

ОЗ -1

Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів

Складається на кожний об'єкт окремо, а на декілька - лише в тому випадку, коли об'єкти однотипні, мають однакову вартість і прийняті одночасно на відповідальне зберігання однією й тією ж особою

ОЗ -3

Акт на списання основних засобів

Після ліквідації основних засобів і складання актів на списання основних засобів перший примірник передається до бухгалтерії, де на його підставі робиться запис до інвентарного списку основних засобів

ОЗ -4

Акт на списання автотранспортних засобів

Складається в двох примірниках, підписують члени комісії, затверджує керівник підприємства або уповноважена ним на це особа

ОЗ-6

Інвентарна картка обліку основних засобів

Здійснюються записи на підставі актів приймання-передачі основних засобів та акту на списання основних засобів: для обліку окремих об'єктів основних засобів; для групового обліку однотипних об'єктів основних засобів, які надійшли в експлуатацію в одному календарному місяці та мають одне й те ж виробничо-господарське призначення, технічну характеристику та вартість. Як правило, заповнюється в одному примірнику та знаходиться у бухгалтерії

ОЗ -7

Опис інвентарних карток з обліку основних засобів

Застосовується для реєстрації інвентарних карток. Ця форма складається в одному примірнику в бухгалтерії

ОЗ -8

Картка обліку руху основних засобів

Застосовується для обліку руху основних засобів за класифікаційними групами. Відкривається в бухгалтерії в одному примірнику

Форма ОЗ -1 "Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів" використовується для:

♦ зарахування до складу основних засобів окремих об'єктів;

♦ обліку введення об'єктів основних засобів в експлуатацію;

♦ оформлення внутрішнього переміщення основного засобу з одного підрозділу (цеху, відділу, ділянки) до іншого;

♦ виключення об'єктів зі складу основних засобів при передачі іншому підприємству - як при продажу (обміні), так і при безоплатній передачі.

Склад комісії, яка підписує акт, зазначається в Положенні про облікову політику підприємства або затверджується керівником [10, стор. 257].

Кожен об'єкт на ЗАО "ХПЗ" зараховується до складу основних засобів за окремим актом. Виняток становлять інвентар, інструменти, обладнання та подібні об'єкти, якщо вони є однотипними та мають однакову вартість в одному календарному місяці.

Акти зберігаються протягом всього терміну експлуатації об'єкту та протягом трьох років і одного місяця після списання об'єкту з обліку за умови, що за цей період була проведена ревізія.

Форми ОЗ -3 "Акт на списання основних засобів" та 03-4 "Акт на списання автотранспортних засобів" використовуються для оформлення вибуття окремих об'єктів основних засобів при повній або частковій ліквідації. Акт складається у двох примірниках і затверджується керівником підприємства, потім передається в бухгалтерію, де на його підставі здійснюють запис до форми 03-9 та вилучають картку форми ОЗ-6, що відображають у відомості форми 03-7.

Форма ОЗ - 6 "Інвентарна картка обліку основних засобів" використовується для аналітичного обліку та узагальнення інформації про наявність та рух всіх типів основних засобів на підприємстві. Картки заводяться на кожен інвентарний об'єкт або групу однотипних об'єктів, які мають однакову вартість, введені в експлуатацію в один і той же час та знаходяться в одному підрозділі (цеху). Інвентарні картки заповнюються на підставі первинних документів з обліку руху основних засобів: ОЗ-1 "Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів"; ОЗ -2 "Акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об'єктів"; ОЗ-3 "Акт на списання основних засобів" (при цьому картка вилучається); ОЗ -4 "Акт на списання автотранспортних засобів" (при цьому картка вилучається).

На підставі інвентарних карток на ЗАО "ХПЗ" заповнюються такі накопичувальні документи: ОЗ -7 "Опис інвентарних карток з обліку основних засобів"; ОЗ- 8 "Картка обліку руху основних засобів" (заповнюється в кінці місяця); ОЗ-9 "Інвентарний список основних засобів" (крім випадку внутрішнього переміщення основного засобу).

Дані карток сумарно звіряють з регістрами синтетичного бухгалтерського обліку.

Кожна картка, як правило, ведеться в одному примірнику в бухгалтерії, але існує варіант обліку з веденням двох примірників цих форм: один примірник - в бухгалтерії, інший - за місцем експлуатації основного засобу, замість форми ОЗ - 9. Підприємства, які мають невелику кількість основних засобів, можуть вести їх пооб'єктний облік в інвентарній книзі (в розрізі видів основних засобів та за місцем їх знаходження).

На орендовані основні засоби на ЗАО "ХПЗ" картка форми ОЗ-6 не заводиться. Для аналітичного обліку таких засобів використовується копія інвентарної картки орендодавця, яка повинна бути отримана разом з орендованими основними засобами [11, стор. 167].

Форма ОЗ -7 "Опис інвентарних карток з обліку основних засобів" використовується для реєстрації інвентарних карток. Ця форма складається в одному примірнику з метою контролю за зберіганням карток. Зареєстровані в описі картки розміщують у картотеці основних засобів, де їх групують за видами, а всередині видів - за місцезнаходженням. Картки недіючих основних засобів групують окремо. Вибуття основних засобів відмічається у картці, яка вилучається з картотеки діючих об'єктів, що відображається в цьому описі.

Форма ОЗ -8 "Картка обліку руху основних засобів" заповнюється на підставі наступних форм: ОЗ -б "Інвентарна картка обліку основних засобів": ОЗ -14 "Розрахунок амортизації основних засобів (для промислових підприємств)"; ОЗ -15 "Розрахунок амортизації основних засобів (для будівельних організацій)"; ОЗ -16 "Розрахунок амортизації по автотранспорту".

2.2. Відображення операцій вибуття ОЗ на рахунках бухгалтерського обліку на ЗАО "ХПЗ"

Якщо на ЗАО "ХПЗ" з будь якої причини основний засіб не відповідає ознакам активу, то приймається рішення про його списання [12, стор. 28].

Основний засіб списується з балансу підприємства ЗАО "ХПЗ" в наступних випадках (рис. 2.1).

Фінансовий результат від вибуття об'єктів основних засобів визначається вирахуванням з доходу від вибуття об'єктів основних засобів їх залишкової вартості, непрямих податків і витрат, пов'язаних з вибуттям основних засобів.

Рис. 2.1 – Вибуття основних засобів та інших необоротних матеріальних активів

У випадку часткової ліквідації об'єкта основних засобів його первісна (переоцінена) вартість та знос зменшуються, відповідно, на суму первісної (переоціненої") вартості та зносу ліквідованої частини об'єкта.

На ЗАО "ХПЗ" реалізація, ліквідація, безоплатна передача та передача основних засобів та інших необоротних матеріальних активів в якості внеску до статутного капіталу іншого підприємства оформлюється в бухгалтерському обліку наступним чином (табл. 2.4)

Таблиця 2.4. Кореспонденція рахунків з обліку реалізації, ліквідації, безоплатної передачі та передачі основних засобів та Інших необоротних матеріальних активів в якості внеску до статутного капіталу

№ оп.

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

Реалізація основних засобів та інших необоротних матеріальних активів

1

Відображено дохід від реалізації

31 "Рахунки в банках", 37 "Розрахунки з різними дебіторами"

742 "Дохід від реалізації

необоротних активів"

2

Відображено суму податкових зобов'язань з ПДВ

742 "Дохід від реалізації необоротних активів"

64 "Розрахунки за податками й платежами"

3

Списано знос реалізованих основних засобів та інших необоротних матеріальних активів

131 "Знос основних засобів"

132 "Знос інших необоротних матеріальних активів"

10 "Основні засоби"

11 "Інші необоротні матеріальні активи"

4

Відображено залишкову вартість

972 "Собівартість реалізованих необоротних активів"

10 "Основні засоби"

11 "Інші необоротні матеріальні активи"

5

Відображено фінансовий результат від реалізації

793 "Результат іншої звичайної діяльності"

972 "Собівартість реалізованих необоротних активів"

742 "Дохід від реалізації необоротних активів"

793 "Результат іншої звичайної діяльності"


 
 

Цікаве

Загрузка...