WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік неопераційних витрат на підприємстві - Курсова робота

Облік неопераційних витрат на підприємстві - Курсова робота

Курсові різниці виникають й обліковуються у випадках зміни курсу валюту період між:

  • відвантаженням продукції та отриманням платежу;

  • отриманням запасів і датою погашення заборгованості постачальнику;

  • отримання позик та їх погашенням;

  • отриманням векселя та його оплатою;

  • видачею коштів на відрядження та отриманням авансового звіту;

  • оцінкою окремих видів отриманого майна на дату реєстрації в обліку та оцінкою на дату складання балансу.

В залежності від виду діяльності, до якої належать операції внаслідок яких виникають курсові різниці, вони поділяються на операційні та неопераційні.

До операційних курсових різниць належать ті, що виникають при придбанні запасів, реалізації продукції, перерахунках грошових статей.

Неопераційні курсові різниці виникають при придбанні та реалізації необоротних активів, фінансових інвестицій, при перерахунку заборгованості за позиками.

В залежності від впливу курсової різниці на фінансовий результат підприємства їх поділяють на позитивні і негативні.

Позитивні курсові різниці виникають при перерахунку монетарних статей та дебіторської заборгованості у разі збільшення курсу та при перерахунку кредиторської заборгованості у разі його зменшення.

Негативні курсові різниці виникають при перерахунку монетарних статей та дебіторської заборгованості у разі зменшення курсу та при перерахунку кредиторської заборгованості у разі його збільшення.

Негативні курсові різниці призводять до виникнення у підприємства втрат і відображаються в залежності на рахунку 974 "Втрати від неопераційних курсових різниць".

На субрахунку 975 "Уцінка необоротних активів i фінансових iнвестицiй" відображається сума знецінення (уцінки) необоротних активів фiнансових iнвестицiй.

На субрахунку 976 "Списання необоротних активів" відображається залишкова вартість списаних необоротних активів та витрати, пов'язані з їх лiквiдацiєю (розбирання, демонтаж).

На субрахунку 977 "Інші витрати звичайної дiяльностi" вiдображаютъся інші витрати звичайної діяльності, які не знайшли відображення на інших субрахунках рахунку 97 "Iншi витрати".

По дебету субрахунку 978 відображаються страхові суми та страхові відшкодування, що виплачені страховиками за договорами страхування (перестрахування), по кредиту – списання на рахунок 79 "Фiнансовi результати".

По дебету субрахунку 979 відображаються суми часток страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) у разі дострокового припинення дії договору перестрахування. Щомісяця сальдо субрахунку списується в кореспонденції з субрахунком 703 "Дохід від реалізації робіт і послуг".

Типова кореспонденція рахунків по обліку інших витрат наведена у таблиці 7.

Таблиця 7 – Кореспонденція бухгалтерських рахунків по обліку інших витрат

№ п/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

2

3

4

1.

Відображено вартість реалізованих фінансових інвестицій

971 "Собівартість реалізованих інвестицій"

14 "Довгострокові фінансові інвестиції" 35 "Поточні фінансові інвестиції"

2.

Відображено залишкову вартість реалізованих необоротних активів

972 "Собівартість реалізованих необоротних активів"

10 "Основні засоби" 11 "Інші необоротні матеріальні активи" 12 "Нематеріальні активи"

18 "Інші необоротні активи"

3.

Відображено залишкову вартість реалізованих майнових комплексів

973 "Собівартість реалізованих майнових комплексів"

10 "Основні засоби"

4.

Відображено втрати за активами й зобов'язаннями неоперацiйної діяльності підприємства від зменшення

курсу гривні до іноземної валюти

974 "Втрати від неопераційних курсових різниць"

31 "Рахунки в банках"

34 "Короткострокові

векселі одержані"

68 "Розрахунки за іншими операціями"

5.

Відображено суму знецінки (уцінки) необоротних активів і фінансових інвестицій

975 "Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій"

10 "Основні засоби" 11 "Інші необоротні матеріальні активи" 12 "Нематеріальні активи"

18 "Інші необоротні активи"

14 "Довгострокові фінансові інвестиції" 35 "Поточні фінансові інвестиції"

6.

Відображено залишкову вартість списаних необоротних активів і витрат, пов'язаних з їх ліквідацією

976 "Списання необоротних активів"

10 "Основні засоби" 11 "Інші необоротні матеріальні активи"

65 "Розрахунки за страхуванням"

66 "Розрахунки з оплати праці"

7.

Списано інші витрати на фінансові результати

793 "Результат іншої звичайної діяльності"

97 "Інші витрати"

МПМШК-8 для визначення розмiрiв інших витрат використовують: виписка банку, "Акт на списання основних засобів", "Акт на списання автотранспортних засобів", "Акт про уцінку товарно-матеріальних цінностей", "Товарно-транспортна накладна", "Наряд на відрядну роботу" (iндивiдуальний i для бригади) та інші.

Щомісячне списання інших витрат на фінансові результати здійснюється за допомогою розрахунку (довідки), складеного працівниками бухгалтерії. Основним регістром, в якому пропонується здійснювати аналітичний i синтетичний облік інших витрат відповідно до Методичних рекомендацій по застосуванню регiстрiв бухгалтерського обліку, затверджених наказом Мiнiстерства фінансів України від 29.12.2000 р. № 356 є журнал № 5. Будову вказаних регiстрiв доцільно вдосконалити в частині аналітичного обліку інших витрат. Окремими статтями цього обліку повинні бути всі субрахунки до рахунку 97, а не тільки чотири із них, як це має місце у вказаних регістрах. Ця пропозиція дасть можливість мати всю необхідну аналітичну інформацію інших витрат без відкриття допоміжних відомостей.

4. Відображення даних про витрати в облікових регістрах та розкриття інформації у фінансовій звітності

Для узагальнення iнформацiї за окремими статтями загальновиробничих, адмiнiстративних i збутових витрат, а також інших витрат операційної дiяльностi (витрат на дослідження i розробки, собiвартiсть реалізованої іноземної валюти та виробничих запасів, списання сумнівних i безнадійних боргів, втрати від операційної курсової рiзницi, втрат від знецінення виробничих запасів, нестач та втрат від псування цінностей, визнані пені, штрафи, неустойки та iншi витрати), призначено Журнал 5. Крім цього, він містить дані про надзвичайні витрати (збитки від стихійного лиха, збитки від техногенних катастроф i аварій та iншi подiбнi збитки).

У Журналі 5 відображаються дані за дебетом рахунку 23 "Виробництво" та всіх рахунків дев'ятого класу (90, 91, 92, 93, 94 та 99) у кореспонденції з кредитом рахунків, які формують собiвартiсть продукції (прямі та загальновиробничi витрати), а також тих, які переносяться з інших Журналів.

У випадках, коли підприємство веде облік витрат за елементами, необхідно використовувати для узагальнення витрат Журнал 5А. Цей журнал вiдрiзняється від Журналу 5 тим, що в ньому в роздiлi III Б відображаються витрати за елементами.

При цьому дебетуються рахунки 80 "Матерiальнi витрати", 81 "Витрати на оплату праці", 82 "Відрахування на соцiальнi заходи", 83 "Амортизація", 84 "Інші операцiйнi витрати", а кредитуються рахунки матеріальних витрат (20, 22), витрат майбутніх перiодiв (39), витрат на оплату праці (66), відрахувань на страхування (65) та переносяться дані з інших Журналів.

Після відображення витрат за елементами в роздiлi III Б, дані переносяться в розділ ІІІ А - витрати дiяльностi.

Для складання Журналів 5 i 5А використовуються дані первинних документів, накопичувальних відомостей, аркушiв-розшифровок, інших журналів тощо.

На пiдставi первинних документів дані про витрати дiяльностi відображаються в облікових регістрах, iнформацiя яких потім використовується для заповнення Головної книги та фінансової звiтностi (рисунок 2).

Документи з обліку витрат діяльності

Журнал 5 (5А)

Допоміжні книги з обліку витрат

Головна книга

Оборотні відомості за аналітичними рахунками витрат

Звіт про фінансові результати (ф. № 2)


 
 

Цікаве

Загрузка...