WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік неопераційних витрат на підприємстві - Курсова робота

Облік неопераційних витрат на підприємстві - Курсова робота

Рис. 1 - Схема трансформації обліку інших витрат

Такими витратами є заробітна плата керівників структурних пiдроздiлiв підприємств, обов'язкові нарахування на неї, витрати на відрядження за час укладання i виконання договорів із реалiзацiї майнових комплексів та необоротних активів. Крім цього було б правомірним списувати частину адміністративних витрат та витрат на збут на зменшення фінансових результатів iнвестицiйної дiяльностi, які обліковуються на субрахунку 793 "Результат іншої звичайної дiяльностi". Таке твердження випливає з того, що організацію реалiзацiї необоротних активів i майнових комплексів, фінансових iнвестицiй тощо здійснюють в основному працівники вiддiлу збуту або ж інші працівники адміністративного апарату, витрати на утримання яких узагальнюються відповідно на рахунках 93 "Витрати на збут" і 92 "Адмiнiстративнi витрати". Базою розподілу таких витрат між фінансовими результатами операційної та іншої звичайної діяльності може бути час, використаний такими працівниками на ведення названих видів діяльності.

Списання адмiнiстративних витрат і витрат на збут в повній сумі на зменшення фінансового результату операційної діяльності (дебет субрахунку 791 "Результат основної дiяльностi") призводить на практиці до заниження останнього i завищення фінансового результату від інвестиційної дiяльностi у випадках наявності такої.

Слід зазначити, що потребує зміни і назва субрахунку 791. Оскільки на ньому узагальнюється фінансовий результат операційної діяльності, а не тільки основної, то він повинен мати назву "Фінансовий результат операційної дiяльностi".

До складу інших витрат включаються витрати, які виникають під час звичайної дiяльностi (крім фінансових витрат), але не пов'язані безпосередньо з виробництвом та/або реалiзацiєю продукції (товарів, робіт, послуг). До таких витрат належать:

- собiвартiсть реалізованих фінансових iнвестицiй (балансова вартість та витрати, пов'язані з реалізацією фінансових iнвестицiй);

- собiвартiсть реалізованих необоротних активів (залишкова вартість та витрати, пов'язані з реалiзацiєю необоротних активів);

- собiвартiсть реалізованих майнових комплексів;

- втрати від неопераційних курсових різниць;

- сума уцінки необоротних активів i фінансових інвестицій;

- витрати на лiквiдацiю необоротних активів (розбирання, демонтаж тощо);

- залишкова вартість лiквiдованих (списаних) необоротних активів;

- iншi витрати звичайної дiяльностi.

При реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів та майнових комплексів особливістю є те, що собівартість їх реалізації буде збільшуватися на суму витрат, пов'язаних із реалізацією.

На рахунку 97 "Iншi витрати" ведеться облік витрат що виникають в процесі звичайної дiяльностi (крім фінансових витрат), але не пов'язані з виробництвом або реалiзацiєю основної продукції (товарів) та послуг, а також витрати страхової дiяльностi. Рахунок 97 – активний, призначений для обліку витрат діяльності.

Рахунок 97 "Iншi витрати" має такі субрахунки:

971 "Собівартість реалізованих фінансових інвестицій";

972 "Собівартість реалізованих необоротних активів";

973 "Собівартість реалізованих майнових комплексів";

974 "Втрати від неопераційних курсових різниць";

975 "Уцінка необоротних активів i фінансових iнвестицiй";

976 "Списання необоротних активів";

977 "Інші витрати звичайної дiяльностi".

На субрахунку 971 "Собівартість реалізованих фінансових iнвестицiй" відображається балансова вартість реалізованих фінансових iнвестицiй (на дату їх реалiзацiї) та iншi витрати, пов'язані з їх реалiзацiєю.

Фінансові інвестиції – активи, утримувані підприємством з метою збільшення прибутку (відсотків, дивідендів тощо), зростання вартості капіталу або інших вигод для інвестора.

Згідно з П(С)БО 12 фiнансовi iнвестицiї первісно оцінюються та відображаються в бухгалтерському обліку за собiвартiстю.

Формування собiвартостi фінансової iнвестицiї залежить від способу її придбання. Фiнансовi iнвестицiї можуть бути придбані:

- за грошові кошти;

- в обмін на цiннi папери власно емiсiї;

- в обмін на iншi активи (крім грошових коштів).

Собiвартiсть фінансової iнвестицiї, придбаної за грошові кошти, складається з ціни придбання, комiсiйної винагороди, мита, податків, зборів, обов'язкових платежів та інших витрат, пов'язаних з придбанням цієї інвестиції.

Фiнансовi iнвестицiї обліковують на рахунках бухгалтерського обліку залежно від того, до якої групи вони належать. У П(С)БО 12 "Фiнансовi iнвестицiї" виділено дві групи фінансових iнвестицiй:

  • фiнансовi iнвестицiї, що надають право власності;

- фінансові iнвестицiї, що не надають права власності.

Фiнансовi iнвестицiї, що надають право власності, характеризуються тим, що:

- засвідчують право власності підприємства на частку в статутному капiталi об'єкта інвестування;

- є пайовими цінними паперами або внесками до статутного капіталу інших підприємств;

- мають необмежений строк обігу.

Такі iнвестицiї можуть утримуватися підприємством з метою одержання доходів за рахунок дивiдендiв або набуватися з метою перепродажу i одержання доходів за рахунок зростання їхньої ринкової вартості.

До цих інвестицій відносять:

1. Інвестиції в асоційовані підприємства.

2. Інвестиції в дочірні підприємства.

3. Інвестиції у спільну діяльність.

4. Інвестиції в підприємство, на яке інвестор має незначний вплив.

5. Інвестиції, що придбані інвестором винятково для перепродажу.

Інвестиціями, що надають право власності, є акції акціонерних товариств або внески до статутного капіталу інших підприємств.

Фiнансовi iнвестицiї, які не надають права власності, характеризуються тим, що:

- мають боргову природу;

- є борговими цінними паперами або договорами (контрактами) з об'єктом інвестування;

- мають визначений строк обігу.

Вони можуть утримуватися підприємством до їхнього погашення з метою одержання доходу у вигляді вiдсоткiв або бути придбані з метою перепродажу i одержання доходу за рахунок зростання ринкової вартості iнвестицiй.

До фінансових інвестицій, які не надають права власності, належать:

1) інвестиції, що утримуються підприємством до їхнього погашення;

2) Інвестиції, придбані з метою перепродажу.

До фінансових інвестицій, які не надають права власності, належать облігації державних і місцевих позик, казначейські зобов'язання, ощадні інвестиційні сертифікати.

На субрахунку 972 "Собiвартiсть реалізованих необоротних активів" відображається балансова (залишкова) вартість реалізованих необоротних активів (на дату їх реалiзацiї) та iншi витрати, пов'язані з їх реалiзацiєю.

На субрахунку 973 "Собiвартiсть реалізованих майнових комплексів" відображається балансова (залишкова) вартість реалізованих майнових комплексів (на дату їх реалiзацiї) та iншi витрати, пов'язані з їх реалiзацiєю.

На субрахунку 974 "Втрати від неопераційних курсових різниць" відображаються втрати за активами й зобов'язаннями неоперацiйної діяльності підприємства від зміни курсу гривні до іноземної валюти.

Для зберігання грошових коштів в іноземній валюті підприємства відкривають валютні рахунки в банку. Банк подає виписки по валютним рахункам у двох розрізах: в іноземній валюті і в гривнях шляхом перерахунку іноземної валюти за курсом Національного Банку України на дату здійснення операції. Неспівпадання валютних курсів в момент зарахування списаних коштів і в момент відвантаження продукції або утримання цінностей, призводить до виникнення курсових різниць.

Курсова різниця – різниця між сумою в іноземній валюті активів і пасивів, вартість яких виражена в іноземній валюті визначеною на дату здійснення розрахунків та оцінкою на дату відображення їх в обліку.

Курсові різниці відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 21 "Вплив змін валютних курсів" виникають в таких випадках:

  • при перерахунку кредиторської заборгованості в іноземній валюті на дату списання коштів;

  • дебіторська заборгованість виражена в іноземній валюті на дату зарахування коштів;

  • при перерахунку монетарних статей на дату складання балансу.


 
 

Цікаве

Загрузка...