WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік загальновиробничих витрат - Курсова робота

Облік загальновиробничих витрат - Курсова робота

Для нарахування амортизації основних засобів можуть бути застосовані такі методи:

  • прямолінійний;

  • зменшення залишкової вартості;

  • прискореного зменшення залишкової вартості;

  • кумулятивний;

  • виробничий.

Для ілюстрації наведених методів використаємо такий приклад.

Первісна вартість верстата, придбаного ТОВ "Аріс" у грудні 1999 року, становить 80 000 грн., а строк його корисної експлуатації дорівнює 5 рокам. Очікується, що цей верстат матиме ліквідаційну вартість 5 000 грн.

Прямолінійний метод

При цьому методі річна сума амортизації (ΣАр) визначається діленням вартості (АСо), яка амортизується, на очікуваний період часу використання об'єкта основних засобів (Т).

ΣАр = АСо / Т, (2.1)

ΣАр – річна сума амортизації, грн.;

АСо – вартість, яка амортизується, грн.;

Т – строк корисного використання об'єкта основних засобів.

У нашому прикладі річна сума амортизації верстата дорівнює:

Прямолінійний метод має свої переваги і недоліки.

Перевагами цього методу є простота розрахунку і рівномірність розподілу суми амортизації між обліковими періодами, що забезпечує зіставність собівартості продукції з доходом від її реалізації.

Недоліком його вважають те, що він не враховує моральний знос, відмінність виробничої потужності основних засобів у різні роки їх експлуатації та необхідність збільшення витрат на ремонт в останні роки служби.

Однак, попри недоліки, прямолінійний метод є найпоширенішим у практиці.

Наступні три методи є методами прискореної амортизації, які забезпечують списання більшої частини вартості основних засобів у перші роки їх експлуатації.

Прискорена амортизація означає щорічне зниження суми амортизаційних відрахувань.

Доцільність застосування методів прискореної амортизації пояснюється такими причинами:

• найбільша інтенсивність використання основних засобів припадає на перші роки їх експлуатації, коли вони фізично і морально ще є новими;

• накопичуються кошти для заміни об'єкта, що амортизується, у разі його швидкого морального старіння та інфляції;

• забезпечується можливість збільшення частки витрат на ремонт об'єктів, які амортизуються, що припадає на останні роки їх використання, без відповідного збільшення витрат виробництва (за рахунок того, що сума нарахованої амортизації в ці роки зменшується).

Метод зменшення залишкової вартості

За цим методом річна сума амортизації (ΣАр) визначається як добуток залишкової вартості об'єкта на початок звітного року або первісної вартості на дату початку нарахування амортизації та річної норми амортизації (Нан. р).

Річна норма амортизації розраховується, як різниця між одиницею та підсумком кореня ступені кількості років корисного використання об'єкта на його первісну вартість (П).

(2.2)

де Нам. р – норма амортизації річна, %;

Л – ліквідаційна вартість, грн.;

П – первісна вартість, грн. .

Σам. г =ЗВн Нам. р (2.3)

де Σам. г – річна сума амортизації, грн.;

ЗВн – залишкова вартість об'єкта на початок звітного періоду, грн.;

Нам. р – річна норма амортизації, %.

У нашому прикладі річна норма амортизації верстата дорівнює:

Розрахунок амортизації верстата із застосуванням цієї норми наведений у табл.2.1

Як бачимо, верстат майже повністю амортизований за 4 роки, а сума

амортизації за п'ятий рік визначена з урахуванням того, що фактична ліквідаційна вартість дорівнює очікуваної.

Таблиця 2.1

Розрахунки амортизації верстата методом зменшення залишкової вартості ТОВ "АРІС"

Рік

Розрахунок річної суми

амортизації

Річна сума амортизації, грн.

Знос на кінець року, грн.

Залишкова

Вартість на кінець року, грн.

2000

80000 0,425

34000

34000

46000

2001

46000 0,425

19550

53550

26450

2002

26450 0,425

11241

64791

15209

2003

15209 0,425

6464

71255

8745

2004

3745

75000

5000

Метод прискореного зменшення залишкової вартості

Згідно з цим методом річна сума амортизації (ΣАр) визначається як добуток залишкової вартості об'єкта на початок звітного року (ЗВн) та норми амортизації, яка обчислюється виходячи зі строку корисного використання об'єкта і подвоюється:

Нам. р =(ΣАр / ЗВн 100) 2 рази (2.4)

де ΣАр – річна сума амортизації, грн;

ЗВн – залишкова вартість об'єкта на початок звітного року, грн. .

ΣАр = ЗВн Нам. р (2.5)

У нашому прикладі річна норма амортизації становить 20%. Отже, подвійна норма дорівнюватиме 40%.

Розрахунок амортизації для кожного року корисної експлуатації верстата із застосуванням цієї норми наведений у табл.2.2.

Таблиця 2.2

Розрахунки амортизації верстата методом прискореного зменшення залишкової вартості ТОВ "АРІС"

Рік

Розрахунок річної суми

амортизації

Річна сума амортизації, грн.

Знос на кінець року, грн.

Залишкова

Вартість на кінець року, грн.

2000

80000 0,4

32000

32000

48000

2001

48000 0,4

19200

51200

28800

2002

28800 0,4

11520

62720

17280

2003

17280 0,4

6912

69632

10368

2004

10368–5000

5368

75000

5000

Суму амортизації останнього року розраховують у такій спосіб, щоб залишкова вартість об'єкта в кінці періоду його експлуатації була не меншою, ніж його ліквідаційна вартість.

Кумулятивний метод

За цим методом річна сума амортизації визначається як добуток вартості, яка амортизується, та кумулятивного коефіцієнта.

Кумулятивний коефіцієнт (Кк) розраховується діленням кількості років, що залишаються до кінця очікуваного строку використання об'єкта (Тк), на суму чисел років його корисного використання (ΣТк. в):

ΣАр = АВ Кк (2.6)

де АВ – вартість, яка амортизується, грн.;

Кк – кумулятивний коефіцієнт.

Кк = Тк / ΣТк. в (2.7)

де Тк – кількість років, що залишаються до кінця очікуваного строку використання об'єкта;

ΣТк. в – сума чисел років його корисного використання.

Сума чисел років – це результат сумування порядкових номерів тих років, протягом яких функціонує об'єкт.

Її можна визначити за такою формулою:

, (2.8)

де п – строк корисного використання об'єкта.

Звідси:

.

У нашому прикладі кумулятивний коефіцієнт дорівнює:

у 2000 році 5 / 15

у 2001 році 4 / 15

у 2002 році 3 / 15

у 2003 році 2 / 15

у 2004 році 1 / 15

Розрахунок амортизації з використанням цих коефіцієнтів наведений у табл.2.3.

Таблиця 2.3

Розрахунки амортизації верстата кумулятивним методом ТОВ "АРІС"

Рік

Розрахунок річної суми

амортизації

Річна сума амортизації, грн.

Знос на кінець року, грн.

Залишкова

Вартість на кінець року, грн.

2000

5 / 15 75000

25000

25000

55000

2001

4 / 15 75000

20000

45000

35000

2002

3 / 15 75000

15000

60000

20000

2003

2 / 15 75000

10000

70000

10000

2004

1 / 15 75000

5000

75000

5000

Виробничий метод

За цим методом нарахування амортизації здійснюється на основі сумарного виробітку об'єкта за весь період його експлуатації у відповідних одиницях виміру (кількість виготовленої продукції, відпрацьованих годин тощо).

Сума амортизації (Σам. м) визначається як добуток фактичного обсягу продукції за звітний період (ОПм) та виробничої ставки амортизації (ВСам).


 
 

Цікаве

Загрузка...