WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік операцій основних господарських процесів - Курсова робота

Облік операцій основних господарських процесів - Курсова робота

Зміст

Вступ

Баланс підприємства на початок звітного періоду

1.Синтетичний облік придбання матеріалів

2.Синтетичний облік виробництва продукції

3.Синтетичний облік реалізації продукції і фінансових результатів

Схема рахунків Т-подібної форми

Оборотно-сальдова відомість

Баланс підприємства на кінець звітного періоду

Висновок

ВСТУП

Господарський облік-це облік господарства, господарської діяльності підприємства, суспільства, що містить у собі виробництво, реалізацію і розподіл матеріальних благ, необхідних для задоволення потреб у харчах, одязі, житлі тощо.

Будь-яка діяльність, пов'язана з виробництвом, обміном та споживанням матеріальних і нематеріальних цінностей, наданням та використанням послуг, називається господарською діяльністю.

Для здійснення господарської діяльності кожне підприємство має в своєму розпорядженні необхідні господарські засоби-будівлі, машини, матеріали, товари, грошові кошти та джерела господарських засобів.

Є три види господарського обліку:

1)оперативно-технічний облік;

2)статистичний облік;

3)бухгалтерський облік.

Між всіма галузями промисловості існує певний зв'язок. Він полягає у тому, що результати діяльності однієї галузі є засобами чи предметами праці іншої галузі.

Господарська операція - це діяльність, яка зумовлює зміни у фінансовому стані, активах та пасивах підприємства, установи, організації.

Стан коштів, засобів та їх джерел, що відображені в балансі на початок звітного періоду постійно змінюється. Це відбувається з коштами підприємства, що беруть участь в господарських операціях.

Виділяють такі типи господарських операцій:

1 тип - зміни відбуваються в активі балансу. Відбувається переміщення однієї й тієї ж самої суми з однієї статті в іншу.

2 тип - зміни відбуваються лише в пасиві балансу. За рахунок зменшення одного джерела збільшується інше.

3 тип - дана операція збільшує баланс підприємства (його актив і пасив).

4 тип, внаслідок даної операції баланс підприємства зменшується, бо зменшується актив і пасив підприємств.

Для того щоб бухгалтер і всі інші працівники підприємства ефективніше використовували свій робочий час потрібно автоматизувати їхню роботу. Бухгалтеру необхідно працювати в спеціальних програмах тому, що так він зекономить свій робочий час.

В Україні використовується значна кількість програм для автоматизації бухгалтерського обліку, зокрема 1С-Бухгалтерія, парус та інші. Основні можливості таких програм полягають у тому, що вони передбачають ведення синтетичного й аналітичного обліку стосовно потреб підприємства, ведення всієї необхідної звітності та різноманітних документів за синтетичним і аналітичним обліком. Це говорить про необхідність відповідного АРМ Бухгалтера, тому що це буде передумовою ефективної діяльності підприємства.

Для того щоб покращити роботу підприємства необхідно6 використовувати новітнє обладнання, згідно науково-технічному прогресу, удосконалювати бухгалтерську звітність та виконувати аудиторську перевірку. Також треба виявити фактори, які зменшують дохідність підприємства.

Баланс підприємства на початок звітного періоду

Бухгалтерський баланс – це звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає його активи, зобов'язання станом на певну дату.

Баланс складається з двох частин:

1)активу, де представлені господарські засоби.

2)пасиву, де згруповані їхні джерела

Основними елементами бухгалтерського балансу є стаття. Стаття бухгалтерського балансу - це показник що відображає стан окремого виду господарських засобів чи джерел їх утворення на відповідну дату.

Активи складаються з трьох розділів:

1.Необоротні активи: нематеріальні активи, основні засоби, інші необоротні активи.

2.Оборотні активи: запаси, дебіторська заборгованість, грошові кошти та їх еквіваленти.

3.Витрати майбутніх періодів.

Пасив бухгалтерського балансу складається з 5 розділів:

1.Власний капітал

2.Забезпечення наступних витрат і платежів

3.Довгострокові зобов'язання

5.доходи майбутніх періодів

Бухгалтерський баланс представляється у вигляді таблиці, ліва частина якої називається активом, а права - пасивом. Баланс означає рівність, рівновагу. Підсумок активу повинен дорівнювати підсумку пасиву.

Сума залишків на 1 січня 2009 р.(грн.)

Назва рахунків:

Основні засоби - 407420

Сировина і матеріали - 290900

Паливо-2470

Каса-18,2

Поточний рахунок у банку-26000

Розрахунки з підзвітними особами-7,8

Розрахунки з постачальниками-6162

Статутний капітал-453245

Розрахунки з оплати праці-8970

Короткострокові кредити банків-3900

Виробництво-3900

Готова продукція-7280

Розрахунки за податками-39

Результат основної діяльності-4680

Складаємо початковий баланс

Початковий баланс підприємства станом 1 січня 2009р.

Актив

Сума,грн.

Пасив

Сума,грн.

1

2

3

4

Основні засоби

407 420,00

Розрахунки з постачальниками

6 162,00

Сировини і матеріали

29 900,00

Статутний капітал

453 245,00

Паливо

2 470,00

Розрахунки з оплати праці

8 970,00

Каса

18,20

Короткостроковий кредит банків

3 900,00

Поточний рахунок у банку

26 000,00

Розрахунки за податками

39,00

Розрахунки з підзвітними особами

7,80

Результат основної діяльності

4 680,00

Виробництво

3 900,00

Готова продукція

7 280,00

Баланс

476 996,00

Баланс

  1. 6,00

1. Синтетичний облік придбання матеріалів

Матеріальні ресурси – це сукупність засобів виробництва та предметів використання, якими володіє підприємство на даний період.

Матеріали – це речові елементи виробництва, що використовуються головним чином в якості предметів праці, які являють собою все те , на що направлена людська праця, на що людина діє, задовольняючи всі власні та суспільні потреби. Матеріали поділяються на основні та допоміжні. Основні матеріали – це предмети праці, які утворюють головну матеріальну основу продукту. Допоміжні матеріали – це ті що спів діють виробництву продукції. Сюди відносять матеріали, що використовуються засобами праці.

Потреба підприємства або цеху в основних та допоміжних матеріалах розраховується на основі виробничої програми підприємства та технічно-обгрунтованих норм їх використання.

Основна інформація щодо запасів визначається ПсБО 9.Структура ПсБО 9 "Запаси":

1)Загальні положення;

2)Визначення та первісна оцінка запасів;

3)Оцінка вибуття запасів;

4)Оцінка запасів на дату балансу;

5)Розкриття інформації про запаси у примітках до фінансової звітності.

Рахунок 20 "Виробничі запаси" - балансовий, активний, призначений для обліку господарських засобів. По дебету відображається надходження виробничих запасів, а по кредиту – вибуття.

Рахунок 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети" - балансовий, активний, призначений для обліку господарських засобів. По дебету відображається надходження МШП, а по кредиту їх вибуття, списання.

Рахунок 25 "Напівфабрикати" - балансовий, активний, призначений для обліку господарських засобів. По дебету рахунку 25 відображаються надходження напівфабрикатів, а по кредиту – вибуття.

Рахунок 26 "Готова продукція" - балансовий, активний, призначений для обліку господарських засобів. По дебету відображають надходження готової продукції, а по кредиту – відпуск готової продукції за фактичною собівартістю.

Господарські операції підприємства лісового комплексу "Дубок"

№п/п

Зміст господарських операцій

Первинні документи

Кореспонденція

Сума,грн.

тип г.о.

Д

К

часткова

загальна

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Надійшли на склад підприємства від бази "Постачальник" по платіжній вимозі №35

Прибуткові ордери №1,2

—матеріали

201

631

34450

38350

ІІІ

—паливо

203

631

3900

ІІІ

2.

АТП 1 за перевезення на склад:

Платіжна вимога

—матеріалів

201

631

455

728

ІІІ

—палива

203

631

273

ІІІ

3.

Одержано по чеку:

Прибуткові касові ордери №1,2,3

—на заробітну плату

301

311

8970

9133,8

IV

—на господарські потреби

301

311

156

I

—від Іванченка О.С. Залишки підзвітних сум

301

372

7,8

I

4.

Видано Петренку П.В. Під звіт на господарські витрати

Видатковий касовий ордер №1

372

301

130

130

I

5.

Зараховано короткостроковий кредит банку(*)

Виписки банку з поточного рахунку №1,2

311

601

39000

39000

ІІІ

Оплачені платіжні вимоги:

—№35 бази "Постачальник"

631

311

38350

45240

IV

—№1 АТП 1

631

311

728

IV

—№116 фабрики "Вікторія"

631

311

6162

IV

6.

Нарахована заробітна плата за розвантаження одержаних:

Розрахункова платіжна відомість №1

—матеріалів

201

661

169

312

ІІІ

—палива

203

661

143

ІІІ

7.

Надійшли на склад від заводу "Світанок" по платіжній вимозі №45 матеріали

Прибутковий ордер №3

201

631

10400

10400

ІІІ

8.

Звіт Петренка П.В. на витрати по доставці на склад:

Авансовий звіт №1

—матеріалів

201

372

52

132,6

I

—палива

203

372

80,6

I

9.

Видано:

Видаткові касові ордери №2,3

—Петренку П.В. Перевитрату по авансовому звіту №1

372

301

2,6

8972,6

I

—по відомості №2 ЗП за грудень

661

301

8970

IV

10.

Надійшло без оплати від заводу "Механік" виробниче обладнання(безоплатним є додатковий капітал)

Акт №1

104

424

15600

15600

ІІІ


 
 

Цікаве

Загрузка...