WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік і контроль в органах Пенсійного фонду України: теорія та практика - Курсова робота

Облік і контроль в органах Пенсійного фонду України: теорія та практика - Курсова робота

3

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

"КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА"

ТКАЧУК ІРИНА МИКОЛАЇВНА

УДК 657.412.7

ОБЛІК І КОНТРОЛЬ В ОРГАНАХ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА

Спеціальність 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит

(за видами економічної діяльності)

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук

Київ – 2008

Дисертацією є рукопис

Роботу виконано на кафедрі обліку підприємницької діяльності ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" Міністерства освіти і науки України, м. Київ

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор

Кужельний Микола Васильович,

ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", завідувач кафедри обліку підприємницької діяльності

Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор

Мних Євген Володимирович,

Київський національний торговельно-економічний університет,

завідувач кафедри фінансового аналізу і контролю

кандидат економічних наук, професор

Чернелевський Леонід Миколайович,

Національний університет харчових технологій,

завідувач кафедри обліку і аудиту

Захист відбудеться "22" лютого 2008 року о 1600 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.006.06 ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" за адресою: 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1, ауд. 203.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" за адресою: 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 49-г, ауд. 601.

Автореферат розіслано "21" січня 2008 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

кандидат технічних наук, професор О.Д. Шарапов

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми дослідження. Соціальний захист населення гарантується законодавством, при цьому значна увага приділяється саме пенсійному забезпеченню. Питання ефективної організації пенсійного страхування цікавлять усіх людей, оскільки воно стосується кожного з нас в певний період життя. Забезпечити належне фінансування виплат для людей пенсійного віку лише державними коштами стає дедалі важче усім країнам світу.

Актуальність дисертаційного дослідження обумовлена необхідністю формування правдивої та неупередженої інформації для її використання в процесі здійснення контрольних дій суб'єктами пенсійної системи (страхувальниками, одержувачами пенсійних виплат та пенсійними організаціями). Основний масив цієї інформації продукується системою бухгалтерського обліку. Для підвищення її результативності важливо забезпечити чітке нормативне регулювання організації облікового та контрольного процесів. Не дивлячись на це негативний вплив на процес пенсійного страхування справляє недосконалість вітчизняного законодавства, протиріччя в чинних нормативних актах, а також слабка висвітленність у наукових дослідженнях.

Особливої гостроти ці проблеми набувають у процесі реформування системи пенсійного страхування. Формування нових видів пенсійних фондів та їх запровадження у практику уможливлюється за ефективної організації обліку та контролю з урахуванням ринкових трансформацій та й сучасної реалії економічної дійсності.

Вивченню проблем організації бухгалтерського обліку присвячено праці таких вітчизняних та зарубіжних учених: М.А. Леонтьєва, О.М. Кашаєва, Ф.Ф. Бутинця, В.П. Завгороднього, В.В. Сопка, А.М. Кузьмінського, М.С. Пушкаря, С.В. Свірко, В.С. Леня, Л.Г. Ловінської. Питанням облікової політики на підприємствах присвячено наукові праці Р.А. Алборова, В.П. Астахова, П.С. Безруких, С.А. Ніколаєвої, М.С. Пушкаря, Л.З. Шнейдмана, Ф.Ф. Бутинця, В.В. Сопка та інших вчених.

Важливість контролю на підприємствах досліджувалась Г.Г. Кірейцевим, М.В. Кужельним, М.Т. Білухою, Л.М. Крамаровським, А.Д. Шереметом, В.П. Суйцом, В.В. Бурцевим, Є.М. Калюгою, Л.В. Нападовською та іншими провідними вченими.

Аналіз результатів досліджень вітчизняних та зарубіжних вчених свідчить про важливість практичних і теоретичних розробок організації обліку й контролю. Проте, відсутність науково-практичних досліджень з організації обліку і контролю в органах Пенсійного фонду України і визначила вибір теми дослідження.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт кафедри обліку підприємницької діяльності Державного вищого навчального закладу "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" за темою: "Вдосконалення обліку і контролю в галузях економіки" (державний реєстраційний номер 0103U004766) та Луцького державного технічного університету за темою "Організаційно-економічний механізм управління підприємствами в сучасних умовах господарювання" (державний реєстраційний номер 0105U000804). У межах наукових програм автором проведено дослідження та розроблено пропозиції щодо удосконалення науково-практичної організації облікового і контрольного процесів в органах Пенсійного фонду України.

Мета та завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є науково-теоретичне обґрунтування, уточнення наукових положень та розробка практичних рекомендацій щодо вдосконалення організації обліку і контролю в органах Пенсійного фонду України.

Відповідно до поставленої мети у роботі визначено такі основні завдання:

- уточнити економічну сутність пенсійного страхування та пенсійного забезпечення як економічних категорій в умовах реформування пенсійної системи;

- обґрунтувати нормативно-правову базу, що регулює питання обліку та контролю в Пенсійному фонді;

- визначити напрями удосконалення діючого плану рахунків бухгалтерського обліку надходжень і видатків Пенсійного фонду України;

- відшукати раціональне застосування методу документального забезпечення контрольного процесу;

- визначити етапи створення облікового та контрольного процесів на підприємствах з метою окреслення шляхів їх удосконалення для органів Пенсійного фонду України.

Об'єкт дослідження – діяльність органів Пенсійного фонду України.

Предметом дослідження є сукупність теоретичних, організаційних і методичних аспектів обліку і контролю в Пенсійному фонді.

Методи дослідження. В процесі написання дисертаційної роботи було використано загальнонаукові методи. Застосування історичного методу дало можливість дослідити процес виникнення та розвитку системи пенсійного страхування, організації обліку і контролю. Методи індукції та дедукції, аналізу та синтезу використовувались під час дослідження теоретичних і практичних аспектів організації обліку та контролю. Діалектичний та абстрактно-логічний методи покладено в основу теоретичного узагальнення та формулювання висновків.

Інформаційною базою дослідження стали наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених стосовно досліджуваних питань, закони України, постанови Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, правління Пенсійного фонду України, статистичні матеріали Держкомстату України, Міністерства праці та соціальної політики України, Пенсійного фонду України, матеріали науково-практичних конференцій, періодичних видань і мережі Internet за темою дослідження.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в обґрунтуванні теоретичних положень та розробці практичних рекомендацій, спрямованих на удосконалення обліку і контролю в органах Пенсійного фонду України. У процесі дослідження одержано такі наукові результати:

вперше:

- визначено пенсійне забезпечення елементом пенсійного страхування, виділено види пенсійного забезпечення і страхування та уточнено їх зміст, як об'єктів обліку;

- розроблено Відомість звірки нарахування та сплати збору з обов'язкового державного пенсійного страхування, з метою посилення контролю у сфері нарахування та сплати збору;

- запропоновано регламентовану форму Акту про результати виїзної планової (позапланової) перевірки з питань дотримання вимог чинного законодавства щодо нарахування та сплати зборів із загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, що забезпечить більш повне висвітлення інформації, що перевіряється;


 
 

Цікаве

Загрузка...