WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік і контроль в органах Пенсійного фонду України: теорія та практика - Курсова робота

Облік і контроль в органах Пенсійного фонду України: теорія та практика - Курсова робота

1. Важливим аспектом у побудові системи пенсійного страхування є розгляд та визначення пенсійно-страхових термінів. А ні в законодавчих актах, а ні у літературних джерелах не існувало чіткості у визначеннях таких понять, як пенсійне "забезпечення" чи "страхування". На основі проведених досліджень було визначено, що пенсійне забезпечення є елементом пенсійного страхування, оскільки людина саме в момент працездатності підлягає пенсійному страхуванню, а вже за досягненням нею пенсійного віку (визначеного законодавством) отримує забезпечення.

2. У будь-якій установі основою правильної побудови організації обліку є нормативно-правове забезпечення. Враховуючи характерні особливості діяльності Пенсійного фонду, пропонується удосконалити чинну Інструкцію № 11-4, розробивши окремі документи, які б: 1) регулювали порядок організації бухгалтерського обліку в Пенсійному фонді з урахуванням положень, зазначених у Законі № 996 (Інструкція з бухгалтерського обліку та звітності в органах Пенсійного фонду); 2) містили план рахунків бухгалтерського обліку надходжень і видатків Пенсійного фонду та Порядок його застосування.

3. У Пенсійному фонді найбільшої зміни зазнають рахунки, на яких ведеться облік надходжень та видатків коштів. Це пояснюється, перш за все, зміною законодавства щодо призначення та виплати пенсій та грошової допомоги. У дисертації пропонується виділення синтетичних рахунків, на яких ведеться окремо облік надходжень та видатків з власних коштів та з Держбюджету.

4. На основі проведених досліджень в дисертаційній роботі виділено два напрямки щодо формування етапів організації обліку в Пенсійному фонді. Перший – ґрунтується на тому, що облік є важливою функцією управління, а другий – облік є окремою наукою, якій притаманні певні особливості.

При дослідженні методики організації контрольного процесу в органах Пенсійного фонду подальший розвиток одержали етапи проведення контролю (організаційний, документально-аналітичний, узагальнюючий, результативний). В основу запропонованого поділу покладено наявність взаємозв'язку контрольних прийомів, проведення їх різними посадовими особами у чітко визначеному часовому просторі.

5. Для забезпечення документального підтвердження проведення річної звірки між підприємствами та управліннями Пенсійного фонду щодо сум нарахованих та сплачених страхових зборів, пропонується формувати Відомість звірки нарахування та сплати збору з обов'язкового державного пенсійного страхування за відповідний рік.

6. Враховуючи важливість проведення перевірок щодо правильності нарахування, повноти і своєчасності сплати страхових зборів, значну увагу було приділено документальному відображенню результатів перевірки. Оскільки за результатами перевірок відповідно до законодавства складається акт довільної форми, то з метою підвищення якості оформлення матеріалів контролю суб'єктів господарювання пропонується використовувати регламентовану форму Акту про результати виїзної планової (позапланової) перевірки з питань дотримання вимог чинного законодавства щодо нарахування та сплати зборів із загальнообов'язкового державного пенсійного страхування. У даній формі Акту міститься більш вичерпний перелік інформації за результатами перевірки, а також відображено усі реквізити, що надають йому юридичної сили та доказовості.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Статті у наукових фахових виданнях:

 1. Ткачук І.М. Формування облікової політики в Пенсійних фондах // Економічні науки. Серія "Облік і фінанси". Збірник наукових праць. Луцький державний технічний університет. Випуск 3 (12). – Ч. 1. – Луцьк, 2006. - С. 178-185. – 0,5 д.а.

 2. Ткачук І.М. Визначення організаційних та методичних проблем контролю // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 218: В 4 т. – Т. І. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2006. – С. 265-270. – 0,37 д.а.

 3. Ткачук І.М. Сутність пенсійного страхування та його організація в Україні // Економіка і регіон. № 4 (11) – ПолтНТУ – 2006. – С. 142-146. – 0,43 д.а.

 4. Ткачук І.М. Документальне оформлення результатів перевірки суб'єктів господарювання, щодо сплати пенсійних страхових зборів // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 219: В 3 т. – Т. І. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2006. – С. 200-205. – 0,34 д.а.

 5. Ткачук І. Удосконалення нормативного забезпечення бухгалтерського обліку в пенсійних фондах // Бухгалтерський облік і аудит. – 2006. - № 12. – С. 16-18. – 0,37 д.а.

 6. Ткачук І.М. Значимість обліку і контролю у діяльності Пенсійних фондів // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. – Випуск 223: В 3 т. – Т. І. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2007. – С. 158-166. – 0,5 д.а.

 7. Ткачук І. Організація облікового процесу в Пенсійних фондах // Бухгалтерський облік і аудит. – 2007. - № 9. – С. 37-39. – 0,34 д.а.

В інших виданнях:

 1. Ткачук І.М. Законодавча основа побудови бухгалтерського обліку // Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції "Науковий потенціал світу - '2005". – Т. 8. Економічні науки. - Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. - С. 60-61. – 0,15 д.а.

 2. Ткачук І.М. Організація та принципи документообігу // Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні наукові дослідження - '2006". – Т. 25. Економічні науки. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2006. – С. 86-88. – 0,12 д.а.

 3. Ткачук І.М. Формування облікової політики в Пенсійних фондах // Матеріали ІII Міжнародної науково-практичної конференції "Науковий потенціал світу - '2006". – Т. 4. Економічні науки. - Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2006. – С. 102-104. – 0,21 д.а.

 4. Ткачук І.М. Організація внутрішнього контролю в Пенсійних фондах // Материалы І Международной научно-практической конференции "Становление современной науки – '2006". – Т. 3. Экономика. - Днепропетровск: Наука и образование, 2006. – С. 35-38. – 0,21 д.а.

 5. Ткачук І.М. Оцінка сучасного стану обліку системи пенсійного страхування // Теоретико-методологічні та практичні аспекти розвитку економіки України: Тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. 23 лист. 2006 р. – Тернопіль: Терно-граф, 2006. – С. 328-329. – 0,12 д.а.

 6. Ткачук І.М. Звітність до пенсійного фонду з окремих видів господарських операцій // Труди V-ї міжнародної науково-практичної конференції. – Харків: НТУ "ХПІ", 2006. – С. 103-104. – 0,09 д.а.

 7. Ткачук І.М. Основи побудови нормативно-правового забезпечення обліку та контролю у системі пенсійного страхування // Матеріали другої всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції "Науковий потенціал України 2007". – Ч. 1. – Київ, 2007. – С. 39-41. – 0,18 д.а.

 8. Ткачук І.М. Організація електронного документообороту між елементами пенсійної системи // Структурно-інституційні зміни та інвестиційно-інноваційний розвиток регіону: Матеріали ХVІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Чернівці, 2007. – С. 441-443. – 0,18 д.а.

АНОТАЦІЯ

Ткачук І.М. Облік і контроль в органах Пенсійного фонду України: теорія та практика. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). – ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана". – Київ, 2008.

Дисертацію присвячено комплексному дослідженню теоретичних та практичних положень й розробці рекомендацій щодо вдосконалення обліку і контролю в органах Пенсійного фонду України.

У дисертаційній роботі уточнено сутність понять "пенсійне забезпечення" і "пенсійне страхування" та визначено пенсійне забезпечення елементом пенсійного страхування. Розглянуто характерні особливості організаційно-економічної діяльності Пенсійних фондів. Проведено оцінку нормативно-правового та інформаційного забезпечення організації обліку і контролю у Пенсійному фонді. Внесено зміни до плану рахунків бухгалтерського обліку надходжень і видатків Пенсійного фонду України. Розглянуто організаційні аспекти побудови облікового й контрольного процесів у органах Пенсійного фонду. З метою посилення контролю у сфері нарахування та сплати страхового збору розроблено пропозиції щодо документального забезпечення контрольного процесу.


 
 

Цікаве

Загрузка...