WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → "Облік запасів на підприємстві ТОВ ""УНІКУМ 2007""" - Курсова робота

"Облік запасів на підприємстві ТОВ ""УНІКУМ 2007""" - Курсова робота

23 "Виробництво" (на вартість виробничих запасів, використаних для виготовлення продукції, виконання робіт, надання послуг);

91 "Загальновиробничі витрати", 92 "Адміністративні витрати" (на вартість запасів, використаних для загальновиробничих і загальногосподарських потреб);

93 "Витрати на збут" (на вартість запасів, використаних на потреби, пов'язані з реалізацією (збутом) продукції);

949 "Інші витрати операційної діяльності" (на вартість запасів, використаних на утримання об'єктів житлово-комунального та соціально-культурного призначення) та ін.

Проведення й оформлення результатів Інвентаризації за лишків виробничих запасів здійснюється підприємствами відповідно до вимог інструкції по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших активів, затвердженою наказом Мінфіну України.

Інвентаризація виробничих запасів здійснюється інвентаризаційною комісією, призначеною наказом керівника підприємства, по місцях зберігання матеріальних цінностей у присутності матеріально відповідальних осіб.

Дані інвентаризації кожного виду матеріальних цінностей заносяться в інвентаризаційний опис (ф. - 21), який складається в двох примірниках і підписується всіма членами комісії. Один примірник опису залишається у матеріально відповідальної особи, а другий - передається до бухгалтерії. В бухгалтерії фактичні залишки матеріальних цінностей, зафіксовані в описах, звіряють з даними бухгалтерського обліку.

_______________________ Типова форма N М-21 пiдприємство, органiзацiя Затверджена наказом Мiнстату України iдентифiкацiйний код ЄДРПОУ _________ 21.06.1996 р. N 193 Код за УКУД _________ ІНВЕНТАРИЗАЦІЙНИЙ ОПИС ____ НА ___________ 199 __ Р. товарно-матерiальних цiнностей, що знаходяться ________________ склад, комора на вiдповiдальному зберiганнi __________________________________ посада, прiзвище, iм'я, по батьковi iнвентаризацiя проведена на пiдставi наказу (розпорядження) вiд ___________ 199 _ р. N _____________ -------------------------------------------------------------------------------- |NN | номенклатур-|Найменування|Розмiр|Сорт або|Одиниця|Фактична |Цiна|Примiтка| |п/п| ний номер |матерiалу |(тип) | марка |вимiру |наявнiсть| | | -------------------------------------------------------------------------------- i т.д. до кiнця (лiновка через 16 пунктiв) ------------------------------------------------------------- Зворотний бiк форми N М-21 -------------------------------------------------------------------------------- |NN | номенклатур-|Найменування|Розмiр|Сорт або|Одиниця|Фактична |Цiна|Примiтка| |п/п| ний номер |матерiалу |(тип) | марка |вимiру |наявнiсть| | | -------------------------------------------------------------------------------- i т.д. до кiнця (лiновка через 16 пунктiв) Всього за описом порядкових номерiв ____________ з N _______ по N _________ прописом Голова комiсiї _________________________________________________ посада, прiзвище, iм'я, по батьковi, пiдпис Члени комiсiї _________________________________________________ посада, прiзвище, iм'я, по батьковi, пiдпис _________________________________________________ посада, прiзвище, iм'я, по батьковi, пiдпис Усi цiнностi, перелiченi в iнвентарному описi, комiсiєю пе- ревiренi i в моїй присутностi прийнятi на вiдповiдальне зберiган- ня. Пiдпис матерiально вiдповiдальної особи "__"_________________ 200 _ р.

Рис. - 2.1 Типова форма N М-21

Матеріальні цінності, по яких виявлені розходження (залишки, недостача), записують в порівняльну відомість, а матеріально відповідальна особа повинна давати інвентаризаційній комісії письмове пояснення про причини їх виникнення.

Свої висновки і пропозиції щодо врегулювання інвентаризаційних різниць комісія оформляє протоколом і подає на затвердження керівнику підприємства. Керівник повинен прийняти рішення про оприбуткування лишків і списання недостач матеріальних цінностей і затвердити протокол у 5-денний строк. У бухгалтерському обліку результати інвентаризації відображають в такому порядку:

Залишки виробничих запасів зараховують в доход операційної діяльності записом:

Д-т рах.20 "Виробничі запаси" (відповідний субрахунок) К-т рах.719 "Інші доходи від операційної діяльності".

Вартість недостачі виробничих запасів списується з кредита рахунка 20 "Виробничі запаси" (відповідний субрахунок) на дебет рахунка 947 "Нестачі і втрати від псування цінностей".

Недостачі і втрати від псування цінностей з вини матеріально відповідальних осіб відносяться на їх рахунок записом:

Д-т рах.375 "Розрахунки по відшкодуванню завданих збитків" К-т рах.716 "Відшкодування раніше списаних активів".

Якщо на час виявлення недостачі виробничих запасів конкретні винуватці не встановлені, то вартість такої недостачі відображається на забалансовому рахунку 07 "Списані активи", субрахунок 072 "Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей". Після встановлення осіб, які повинні відшкодувати витрати, належна до відшкодування сума зараховується до складу дебіторської заборгованості в доход звітного періоду записом:

Д-т рах.375 "Розрахунки по відшкодуванню завданих збитків" К-т рах.716 "Відшкодування раніше списаних активів".

2.2.2 Облік запасів за рахунком 21 Поточні біологічні активи на підприємстві ТОВ "Уніком-2007"

Незважаючи на те, що ТОВ "Уніком-2007" не займається вирощуванням молодняка худоби та птахів, та вирощуванням рослин, Статутом товариства передбачено здійснення подібної діяльності, тому розглянемо загальні принципи здійснення обліку за рахунком Поточні біологічні активи, якими буде керуватися підприємство у своїй діяльності та надамо поради щодо організації даного обліку. Облік повинен здійснюватися згідно з Методичними рекомендації з бухгалтерського обліку біологічних активів. Розглянемо основні принципи обліку:

Біологічний актив визнається активом, якщо:

підприємству перейшли ризики й вигоди, пов'язані з правом власності на біологічний актив;

підприємство здійснює управління біологічним активом та контроль за його використанням;

є впевненість, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди, пов'язані з його використанням у сільськогосподарській діяльності;

вартість біологічного активу може бути достовірно визначена.

Біологічний актив визнається запасом, якщо він не використовується в сільськогосподарській діяльності та утримується для продажу або напрям його використання не визначено. Біологічний актив визнається основним засобом, якщо він використовується в іншій діяльності, ніж сільськогосподарська, та очікуваний строк його використання більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік). Надходження, переміщення та вибуття біологічних активів на підприємстві оформлюється відповідними первинними та зведеними обліковими документами, типові форми яких затверджуються Державним комітетом статистики України та іншими центральними органами виконавчої влади. Якщо підприємство використовує для оформлення господарських операцій форми первинних та зведених облікових документів, які не затверджені органами державної влади, ці документи повинні мати такі обов'язкові реквізити:

назву документа (форми);

дату і місце складання;

назву підприємства, від імені якого складено документ;

зміст та обсяг господарської операції та одиницю її виміру;

посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення;

особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

В аналітичному обліку біологічні активи відображаються у вартісному та кількісному виразі.

Одиницею виміру біологічних активів є штуки, голови тощо.

Окремі види біологічних активів тваринництва, можуть додатково характеризуватися їх живою масою, якщо її на дату балансу можна достовірно визначити (велика рогата худоба, свині тощо). Біологічні активи рослинництва в аналітичному обліку кількісно можуть відображатися у одиницях площі, яку вони фактично займають, у разі якщо їх кількість неможливо визначити або це економічно недоцільно (зернові культури, соняшник, цукрові буряки, насадження тощо).


 
 

Цікаве

Загрузка...