WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік і контроль в органах Пенсійного фонду України: теорія та практика - Курсова робота

Облік і контроль в органах Пенсійного фонду України: теорія та практика - Курсова робота

1) політичні – домовленості між країнами, законодавча база, політика держави відносно інших країн, внутрішня політична ситуація в країні;

2) економічні – темпи інфляції, зайнятість та рівень доходів населення, платоспроможність підприємств, рівень податкових ставок, демографічна ситуація;

3) технологічні – використання новітньої обчислювальної техніки в обліку для збору, обробки та передачі інформації;

4) соціальні – відношення більшої чисельності населення до системи пенсійного страхування, зміна суспільних цінностей.

2. Наявні фінансові, трудові, матеріальні та інформаційні ресурси. Серед усіх наявних ресурсів в органах Пенсійного фонду варто виділяти найважливіші, що сприятимуть ефективній організації обліку та їхній перевазі над іншими.

3. Розподіл праці та процес управління. Чітко сформульовані функціональні обов'язки та скоординована робота працівників сприятимуть зниженню затрат праці та часу на виконання тих чи інших розпоряджень.

Оскільки облік є мовою бізнесу та підсистемою управління, то пропонується виділити два напрямки щодо формування етапів організації обліку в Пенсійному фонді.

Перший – ґрунтується на тому, що облік є важливою функцією управління. В даному випадку необхідно виділити такі етапи побудови облікового процесу: 1) попереднього формування мети; 2) прийняття рішення; 3) реалізації рішення; 4) контролю за реалізацією рішення; 5) оцінки результатів дії рішення.

Другий – ґрунтується на тому, що облік є окремою наукою, якій притаманні свої особливості. Саме тому пропонується виділити наступні етапи організації обліку (з їх визначенням та призначенням): 1) становлення; 2) підготовчий; 3) організаційно-аналітичний; 4) методологічний; 5) документальний.

Запропоновано вдосконалити Інструкцію з бухгалтерського обліку та звітності в органах Пенсійного фонду виділивши у ній такі розділи: 1) загальні положення; 2) основні правила ведення бухгалтерського обліку; 3) організація бухгалтерського обліку. Облікова політика; 4) первинна документація; 5) бухгалтерські регістри; 6) документування обліку надходження і витрачання коштів; 7) інвентаризація; 8) звітність і порядок її представлення.

Органи Пенсійного фонду характеризуються відсутністю формуванням власної облікової політики. Це зумовлено тим, що Пенсійний фонд на сьогоднішній день функціонує як центральний орган виконавчої влади і бухгалтерський облік в ньому чітко регламентований державою.

У процесі дослідження було визначено, що побудова облікової політики - це процес, який має визначену структуру та характеризується розвитком у часі. Процес формування облікової політики можна визначити як циклічну послідовність дій облікових працівників, що спрямовані на вибір у процесі аналізу альтернативних варіантів процедур обліку та прийняття рішення відносно їхнього виконання.

Запропоноване у дисертаційні роботі Положення про облікову політику для органів Пенсійного фонду буде слугувати саме тим внутрішнім документом, у якому відображено усі основні питання щодо організації облікового процесу. До того ж, необхідно зазначити, що Положення про облікову політику є одним із складових елементів організаційно-управлінського процесу і його можна визначити, як:

 1. план для виконання визначених положень;

 2. процес реалізації та виконання положень;

 3. результат виконання плану положень.

У розділі 3 "Організаційно-методичні аспекти контролю в Пенсійному фонді" досліджено теоретично-практичні основи організації та методики проведення зовнішнього і внутрішнього контролю в органах Пенсійного фонду.

Необхідність проведення контролю Пенсійним фондом полягає у перевірці ефективного та цільового використання бюджетних коштів. На основі проведеного дослідження з'ясовано, що контроль для органів Пенсійного фонду України є важливою складовою частиною прийняття управлінських рішень і процесу управління, який здійснює вагомий вплив на якість та оперативність управління.

Незважаючи на те, що в економічній літературі достатньо багато уваги приділяється висвітленню теоретичних та практичних аспектів контролю, на даний час недостатньо вивченими залишилися питання визначення етапів контрольного процесу з урахуванням галузевої специфіки. Саме це зумовило виділення таких етапів проведення контролю органами Пенсійного фонду: 1) організаційний; 2) документально-аналітичний; 3) узагальнюючий; 4) результативний. Виділення зазначених вище етапів контролю дозволить забезпечити високу ефективність, об'єктивність та раціональність здійснення зовнішнього та внутрішнього контролю в органах Пенсійного фонду.

У Пенсійному фонді значна увага приділяється правильності нарахування та сплати зборів, а під час перевірок ще й ефективності контролю та оформленню актів перевірок. Недоліком законодавчих норм (п. 1.5 Порядку № 6-5) у сфері контролю за сплатою страхових зборів є формування за результатами перевірок акту довільної форми. Безумовно, в акті зазначаються всі суттєві обставини фінансово-господарської діяльності платника, які мають відношення до виявлених фактів порушень законодавства. Але за умови складання акту з порушенням норм чинного законодавства, його можна буде визнати недійсним. З метою підвищення якості оформлення посадовими особами органів Пенсійного фонду матеріалів планових та позапланових виїзних перевірок суб'єктів господарювання особливу увагу у роботі було приділено розробці регламентованої форми Акту про результати виїзної планової (позапланової) перевірки з питань дотримання вимог чинного законодавства щодо нарахування та сплати зборів із загальнообов'язкового державного пенсійного страхування. Дана форма Акту містить чотири розділи, а саме:

 1. вступна частина;

 2. загальні положення;

 3. перевірка правильності обчислення, повноти і своєчасності сплати до Пенсійного фонду зборів, встановлених законодавством (в цьому розділі виділено такі складові частини: перевірка дотримання вимог законодавства про обов'язкове державне пенсійне страхування; перевірка дотримання вимог законодавства сплати збору на обов'язкове пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій; перевірка дотримання вимог законодавства про ведення персоніфікованого обліку);

 4. висновок.

У кінці звітного року між підприємствами та управліннями Пенсійного фонду проводиться звірка щодо сум, нарахованих та сплачених страхових зборів. При цьому документально це не відображається. Іноді виникають ситуації, коли при перевірці даних звітного року знаходиться помилка, якої не було виявлено при перевірці у минулому періоді. З метою уникнення таких ситуацій та наявності документального підтвердження пройденого попереднього контролю пропонується на основі проведеної річної звірки даних формувати Відомість звірки нарахування та сплати збору з обов'язкового державного пенсійного страхування за відповідний рік.

У процесі дослідження було виявлено, що існуючий внутрішній фінансовий контроль спрямований на діяльність підвідомчих органів Пенсійного фонду та більш спрямований на виявлення негативних сторін здійснюваних операцій, ніж на досягнення бажаного у відповідності до визначеної організацією політики. Визначено, що необхідність внутрішньогосподарського контролю в органах Пенсійного фонду як важливого елементу процесу управління, зумовлено такими обставинами:

 1. віддаленість структурних підрозділів від головних управлінь;

 2. постійні зміни в законодавстві;

 3. підвищення ступеня довіри з боку страхувальників;

 4. отримання оперативної інформації, що основана на аналізі для прийняття управлінських рішень.

Важливість здійснення внутрішньогосподарського контролю для органів Пенсійного фонду зумовлена наявністю у ньому методичних прийомів, за допомогою яких можна забезпечити реальність, достовірність та співставність звітних показників.

ВИСНОВКИ

У дисертації проведено теоретичне узагальнення та нове вирішення науково-практичного завдання щодо організації та методики обліку і контролю в органах Пенсійного фонду України. Сформульовані висновки та пропозиції теоретично-практичного характеру свідчать про досягнення поставленої мети та завдань.


 
 

Цікаве

Загрузка...