WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → "Облік на АТП ТОВ ""Перевізник""" - Курсова робота

"Облік на АТП ТОВ ""Перевізник""" - Курсова робота

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (тис. грн.)

за ____листопад ____ 2007 р.

1. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

27876,8

Податок на додану вартість

015

4646,13

Акцизний збір

020

025

Інші вирахування з доходу

030

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

23230,7

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

17830,75

Валовий:

Прибуток

050

прибуток

050

5399,95

збиток

055

Інші операційні доходи

060

Адміністративні витрати

070

Витрати на збут

080

Інші операційні витрати

090

Фінансові результати від операційної діяльності:

Прибуток

100

1319,95

збиток

105

Доход від участі в капіталі

110

Інші фінансові доходи

120

Інші доходи

130

Фінансові витрати

140

Витрати від участі в капіталі

150

Інші витрати

160

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

прибуток

170

419,95

збиток

175

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

Фінансові результати від звичайної діяльності:

прибуток

190

335,96

збиток

195

Надзвичайні:

доходи

200

витрати

205

Податки з надзвичайного прибутку

210

Чистий:

прибуток

220

335,96

Збиток

225

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

4

Матеріальні затрати

230

Витрати на оплату праці

240

Відрахування на соціальні заходи

250

Амортизація

260

Інші операційні витрати

270

Разом

280

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

320

Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

330

Дивіденди на одну просту акцію

340

Керівник

Головний бухгалтер

Література

 1. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 року.

 2. Указ Президента "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" № 746/99 від 28.06.1999.

 3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності". Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87.

 4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затверджене Наказом Мінфіну № 87 від 31.03.99.

 5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати", затверджене Наказом Мінфіну № 87 від 31.03.99.

 6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів", затверджене Наказом Мінфіну № 87 від 31.03.99.

 7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 "Звіт про власний капітал", затверджене Наказом Мінфіну № 87 від 31.03.99.

 8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах", затверджене Наказом Мінфіну № 137 від 28.05.99.

 9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 20 "Консолідована фінансова звітність", затверджене Наказом Мінфіну № 176 від 30.07.99.

 10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 22 "Вплив інфляції", затверджене Наказом Мінфіну № 147 від 28.02.2002.

 11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 29 "Фінансова звітність за сегментами", затверджене Наказом Мінфіну № 412 від 19.05.05.

 12. Бланк І.А. Фінансовий менеджмент: Навчальний курс. - К.: Ніка-Центр Ельга, 2000.-528с.

 13. Бойчик І.М. Економіка підприємства: Навчальний посібник. -К.: Атіка, 2002.-478с.

 14. Бухгалтерська і фінансова звітність в Україні: Навчально-практичний посібник./ За ред. С.Ф.Голова. – Дніпропетровськ: ТОВ "Бланс-клуб", 2000. – 768с.

 15. Бухгалтерський облік в Україні: Навч. пос. Нормативно-практичні матеріали/ За ред. Р.Хом'яка.- Львів: Національний університет "Львівська політехніка", " Інтелект-Захід", 2002 р., - 728 с.

 16. Бухгалтерський облік на малих підприємствах. – Харків: Фактор, 2003. – 60 с.

 17. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник.// за ред. Ф.Ф.Бутинця.-5-е вид.-Житомир: ПП"Рута",2003.-726с.

 18. Герасим П.М., Кизима А.Я., Забчук В.Д., Кушніри І.П., Хомин П.Я. Фінансів облік і звітність на підприємствах різних галузей. – Тернопіль: АСТОН, 2000.-316с.

 19. Головко Т.П. Методика аналізу фінансової звітності підприємств. – К.: Компас, 2000. – 32 стор.

 20. Грабова Н.Н., Добровський В. Бухгалтерский учет на производственных и торговых предприятиях: Учебн. пособие./ Под ред. Кужельного Н.В. – К.:А.С.К., 2000.-

 21. Завгородний В.П. Автоматизация бухгалтерського учета, контроля, анализа и аудита. - К.: "АСК", 1998. – 768 с.

 22. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2000.-152с.

 23. Лень В. С., Гливенко В. В. бухгалтерський облік в Україні: основи та практика: Навч. посіб. – К.: ЦУЛ, 2004. – 576 с.

 24. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підручник для студентів вищ. навч. закл. екон. спец. – 5-те вид., доп. і перероб. – К.:А.С.К., - 2000. – 784с.

 25. Сопко В. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник. – 3-тє вид., переробл. і доп. – К.: КНЕУ, 2000. – 448 с.

3


 
 

Цікаве

Загрузка...