WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік неопераційних витрат на підприємстві - Курсова робота

Облік неопераційних витрат на підприємстві - Курсова робота

Альтернативний метод обліку фінансових витрат також запроваджується в практику облiкової політики підприємств України з 2007 року. Це передбачено наказом Мiнiстерства фiнансiв України від 28 квітня 2006 р. № 415, яким затверджено Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 31 "Фiнансовi витрати".

Як відомо, в Методичних рекомендаціях з формування (визначення) облiкової політики підприємства, що розповсюджені листом Мiнiстерства фiнансiв України від 21 грудня 2005 р. № 31- 34000-10-5/27793, зазначено, що до розпорядчого документа відносно встановлення облiкової політики включається перелік тих методів оцінки, обліку і процедур, щодо яких нормативно-методична база з бухгалтерського обліку передбачає більш як один їх варіант. Отже, до сьогодні в розпорядчому документі з приводу встановлення облiкової політики на пiдприємствi питання щодо порядку відображення фінансових витрат не висвітлювалося, оскільки існувала одна-єдина імперативна (обов'язкова для застосування) норма про включення всієї суми фінансових витрат до витрат поточного звітного періоду. З набуттям чинності, точніше напередодні набуття чинності П(С)БО 31, тобто у грудні 2006 року, усім підприємствам необхідно буде визначитися i включити (доповнити) до розпорядчого документа про облікову політику пункт (позицію) щодо фінансових витрат.

У даному стандарті зазначено, що фiнансовi витрати визнаються витратами того звітного періоду, в якому вони нараховані (виникли), крім випадку, коли облікова політика підприємства передбачає включення фінансових витрат до первісної вартості активу.

Під фінансовими витратами розуміють витрати на відсотки та iншi витрати підприємства, пов'язані із запозиченнями. Запозиченнями у П(С)БО 31 визначені позики, облiгацiї, векселі та iншi види коротко- та довгострокових зобов'язань підприємства, на які нараховуються (сплачуються) відсотки.

Фiнансовi витрати за цим стандартом бухгалтерського обліку можуть включатися до первісної вартості не будь-якого активу, а тільки квалiфiкацiйного активу.

Квалiфiкацiйним активом вважається актив, який потребує суттєвого часу, що становить більше як 3 місяці, для його створення.

Капiталiзацiя фінансових витрат, тобто включення фінансових витрат до первісної вартості (собiвартостi) квалiфiкацiйного активу, здійснюється лише щодо суми тих фінансових витрат, яких можна було б уникнути, якби не здійснювалися витрати на створення квалiфiкацiйного активу. Витрати на створення квалiфiкацiйного активу для цілей капiталiзацiї мають бути зменшені на суму будь-яких отриманих проміжних виплат та цільового фінансування, безпосередньо пов'язаних із створенням квалiфiкацiйного активу.

До операцій фінансової діяльності належать:

1. Надходження грошових коштів у результаті фінансової діяльності:

- надходження власного капіталу (грошових коштів від розміщення акцій та інших операцій, що призводять до збільшення власного капіталу);

- Отримання позики (надходження грошових коштів у результаті утворення боргових зобов'язань – позик, векселів, облігацій, інших коротко- й довгострокових зобов'язань, не пов'язаних з операційною діяльністю);

- інші надходження (показують інші надходження, пов'язані з фінансовою діяльністю – дивіденди, проценти, орендна плата).

2. Списання витрат і коштів у результаті фінансової діяльності:

- погашення позик, отриманих у банках, та процентів за кредит;

  • сплата дивідендів грошовими коштами;

  • інші платежі (використання грошей для викупу раніше випущених

акцій підприємства, оплата фінансової оренди та інші платежі, пов'язані з фінансовою діяльністю – проценти за облігаціями тощо).

На рахунку 95 "Фiнансовi витрати" ведеться облік витрат фінансової дiяльностi підприємства.

Рахунок 95 "Фiнансовi витрати" має такі субрахунки:

951 "Відсотки за кредит";

952 "iншi фiнансовi витрати".

За дебетом рахунку відображається сума визнаних витрат, за кредитом - списання на рахунок 79 "Фiнансовi результати".

На субрахунку 951 "Відсотки за кредит" ведеться облік витрат, пов'язаних з нарахуванням та сплатою вiдсоткiв, процентів тощо за користування кредитами банків.

На субрахунку 952 "Інші фiнансовi витрати" ведеться облік витрат, пов'язаних із залученням позикового капіталу, зокрема витрат, пов'язаних з випуском, утриманням та обігом власних цінних паперів; нарахуванням вiдсоткiв за договорами кредитування (крім банківських кредитів), фінансового лізингу тощо [ ].

Типова кореспонденція рахунків по обліку фінансових витрат наведена у таблиці 5.

Таблиця 5 – Кореспонденція бухгалтерських рахунків по обліку фінансових витрат

№ п/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

2

3

4

1.

Нараховано відсотки за користування банківським кредитом

951 "Відсотки за кредит"

684 "Розрахунки за нарахованими відсотками"

2.

Сплачено банку відсотки за користування кредитом

684 "Розрахунки за нарахованими відсотками"

31 "Рахунки в банках"

3.

Нараховано відсотки по векселю, який видано постачальнику

952 "Інші фінансові витрати"

684 "Розрахунки за нарахованими відсотками"

4.

Відображено витрати, які пов'язані із залученням позикового капіталу (витрати, пов'язані із випуском, утриманням та обігом власних цінних паперів)

952 "Інші фінансові витрати"

31 "Рахунки в банках"

5.

Відображено заборгованість за

відсотками за користування об'єктом, отриманим у фінансову оренду

952 "Інші фінансові витрати"

684 "Розрахунки за нарахованими відсотками"

6.

Відображено премію за фінансовою інвестицією

952 "Інші фінансові витрати"

30 "Каса"

31 "Рахунки в банках"

7.

Списано фінансові витрати на фінансові результати

792 "Результат фінансових операцій"

95 "Фінансові витрати"

Документальним підтвердженням здійснення фінансових витрат виступають: договір на отримання кредиту у банку, виписка банку, яка засвідчує сплату вiдсоткiв.

Щомісячне списання фінансових витрат на результати фінансових операцій здійснюється на пiдставi довідки (розрахунку), оформленої працівниками бухгалтерії.

Узагальнення даних по обліку фінансових витрат у МПМШК – 8 здійснюється у журналi № 5, в якому обліковується фінансова оренда активів.

У ході здійснення діяльності підприємство може зазнавати втрат від участі в капіталі.

Метод участі в капіталі передбачає збільшення або зменшення балансової вартості фінансових інвестицій на суму, відповідно збільшення або зменшення частки інвестора у власному об'єкті інвестування. Такими інвестиціями можуть бути інвестиції в асоційовані, дочірні або спільні підприємства.

Асоційоване підприємство – підприємство, яке самостійно розробляє плани власного економічного та соціального розвитку і не підконтрольне головній фірмі, яка володіє його акціями. Члени асоціації можуть вступати в інші договірні зобов'язання без згоди учасників.

Спільне підприємство – створюється на основі майна різних власників.

Дочірнє підприємство – юридично самостійне організаційне утворення, яке здійснює комерційні операції і має власний звітний баланс. Його діяльність чітко контролює головна (материнська) фірма, яка володіє контрольним пакетом акцій.

На рахунку 96 "Втрати від участі в капiталi" ведеться облік втрат від зменшення вартості iнвестицiй, облік яких ведеться за методом участі в капiталi, що виникають в процесі iнвестицiйної дiяльностi підприємства.

Рахунок 96 "Втрати від участі в капiталi" має такі субрахунки:

961 "Втрати від iнвестицiй в асоцiйованi підприємства";

962 "Втрати від спiлъної дiяльностi";

963 "Втрати від iнвестицiй в дочiрнi підприємства".

За дебетом рахунку відображається сума визнаних втрат, за кредитом - списання на рахунок 79 "Фiнансовi результати".

На субрахунку 961 "Втрати від iнвестицiй в асоцiйованi підприємства" ведеться облік втрат, пов'язаних зі зменшенням частки інвестора в чистих активах об'єкта інвестування, зокрема внаслідок одержання асоційованими підприємствами збитків або зменшення власного капіталу асоційованих підприємств внаслідок інших подій (переоцінка необоротних активів та iнвестицiй тощо).

На субрахунку 962 "Втрати від спільної дiяльностi" ведеться облік втрат, пов'язаних зі зменшенням частки інвестора в чистих активах об'єкта інвестування, зокрема внаслідок одержання спільними підприємствами збитків або зменшення їх власного капіталу внаслідок інших подій (переоцінка необоротних активів та iнвестицiй тощо).

На субрахунку 963 "Втрати від iнвестицiй в дочiрнi підприємства" ведеться облік втрат пов'язаних зі зменшенням частки інвестора в чистих активах об'єкта інвестування, зокрема внаслідок одержання дочiрнiми підприємствами збитків або зменшення х власного капіталу внаслідок інших подій (переоцінка необоротних активів та iнвестицiй тощо).


 
 

Цікаве

Загрузка...