WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік неопераційних витрат на підприємстві - Курсова робота

Облік неопераційних витрат на підприємстві - Курсова робота

Оглавление

1. Поняття та умови визнання витрат, класифікація витрат

2. Облік фінансових витрат та витрат від участі в капіталі

3. Облік витрат, що виникають в ході інвестиційної діяльності

4. Відображення даних про витрати в облікових регістрах та розкриття інформації у фінансовій звітності

5. Автоматизація обліку на підприємстві

1. Поняття та умови визнання витрат, класифікація витрат

Під витратами згідно П(С)БО розуміють зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілення власниками).

У бухгалтерському обліку витрати відображаються при дотриманні певних умов.

Так, витрати визнаються за наступних умов:

1) зменшення активів або збільшення зобов'язань, яке призводить до зменшення власного капіталу підприємства (крім зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками);

2) визнання на підставі систематичного і раціонального розподілу економічних вигод протягом декількох звітних періодів;

3) негайне визнання, якщо економічні вигоди не відповідають критеріям активів підприємства;

4) можлива достовірна оцінка суми витрат.

Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони були здійснені. Це відповідає принципу відповідності доходів і витрат. Якщо витрати неможливо прямо пов'язати з доходами певного періоду, то вони відображаються в складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені.

Не визнання витрат відбувається за наступних умов:

1) попередня (авансова) оплата запасів, робіт, послуг;

2) платежі за договорами комісії, агентськими угодами та іншими аналогічними договорами на користь принципала, комітента;

3) погашення одержаних позик;

4) витрати, які відображаються як зменшення власного капіталу відповідно до П(С)БО 16.

До витрат, що включаються до собівартості будівельно-монтажних робіт, належать витрати, передбачені П(С)БО 16 "Витрати" та П(С)БО 18 "Будівельні контракти", а також витрати, пов'язані з особливостями технології, організації та управління будівельним виробництвом, контролем за виробничими процесами та якість будівництва.

Таблиця 1 – Класифікація та групування витрат будівельно-монтажних робіт

Ознака

Види витрат

Характеристика

1

2

3

За видом діяльності

Витрати основної діяльності

Витрати будівельної організації, пов'язані з виконанням або реалізацією будівельно-монтажних робіт

Витрати операційної діяльності

Витрати основної діяльності та інших видів діяльності будівельної організації, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю

Витрати звичайної діяльності

Витрати операційної, фінансової та інвестиційної діяльності

За місцем виникнення

Витрати основного виробництва

Витрати структурних підрозділів будівельної організації, які безпосередньо беруть участь у виконанні будівельно-монтажних робіт, включаючи витрати, пов'язані з управлінням, організацією та обслуговуванням будівельного виробництва

Витрати допоміжного виробництва

Витрати структурних підрозділів будівельної організації, які забезпечують процес основного виробництва, включаючи витрати, пов'язані з управлінням, організацією та обслуговуванням виробництва

Витрати другорядних виробництв

Витрати структурних підрозділів будівельної організації, що безпосередньо не беруть участь у виконанні будівельно-монтажних робіт, але їх продукція використовується при їх виконанні

За подібністю складу витрат

Елементи витрат

Сукупність однорідних за своїм економічним змістом витрат

Статті витрат

Складові будь-якого елемента або кількох елементів

За способом включення

Прямі витрати

Витрати, які безпосередньо пов'язані з виконанням будівельно-монтажних робіт і включаються до виробничої собівартості цих робіт відповідних об'єктів витрат за прямою ознакою

Загально виробничі (непрямі) витрати

Непрямі витрати, що пов'язані з управлінням, організацією та обслуговуванням будівельного виробництва, які не можуть бути віднесені безпосередньо до конкретного об'єкта витрат і розподіляються між об'єктами витрат пропорційно до бази розподілу, обраної будівельною організацією самостійно

За доцільністю

Продуктивні витрати

Витрати, передбачені раціональною організацією і технологією виробництва

Непродуктивні витрати

Витрати, що виникають через недосконалість організації виробництва, порушення технології тощо

Надзвичайні витрати

Витрати, що виникли внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, надзвичайних подій, а також заходів, пов'язаних із запобіганням та ліквідацією таких наслідків

За ознакою віднесення

Витрати за будівельним контрактом

Витрати на виконання будівельно-монтажних робіт, які безпосередньо пов'язані з виконанням цього контракту (прямі витрати), а також витрати, пов'язані з управлінням, організацією і обслуговуванням будівельного виробництва (загально виробничі витрати)

Витрати періоду

Витрати, які неможливо прямо пов'язати з конкретними контрактами (будівельно-монтажними роботами) і, відповідно, з доходами від контрактів (будівельно-монтажних робіт), для отримання яких вони були здійснені

За ознакою подiбностi витрати поділяються на елементи витрат i статті витрат.

Вiдповiдно до пункту 4 П(С)БО 16 "Витрати", елементи витрат - це сукупність однорідних за своїм економічним змістом витрат. Витрати операційної дiяльностi будівельної органiзацiї групуються за такими елементами витрат:

- матерiальнi витрати - вартість спожитих сировини, матерiалiв, палива, напiвфабрикатiв та інших ТМЦ, вартість робіт i послуг виробничого характеру, виконаних сторонніми органiзацiями, знос тимчасових (нетитульних) споруд тощо;

- витрати на оплату праці - витрати на основну та додаткову заробітну плату, а також будь які види грошових виплат працівникам (включаючи позаштатних), зайнятим на виконанні БМР i в допоміжних виробництвах будівельної органiзацiї;

- відрахування на соцiальнi заходи - суми нарахованих на фонд оплати праці обов'язкових зборів на пенсійне та соціальне страхування (від непрацездатності, безробіття, нещасного випадку), iншi соцiальнi заходи, передбачені законодавством, а також витрати на додаткове пенсійне страхування та інше додаткове страхування персоналу за рахунок коштів підприємства;

- амортизація - суми амортизаційних відрахувань на основні засоби, нематерiальнi активи й iншi необоротні матерiальнi активи;

- iншi операційні витрати - витрати, що не ввійшли до жодного з вище перелічених елементів витрат.

Таблиця 2 – Групування витрат операційної діяльності за економічними елементами

Вид елемента

Що входить до складу

1

2

Матеріальні витрати

Сировина

Вироби підсобного господарства – цегляного цеху

Послуги субпідрядників

Витрати на оплату праці

Заробітна плата штатних працівників, зайнятих на будівельних роботах

Заробітна плата позаштатних працівників, зайнятих на будівельних роботах

Надбавки, доплати та компенсації

Відрахування на соціальні заходи

Обов'язкове державне та пенсійне страхування

Обов'язкове соціальне страхування з тимчасової втрати працездатності

Обов'язкове соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві

Амортизація

Амортизація основних засобів

Інші операційні витрати

Послуги зв'язку

Витрати на відрядження

До окремих статей витрат можуть включатися складові будь-якого елемента чи кількох елементів. Вiдповiдно до пункту 11 П(С)БО 16, перелік та склад статей калькулювання собiвартостi робіт підприємство встановлює самостійно.

Групування витрат за економічними елементами здійснюється з метою визначення загальних обсягів використаних матеріальних, трудових й інших виробничих ресурсів, а також органiзацiї контролю за рівнем цих витрат загалом по будiвельнiй органiзацiї.

Склад та економічна характеристика витрат за економічними елементами наведені у таблиці 3.


 
 

Цікаве

Загрузка...