WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік неопераційних витрат на підприємстві - Курсова робота

Облік неопераційних витрат на підприємстві - Курсова робота

Таблиця 3 – Склад та характеристика витрат за економічними елементами

Вид елемента

Склад

1

2

Матеріальні витрати

Вартість сировини, матеріалів, комплектуючих тощо

Вартість виробів і напівфабрикатів, виготовлених у допоміжних виробництвах

Вартість робіт і послуг виробничого характеру, виконаних сторонніми організаціями

Витрати, пов'язані з використанням природної сировини

Знос тимчасових споруд

Звичайні втрати від недостачі матеріальних цінностей

Витрати на оплату праці

Заробітна плата штатних працівників, зайнятих на будівельних роботах

Заробітна плата позаштатних працівників, зайнятих на будівель-

Доплати до тарифних ставок і посадових окладів

Виплати, передбачені законодавством про працю

Виплати, пов'язані з набором робочої сили, підготовкою кадрів

Надбавки, доплати та компенсаційні виплати

Виплати додаткової заробітної плати

Інші грошові виплати, передбачені законодавством

Виплати за особливий характер виконання будівельно-монтажних робіт

Відрахування на соціальні заходи

Обов'язкове державне та пенсійне страхування

Обов'язкове соціальне страхування з тимчасової втрати працездатності

Обов'язкове медичне страхування

Обов'язкове соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві

Обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття

Індивідуальне (особисте) страхування персоналу, передбачене законодавством

Інші соціальні заходи, передбачені законодавством

Амортизація

Амортизація основних засобів

Амортизація нематеріальних активів

Амортизація інших необоротних матеріальних активів

Інші операційні витрати

Інші витрати

Групування витрат за статтями калькулювання здійснюється з метою планування собiвартостi будівельно-монтажних робіт, органiзацiї бухгалтерського й аналітичного обліку витрат, визначення фактичної собiвартостi робіт.

Склад статей калькулювання виробничої собiвартостi будівельно-монтажних робіт підприємство встановлює вiдповiдно до П(С)БО 16. Тобто всі витрати будівельного підприємства діляться на прямі i загальновиробничi витрати. Виробнича собiвартiсть складається із суми прямих та загальновиробничих витрат.

Таблиця 4 – Структура виробничої собівартості будівельно-монтажних робіт

Види витрат

Підвиди

Характеристика

Прямі витрати

Прямі матеріальні витрати

Вартість будівельних матеріалів, конструкцій і обладнання, готових для встановлення, які безпосередньо належать до конкретного об'єкта

Прямі витрати на оплату праці

Усі витрати на оплату праці, безпосередньо пов'язані з будівництвом конкретного об'єкта

Експлуатація будівельних машин і механізмів

Усі інші виробничі витрати, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат

Інші прямі витрати

Усі інші виробничі витрати, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат

Загальновиробничі витрати

Змінні

Витрати, що змінюються прямо пропорційно зміні обсягу провадження будівельно-монтажних робіт

Постійні

Витрати, що є незмінними при зміні обсягу виконання будівельно-монтажних робіт

У будівництві, відповідно до пункту 15 П(С)БО 16, до складу загальновиробничих витрат включають витрати, пов'язані з управлінням будівельними дільницями, знос основних засобів загально виробничого призначення, витрати на поліпшення технологій та організації будівництва, комунальні витрати, пов'язані з виробничими приміщеннями, витрати на обслуговування виробничого процесу, витрати на охорону праці, техніку безпеки, втрати від браку, а також оплата простоїв.

До надзвичайної діяльності відносять такі операції або події, які відрізняються від звичайної діяльності і не відбуваються часто або регулярно.

До втрат від надзвичайних подій належать невідшкодовані втрати від надзвичайних подій (стихійного лиха, пожеж, землетрусів, техногенних аварій) тощо.

Під звичайною діяльністю розуміють будь-яку діяльність підприємства, а також операції, які її забезпечують або виникають внаслідок здійснення такої діяльності.

Фінансова діяльність призводить до змін розміру і складу власного і позикового капіталу підприємства.

До фінансових витрат відносять витрати на проценти (по кредитах отриманих, облігаціях випущених, фінансовій оренді) тощо.

До втрат від участі в капіталі належать збитки отримані внаслідок в асоційовані або спільні підприємства, які обліковуються методом участі в капіталі.

До інших витрат відносять собівартістю фінансових інвестицій, необоротних активів та іншого майна підприємства, втрати від неопераційних курсових різниць тощо.

2. Облік фінансових витрат та витрат від участі в капіталі

Фінансові витрати – це витрати, пов'язані із обслуговуванням позикового капіталу – коштів, які на умовах платності й повернення залучає підприємство для забезпечення певних заходів і виконання зобов'язань.

До реформування бухгалтерського обліку в Україні фінансові витрати (тоді вони планувались i обліковувались як відсотки за користування кредитами банків) відображували у бухгалтерському обліку та звiтностi в складі капітальних вкладень (у частині плати вiдсоткiв за кредит, одержаний для будівництва i придбання основних засобів) i в складі загальногосподарських витрат (в частині плати вiдсоткiв за кредити, одержані на iншi цілі). Отже, відсотки за користування кредитом, одержаним для будівництва i придбання основних засобів, незалежно від строку, необхідного для будівництва та виготовлення, включалося до первісної вартості таких об'єктів основних засобів. Відсотки за користування кредитами, одержаними на iншi цiлi, після розподілу загальногосподарських (загальнозаводських) витрат, включалися до витрат виробництва (а в торгiвлi - безпосередньо до витрат обігу).

Витрати виробництва у кожному звітному періоді розподілялися між випущеною готовою продукцією і незавершеним виробництвом, а собiвартiсть випущеної готової продукції розподілялася між реалізованою (відвантаженою покупцям) продукцією і залишком готової продукції на складі. Визначена собiвартiсть реалізованої продукції (з частиною плати за користування кредитами) впливала на фiнансовi результати поточного періоду.

Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, що містять норму щодо обліку фінансових витрат, були запроваджені в Україні у 2000 році. У них регулювання бухгалтерського обліку фінансових витрат було здійснено на основi базового (основного) методу обліку таких витрат міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 23 "Витрати на позики". Цей метод передбачає, що фiнансовi витрати визнаються повністю витратами того звітного періоду, в якому вони виникли, отже, вони не включаються до виробничої собiвартостi продукції (робіт, послуг) i до первісної вартості запасів i необоротних активів та в повній сумі у мiсяцi їх виникнення беруть участь у формуванні фінансових результатів (прибутку, збитку).

Простежується вiдмiннiсть в обліку фінансових витрат з 2000 року: відсотки за користування кредитами (позиками) повністю, не відкладаючись на наступні звiтнi періоди чи не включаючись до первісної вартості основних засобів, відображують у складі витрат лише поточного звітного періоду і беруть участь у формуванні фінансового результату (прибутку, збитку) підприємства лише поточного звітного періоду.

Базовий (основний) метод бухгалтерського обліку фінансових витрат, передбачений міжнародним стандартом фінансової звітності 23 "Витрати на позики" і запроваджений у нацiональнi положення (стандарти) бухгалтерського обліку, кореспондується з принципом обачності. Цей принцип передбачає застосування таких правил бухгалтерського обліку, які б запобігали заниженню суми витрат і завищенню вартості активів. Витрати мають відображуватися у складі "Звіту про фiнансовi результати", якщо надходження економічних вигiд у майбутньому не очікується.

МСФЗ 23 не виключає застосування альтернативного методу бухгалтерського обліку фінансових витрат, за яким фiнансовi витрати можуть включатися до первісної вартості активів, з придбанням (будівництвом, виготовленням) яких пов'язано використання позикових коштів.


 
 

Цікаве

Загрузка...