WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік і аналіз фінансових результатів виробничого підприємства - Курсова робота

Облік і аналіз фінансових результатів виробничого підприємства - Курсова робота

Для визначення оподатковуваного прибутку (ОП) необхідно мати інформацію про валові доходи (ВД), валові витрати (ВВ), суму ПДВ, акцизного збору (АЗ), амортизації (Ам) і про зміну залишків товарно-матеріальних цінностей (∆ТМЦ) на кінець звітного періоду. У цьому випадку сума оподатковуваного прибутку (ОП) буде дорівнювати:

ОП = ВД ∆ТМЦ – ПДВ – АЗ – Ам – ВВ (1.1)

Цю суму потрібно помножити на податкову ставку і тоді одержимо суму податку на прибуток, - стверджують автори. Однак, ця формула суперечить нормам Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (44, ст.3, 4, 5, 8, 9) і може призвести до зменшення оподатковуваного доходу шляхом подвійного вилучення певних сум. Адже ст. 4.2.1 гласить, що до складу валових доходів не включаються суми податку на додану вартість, і навпаки, до складу валових доходів відносять і суму акцизного збору (ст. 4.1.6), і вже врахована зміна залишків товарно-матеріальних цінностей на кінець звітного періоду. Іншими словами, цю формулу слід подати наступним чином:

ОП = ВД – ВВ – Ам (1.2)

У науковій і навчальній літературі формування фінансових результатів представляють по-різному.

Так, М.С. Пушкар подає цей матеріал у вигляді таблиць формування фінансових результатів по субрахунках бухгалтерського обліку. Перш за все він вказує на загальне твердження поняття "прибуток" і зазначає, що, як правило, прибутком вважається перевищення сукупних доходів над сукупними витратами [38, с.454]. Валовий (сукупний) дохід (без податку на додану вартість) порівнюється з витратами на виробництво продукції, що можна виразити формулою:

П = Вд – С, (1.3)

де П – прибуток; Вд – валові доходи; С – собівартість продукції.

Проте, таке визначення мало про що говорить до того часу, поки не буде уточнено методику розрахунку валових доходів, яка регламентує поняття доходу і часу його виникнення, з одного боку, та склад витрат на виробництво продукції, – з іншого. Це означає, що потрібно домовитися (встановити правила) про визначення й структуру доходів і витрат із метою встановлення розміру прибутку. Такий порядок забезпечує однаковий підхід до формування прибутку в усіх галузях економіки України.

Облік витрат і доходів регламентується стандартами бухгалтерського обліку: 15 "Дохід" та 16 "Витрати".

Якими б добрими не були стандарти, в них відображено суб'єктивний підхід до складу витрат і доходів, а тому прибуток, визначений за правилами українського законодавства, не збігається з прибутком, визначеним за методологією інших країн. Крім того прибуток, який виявлено таким чином, не означає приросту багатства підприємства – збільшення його активів [38, с.454].

Альтернативою такій методології може бути, наприклад, приріст активів, який визначається як різниця між підсумком активу балансу і зобов'язань підприємства на певну дату.

Заплутує проблему формування прибутку на підприємствах України також позбавлена здорового глузду вимога щодо паралельного ведення податкового обліку того ж таки прибутку з єдиною метою – його оподаткування. Видно, той прибуток, що утворюється за допомогою бухгалтерських стандартів, зовсім не такий, як потрібно для податкової системи, а тому в доходи і витрати вноситься безліч дріб'язкових поправок. Це означає можливість існування армії чиновників, які зайняті безглуздою роботою, не потрібною суспільству в цілому, обтяжливою для підприємства, марнотратною з точки зору економіки. Безглуздя з подвійним обліком прибутку "освячене" Законом України "Про оподаткування прибутку", безпрецедентним за своїм деструктивним впливом на економіку держави [38, с.454].

Для відображення прибутку в обліку потрібно дотримуватися вимог стандартів бухгалтерського обліку, якими передбачені найсуттєвіші принципи формування витрат і доходів (табл. 1.1)

Відповідно до наведеної класифікації доходів бухгалтерський облік фінансових результатів узагальнює дані про формування прибутків чи збитків на рахунку 79 "Фінансові результати", у якому виділяються такі субрахунки:

- 791 "Результат основної діяльності";

- 792 "Результат фінансової діяльності";

- 793 "Результат іншої звичайної діяльності";

- 794 "Результат надзвичайних подій".

На субрахунку 791 "Результати основної діяльності" ведеться облік доходів, витрат і фінансових результатів від реалізації готової продукції, товарів, робіт і послуг та іншої операційної діяльності. Рисунок 1.1 показує, яким чином формується прибуток від реалізації продукції, робіт чи послуг на будь-якому промисловому (виробничому) підприємстві. В дебет субрахунку 791 відносяться тільки витрати, пов'язані з формуванням собівартості продукції (виробничі витрати), адміністративні витрати, витрати на збут та інші витрати операційної діяльності (витрати невиробничої сфери), які зменшують фінансовий результат. У кредит субрахунку 791 відносяться доходи від реалізації продукції, робіт і послуг та інший операційний дохід від поточних операцій з активами і зобов'язаннями.

Таблиця 1.1

Порівняння вимог стандартів бухгалтерського обліку

Вимоги П(С)БО 15 "ДОХІД"

Вимоги П(С)БО 16 "ВИТРАТИ"

1. Термін "дохід" – не визначено

1. Термін "витрати" – не визначено

2. Визнання – під час збільшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капіталу від господарської діяльності підприємства, якщо оцінка доходу може бути достовірно визначена

2. Визнання – витрати звітного періоду, пов'язані зі зменшенням активів або збільшенням зобов'язань, що зумовлює зменшення власного капіталу від господарської діяльності підприємства, якщо ці витрати можуть бути достовірно оцінені

3. Не визначаються доходами:

- податок на додану вартість, акциз, інші податки і платежі до бюджету й позабюджетних фондів;

- надходження за договорами комісії, агентськими та іншими угодами на користь комітента, принципала тощо;

- сума попередньої оплати за продукцію, роботи, послуги;

- сума авансу в рахунок оплати продукції, робіт, послуг;

- сума завдатку під заставу або для погашення позики;

- надходження, що належать іншим особам;

- надходження від первинного розміщення цінних паперів.

3. Не визначаються витратами:

- платежі за договорами комісії, агентськими та іншими угодами на користь комітента, принципала тощо;

- попередня (авансова) оплата запасів, робіт, послуг;

- погашення одержаних послуг;

- інші зменшення активів або збільшення зобов'язань, що не відповідають принципу визнання;

- витрати, які відображаються зменшенням власного капіталу відповідно до положень стандартів бухгалтерського обліку.

4. Умови визнання доходів:

- покупцеві передані ризики й вигоди, пов'язані з правом власності на продукцію, роботи, послуги;

- підприємство надалі не здійснює контроль та управління реалізованою продукцією (роботами, послугами);

- сума доходу може бути достовірно визначена;

- є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод, а витрати можуть бути достовірно визначені.

4. Умови визнання витрат:

- витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони були здійснені;

- при неможливості прямо пов'язати витрати з доходом певного періоду, вони відображаються у складі витрат того періоду, коли виникли;

- якщо актив забезпечує держання економічних вигод протягом кількох звітних періодів, то витрати визнаються шляхом розподілу його вартості між окремими періодами.

Продовження таблиці 1.1

Вимоги П(С)БО 15 "ДОХІД"

Вимоги П(С)БО 16 "ВИТРАТИ"

Дохід визнається, якщо дотримано всіх умов, наведених вище.

5. Класифікація доходів:

- доход (виручка) від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг;

- інші операційні доходи;

- фінансові доходи;

- інші доходи;

- надзвичайні доходи.

Доход із надання послуг визнається, виходячи зі ступеня завершеності надання послуг, тому сума витрат відображається в обсязі, пропорційному до наданих послуг.

5. Класифікація витрат:

- виробнича собівартість:

  • прямі матеріальні витрати;

  • прямі витрати на оплату праці;

  • інші прямі витрати;

  • загально виробничі витрати;

  • загально виробничі та постійні розподілені загально виробничі витрати;

- адміністративні витрати;

- витрати на збут;

- інші операційні витрати;

- фінансові витрати;

- втрати від участі в капіталі;

- інші витрати звичайної діяльності;

- надзвичайні витрати.

Порівняння дебетового і кредитового оборотів дає можливість визначити прибутки (сальдо дебетове) чи збитки (сальдо кредитове), які отримало підприємство від операційної діяльності.


 
 

Цікаве

Загрузка...