WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік нематеріальних активів - Курсова робота

Облік нематеріальних активів - Курсова робота

На основі загальної програми проведення аудиту складається більш детальна програма проведення аудиту нематеріальних активів, яка містить наступні реквізити: (таб. .)

Таблиця

Програма проведення аудиту нематеріальних активів

Основні етапи проведення аудиту нематеріальних активів

Завдання ті цілі аудиту на кожному етапі

Методи проведення перевірки, джерела аудиторських доказів

Строки перевір-ки та кількість заплано-ваних людино-годин

Примітки,

специфічні характеристики виявлені аудитором

ПОПЕРЕДНІЙ

Ознайомлення із специфікою діяльності підприємства та його обліковою політикою. Складання плану аудиту

Спостереження, опитування, анкетування, дослідження попередніх аудиторських перевірок. Статут підприємства, інвентарні картки, накази тощо

БЕЗПОСЕРЕДНІЙ

Перевірка

за

фактом

Оцінка результатів раніше проведених інвентаризацій, проведення наочної інвентаризації

Порівняння даних інвентаризації з даними аналітичного обліку, проведення вибіркової перевірки за участю аудитора (спостереження). Інвентаризаційні матеріали, описи, акти, відомості, картки, інші первинні документи

Документальна

перевірка

Перевірка правильності та повноти оприбуткування нематеріальних активів, їх вибуття, поліпшення, результатів

Порівняння даних регістрів обліку з даними Головної книги, перевірка документації щодо витрат, понесених у зв'язку із придбанням, поліпшенням. Перевірка правильності розрахунку ПДВ, орендної плати згідно з орендними договорами, визначення первісної вартості,

Документальна

перевірка

переоцінки, оренди, капітальних інвестицій, амортизаційних відрахувань, зносу, кореспонденції рахунків в обліку

розрахунку суми уцінки та дооцінки, доцільності обраного методу амортизації. Перевірка наявності документів на право власності на об'єкти нематеріальних активів, відповідності Даних аналітичного та синтетичного обліку. Інвентаризаційні відомості, ліцензій, сертифікати, розрахунки бухгалтерії, акти приймання-передачі, договори оренди, наказ про облікову політику, регістри обліку

Заключний

Формування розділу аудиторського висновку щодо нематеріальних активів

Аналіз та обґрунтування отриманої в процесі аудиторської перевірки інформації. Робочі документи аудитора

Метою аудиту операцій з нематеріальними активами є об'єктивний збір інформації про економічні дії з цими активами, та їх оцінка для встановлення ступеня відповідності прийнятим нормам податкового і бухгалтерського обліку; та надання результатів перевірки зацікавленим користувачам.

Аудит нематеріальних активів є невід'ємною частиною загального аудиту суб'єкта господарювання.

Метою аудиторської перевірки нематеріальних активів є підтвердження відповідності облікової політики, методики обліку та оподаткування операцій з нематеріальними активами чинному законодавству та відповідного відображення в податковому та бухгалтерському обліку і фінансовій звітності:

 • Первісної вартості нематеріальних активів

 • Наявність матеріального носія об'єкту і документів, які підтверджують права на нематеріальний актив

 • Строки дії правовстановлюючих документів

 • Сум нарахованої амортизації нематеріальних активів

 • Операцій, пов'язаних із рухом нематеріальних активів

 • Витрат на поліпшення нематеріальних активів

 • Результати переоцінок нематеріальних активів

Завданням аудиту нематеріальних активів є:

 • Перевірка твердження, що нематеріальні активи, відображені у звітності, належать підприємству

 • Перевірка відповідності оцінки та класифікації нематеріальних активів згідно П(с)БО 8 "Нематеріальні активи"

 • Перевірка відповідності нарахування та відображення зносу нематеріальних активів обраній обліковій політиці

 • Перевірка достовірності відображення залишків нематеріальних активів у звітності підприємства

 • Встановлення правильності документального оформлення надходження, переміщення, використання та списання нематеріальних активів

 • Оцінка організації синтетичного й аналітичного обліку нематеріальних активів

 • Перевірка правильності нарахування щомісячного зносу нематеріальних активів

 • Перевірка дотримання підприємством податкового законодавства щодо операцій пов'язаних з придбанням, нарахуванням амортизації, вибуттям нематеріальних активів

 • Аналіз використання підприємством нематеріальних активів за часом і потужністю з урахуванням специфіки виробничої діяльності підприємства, якщо це обумовлено укладеним договором

 • Встановлення правильності визначення строку корисної експлуатації (використання) нематеріальних активів

 • Підтвердження достовірності відображення в бухгалтерському первісної та ліквідаційної вартості нематеріальних активів, а також результатів їх переоцінки

 • Перевірка доцільності проведення витрат на поліпшення нематеріальних активів та правильності відображення в бухгалтерському та податковому обліку понесених витрат

 • Вивчення законності списання нематеріальних активів внаслідок непридатності їх до використання та правильності проведених операцій по ліквідації нематеріальних активів

 • Підтвердження законності і правильності відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій з нематеріальних активів

У першу чергу аудитор ознайомлюється з обліковою політикою підприємства щодо нематеріальних активів. В наказі про облікову політику МПМ "Контакт" розкрита така інформація:

 • про способи оцінки об'єктів нематеріальних активів, придбаних в обмін на інше майно, яке відрізняється від грошових коштів;

 • про зміну вартості нематеріальних активів, у якій вони прийняті до бухгалтерського обліку (враховуючи випадки поліпшення, доробок і ліквідації);

 • про прийняті суб'єктом господарювання строки корисного використання об'єктів нематеріальних активів;

При проведенні аудиту бухгалтерського обліку нематеріальних активів у суб'єкта господарювання аудитор повинен використовувати такі доказові джерела інформації:

 • Первинні документи з обліку нематеріальних активів.

 • Облікові регістри синтетичного обліку нематеріальних активів (відомості, журнали, книги).

 • Рахунки Головної книги, призначені для обліку нематеріальних активів і їх зносу.

 • Бухгалтерський баланс звітного періоду.

 • Звіт про фінансові результати (в частині фінансових результатів від ліквідації, продажу нематеріальних активів і витрат на поліпшення нематеріальних активів, амортизація як елемент операційних витрат).

 • Звіт про рух грошових коштів (розділ 2).

 • Примітки до фінансової звітності.

 • Фінансова звітність за попередній період.

 • Результати опитування і анкетування керівництва підприємства з питань збереження, використання, обліку нематеріальних активів.

 • Документація внутрішнього аудитора з контролю за необоротними активами.

 • Відповіді на запит від постачальників, розробників нематеріальних активів.

 • Робочі документи і звіт попереднього аудитора.

 • Контракти, угоди про оренду, страхові поліси.

 • Кошториси і плани поліпшень, доробок нематеріальних активів.

 • Розрахунки амортизаційних відрахувань по нематеріальним активам.

 • Наказ про облікову політику в частині обліку нематеріальних активів.

Згідно законодавства аудитор по результатам своєї роботи складає:

 • Аудиторський звіт про виконану роботу

 • Аудиторський висновок при здійснені аудиту фінансової звітності.

Аудит нематеріальних активів ділиться на дві частини:

 • Фактична наявність

 • Документальна перевірка

Перевірка фактичної наявності – це проведення інвентаризації нематеріальних активів.

При інвентаризації нематеріальних активів слід врахувати наступне:

 • перевірка нематеріальних активів здійснюється тільки в грошовому (вартісному) вираженні на підставі первинних документів. До останніх відносяться акти приймання-передачі, платіжні документи, ліцензійні угоди, патенти та інші свідоцтва, що підтверджують факт придбання або створення нематеріальних активів;

 • перевіряється відповідність нематеріальних активів вимогам, викладеним в П(С)БО 8;

 • визначається можливість отримання в майбутньому економічних вигід від використання нематеріальних активів.


 
 

Цікаве

Загрузка...