WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → "Облік на АТП ТОВ ""Перевізник""" - Курсова робота

"Облік на АТП ТОВ ""Перевізник""" - Курсова робота

списання доходу від реалізації підшипників

13710,67

92

Списання адмінвитрат на фінансовий результат

4080

96

Нарахування ЗП керівникам

3000

Нарахування у ПФ керівнику

996

Нарахування у фонд ТВП керівнику

45

Нарахування у фонд безробіття керівнику

39

901

Списання собівартості реалізованих підшипників

10510

Списання собівартості підшипників

10509,7

903

Списання прямих витрат на перевезення

7321,05

Списання собівартості перевезень на фінансовий результат

7321,05

949

Нарахування орендної плати

900

Нарахування ПК

150

Списання 949 на фінансовий результат

900

Усього

546921

546921

216231

216231

Баланс (тис. грн.)

На 31 листопада 2007 р.

Актив

Код ряд-ка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

І. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

Залишкова вартість

010

315000

315000

Первісна вартість

011

485000

485000

Знос

012

(170000)

(170000)

Незавершене будівництво

020

Основні засоби:

Залишкова вартість

030

Первісна вартість

031

Знос

032

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

інші фінансові інвестиції

045

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

Відстрочені податкові активи

060

Інші необоротні активи

070

Усього за розділом І

080

315000

315000

ІІ. Оборотні активи

Запаси:

виробничі запаси

100

2677,5

1068,47

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

незавершене виробництво

120

готова продукція

130

13000

12382,5

Товари

140

Векселі одержані

150

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

160

25200

25200

первісна вартість

161

25200

25200

резерв сумнівних боргів

162

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом

170

за виданими авансами

180

з нарахованих доходів

190

із внутрішніх розрахунків

200

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

Поточні фінансові інвестиції

220

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

230

31043,5

39294,3

в іноземній валюті

240

Інші оборотні активи

2250

Усього за розділом ІІ

260

71921

77945,27

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

270

Баланс

280

386921

392945,3

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

І. Власний капітал

Статутний капітал

300

339721

339721

Пайовий капітал

310

Додатковий вкладений капітал

320

Інший додатковий капітал

330

Резервний капітал

340

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

740

740

Неоплачений капітал

360

Вилучений капітал

370

Усього за розділом І

380

ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

Інші забезпечення

410

Цільове фінансування

420

Усього за розділом ІІ

430

ІІІ. Довгострокові зобовязання

Довгострокові кредити банків

440

Довгострокові фінансові зобовязання

450

Відстрочені податкові зобовязання

460

Інші довгострокові зобовязання

470

Усього за розділом ІІІ.

480

340461

340461

ІV. Поточні зобовязання

Короткострокові кредити банків

500

Поточна заборгованість за довгостроковими зобовязаннями

510

Векселі видані

520

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

Поточні зобовязання за розрахунками:

з одержаних авансів

540

з бюджетом

550

24650

22152,6

з позабюджетних платежів

560

зі страхування

570

2010

10015,7

з оплати праці

580

6800

17800,97

з учасниками

590

із внутрішніх розрахунків

600

Інші поточні зобовязання

610

Усього за розділом ІV

620

33460

49968,67

V. Доходи майбутніх періодів

630

Баланс

640

386921

392945,3


 
 

Цікаве

Загрузка...