WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік і аналіз фінансових результатів виробничого підприємства - Курсова робота

Облік і аналіз фінансових результатів виробничого підприємства - Курсова робота

Списання витрат операційної діяльності

Списання доходів операційної діяльності

90 "Собівартість реалізації" (продукції, робіт, послуг)

791 "Результат основної діяльності"

70 "Доходи від реалізації" (продукції, робіт, послуг)

92 "Адміністративні витрати"

71 "Інший операційний дохід" (реалізація іноземної валюти, операційна оренда, курсові різниці, штрафи, пені, неустойки, списання кредиторської заборгованості тощо)

дебет

кредит

93 "Витрати на збут"

94 "Інші витрати операційної діяльності"

441 "Прибуток нерозподілений" або

442 "Непокриті збитки"

Рис. 1.1. Формування прибутку або збитків від основної діяльності

Зі схеми рахунка видно, яким чином збільшити прибуток. Для цього треба збільшити доходи, але це не просто в умовах ринку, оскільки немає можливості збільшити ціну, бо обмежений попит на продукцію, роботи та послуги. Інший спосіб – знизити витрати на виробництво, управлінські, збутові та інші витрати (раціонально використовувати ресурси, зменшити відходи, витрати на транспортування, оптимізувати апарат управління й витрати на його утримання тощо).

На субрахунку 792 "Результати фінансових операцій" ведеться облік доходів, витрат і фінансових результатів від фінансових операцій. Схему формування результату фінансових операцій показано на рис. 1.2.

Порівняння дебетового і кредитового оборотів показує результат – прибутки або збитки від фінансових операцій.

Списання витрат

Списання доходів

95 "Фінансові витрати":

- проценти за кредит банку;

- витрати, пов'язані з випуском й утриманням цінних паперів;

- фінансова оренда.

792 "Результат фінансових операцій"

73 "Інші фінансові доходи":

- дивіденди отримані;

- проценти отримані;

- інші доходи.

дебет

кредит

96 "Втрати від участі в капіталі":

- втрати від участі в асоційованих, дочірніх та спільних підприємствах

72 "Дохід від участі в капіталі":

- доходи від участі в асоційованих, дочірніх та спільних підприємствах

441 "Прибуток нерозподілений" або

442 "Непокриті збитки"

Рис. 1.2. Формування прибутку або збитків від фінансової діяльності

На субрахунку 793 "Результат іншої звичайної діяльності" ведеться облік доходів, витрат та фінансового результату інвестиційної діяльності та іншої звичайної діяльності, що показано на рис. 1.3.

Списання витрат

Списання доходів

97 "Інші витрати"

Собівартість реалізації:

- фінансових інвестицій;

- необоротних активів;

- майнових комплексів;

- втрат від не операційних курсових різниць;

- уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій;

- списання необоротних активів;

- інші витрати звичайної діяльності.

793 "Результат іншої звичайної діяльності"

74 "Інші доходи"

Від реалізації:

- інвестицій;

- необоротних активів;

- майнових комплексів;

- неопераційної курсової різниці;

- безоплатно отриманих активів;

- інші доходи від звичайної діяльності.

дебет

кредит

441 "Прибуток нерозподілений" або

442 "Непокриті збитки"

Рис. 1.2. Формування прибутку або збитків від іншої звичайної діяльності

На субрахунку 794 "Результат надзвичайних подій" ведеться облік витрат, доходів та фінансового результату від операцій, пов'язаних із надзвичайними подіями. Загальна схема обліку показана на рис. 1.4.

Списання витрат

Списання доходів

99 "Надзвичайні витрати":

- збитки від стихійних лих;

- збитки від техногенних катастроф і аварій;

- інші надзвичайні витрати.

794 "Результат надзвичайних подій"

75 "Надзвичайні доходи":

- відшкодування збитків від надзвичайних подій;

- інші надзвичайні доходи.

дебет

кредит

441 "Прибуток нерозподілений" або

442 "Непокриті збитки"

Рис. 1.2. Формування прибутку або збитків від надзвичайних подій

Детальніше ці рисунки будуть розглядатися у розділі 2 нашої роботи.

Багато науковців, однак, не відважуються давати таку різку критику чинному законодавству, а лише наводять свої пропозиції визначення фінансових результатів. Це зокрема Н.М. Ткаченко, яка подає цей процес у вигляді наступної послідовності формул:

1) визначення чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (ЧД):

ЧД = Д – (ПДВ + АЗ + ІЗ + ІВ), (1.4)

де Д – дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);

ПДВ – податок на додану вартість;

АЗ – акцизний збір;

ІЗ – інші збори або податки та вирахування з доходу;

ІВ – інші витрати.

2) розрахунок валового прибутку (ВП(З)):

ВП(З) = ЧД – СР, (1.5)

де ЧД – чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);

СР – собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

3) визначення собівартості готової продукції, виробленої за звітний період (СГП):

СГП = ЗНВП + ВЗП – ЗНВК, (1.6)

де ЗНВП – залишок незавершеного виробництва на початок звітного періоду;

ВЗП – витрати на виробництво звітного періоду;

ЗНВК – залишок незавершеного виробництва на кінець звітного періоду.

4) визначення собівартості реалізованої продукції (СРП):

СРП = ЗГПП + СПЗ – ЗГПК, (1.7)

де ЗГПП – залишок готової продукції на початок звітного періоду;

СПЗ – собівартість продукції, виробленої за звітний період;

ЗГПК – залишок готової продукції на кінець звітного періоду.

5) визначення фінансового результату від операційної діяльності (ФРОД):

ФРОД = ВП(З) + ІОД – (АВ +ВЗ +ІОВ), (1.8)

де ВП(З) – валовий прибуток (збиток);

ІОД – інші операційні доходи;

АВ – адміністративні витрати;

ВЗ – витрати на збут;

ІОВ – інші операційні витрати.

6) розрахунок фінансового результату – прибутку (збитку) від звичайної діяльності до оподаткування (ФРЗД):

ФРЗД = ФРОД + [(ДК + ІФД + ІД) – ФВ + ВК + ІВ], (1.9)

де ДК – дохід від участі в капіталі;

ІФД – інші фінансові доходи;

ІД – інші доходи;

ФВ – фінансові витрати;

ВК – втрати від участі в капіталі;

ІВ – інші витрати.

7) розрахунок фінансового результату – прибутку (збитку) від звичайної діяльності (П(З)):

П(З) = П(З)ЗД – ПП, (1.10)

де П(З)ЗД – прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування;

ПП – податок на прибуток.

8) розрахунок чистого прибутку (збитку) (ЧП(З)):

ЧП(З) = ФРЗД ДНД ППНД ВНД ЗППНД, (1.11)


 
 

Цікаве

Загрузка...