WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - Курсова робота

Облік доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - Курсова робота

Чистий дохід – це зменшений валовий дохід на економічні елементи, які визначені законодавчо. До чистого доходу не включаються суми, які отримують від імені третьої сторони, податок на додану вартість, акциз, мито, будь-які надані торговельні знижки тощо.

Отже, справжнім доходом є чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), який розраховується шляхом вирахування з доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), податку на додану вартість, акцизного збору, інших зборів або податків з обороту та інших вирахувань з доходу [3].

Також всі визнані доходи у бухгалтерському обліку класифікують за такими групами [12]:

Група 1.

"Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг)" (рах. №70) відноситься загальний дохід (виручка від реалізації продукції, товарів, робіт або послуг, тобто без вирахування наданих знижок, повернення проданих товарів та непрямих податків (податку на додану вартість акцизного збору тощо). Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) визначається шляхом вирахування з доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відповідних податків, зборів, знижок тощо.

Група 2.

"Інший операційний дохід" (рах. №71) – відносяться суми інших доходів від операційної діяльності підприємства, крім доходу(виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг): дохід від операційної оренди активів: дохід від операційних курсових різниць; відшкодування раніше списаних активів; дохід від реалізації оборотних активів (крім фінансових інвестицій) тощо.

Група 3.

"Дохід від участі в капіталі" (рах. №72) та "Інші фінансові доходи" (рах.№73) – відносяться дивіденди, відсотки та інші доходи, одержані від фінансових операцій, дохід від інвестицій в асоційовані підприємства, дохід від спільної діяльності, від інвестицій у дочірні підприємства, дохід від отриманих фінансових операцій, які виникають у ході фінансової діяльності підприємства, зокрема дивідендів, відсотків та інших доходів від фінансової діяльності (крім доходів, отриманих за методом участі в капіталі).

Група 4.

"Інші доходи" (рах. №74) – відносяться доходи, одержані від реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів, майнових комплексів, не операційних курсових різниць та інші доходи, які виникають у процесі звичайної діяльності (тобто будь-якої основної діяльності підприємства, а також операцій, що її забезпечують або виникають внаслідок її проведення).

Група 5.

"Надзвичайні доходи" (рах. №75) – відносяться відповідно: невідшкодовані втрати від надзвичайних подій (стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо), включаючи затрати на запобігання виникненню втрат від стихійного лиха та техногенних аварій, які визначені за вирахуванням суми страхового, відшкодування та покриття втрат від надзвичайних ситуацій за рахунок інших джерел; доходи і втрати від інших подій та операцій, які відповідають визначенню надзвичайних подій (подія або операція, яка відрізняється від звичайної діяльності підприємства, та не очікується, що вона повторюватиметься періодично або в кожному наступному звітному періоді). Втрати від надзвичайних подій відображаються за вирахуванням суми, на яку зменшується податок на прибуток від звичайної діяльності внаслідок цих витрат. Зміст і події слід окремо розкривати в примітках до фінансових звітів (згідно з П(С) БО 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах") [12].

Отже, такі економічні категорії, як доход, витрати і прибуток, повинні мати конкретне наповнення, а фінансовий облік – регламентуватися державою з метою забезпечення однакового підходу до формування доходів і витрат у кожному підприємстві за певний період, що забезпечує порівнянність величини прибутку та платежів у бюджет.

1.2 Огляд нормативної та спеціальної літератури по обліку доходів від реалізації продукції (товарів, послуг)

Нормативним документом, який визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про доходи підприємства та її розкриття у фінансовій звітності є Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Дохід", який затверджено наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999 р. №290.

Норми нього Положення (стандарту) застосовуються підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами незалежно від форм власності (крім бюджетних установ).

Детальніша інформація про нормативно – правові документи, які регулюють та регламентують діяльність підприємств наведена у таблиці 1.3.

Таблиця 1.3. Перелік та зміст нормативно – правові документів, які регламентують діяльність малих підприємств

з/п

Найменування нормативного

документу

Зміст документу

Область використання

документу

1

Закон України "Про бухгалтерській облік та фінансову звітність" від 16 липня 1999 р. №996-XIV.

Встановлює зміни в системі бухгалтерського обліку та регулює складання фінансової звітності.

Визначає правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності на Україні.

2

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Дохід", який затверджено наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999 р. №290.

Визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про доходи підприємства та її розкриття у фінансовій звітності.

Фізичні та юридичні особи, які відповідно до чинного законодавства визнані суб'єктами малого підприємництва.

3

План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій суб'єктів підприємництва, від 19 квітня 2001 р. №186.

Перелік рахунків та субрахунків для узагальнення інформації про активи, капітал, зобов'язання.

Клас 7 "Доходи та результати діяльності"

Юридичні особи, які відповідно до чинного законодавства визнані суб'єктами малого підприємництва.

4

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку

(МСБО) №18 "Дохід"

Набрав чинності 1 січня 1984 р. (переглянуто 1993 р.).

Стандарт регламентує умови визнання доходу від виробничо-господарської діяльності підприємства.

Юридичні особи, які відповідно до чинного законодавства визнані суб'єктами малого підприємництва, щодо міжнародного рівня.

В таблиці наведені тільки деякі нормативно – правові документи, які регламентують діяльність підприємств. Насправді таких документів набагато більше, і деякі закони наведені нижче:

Закон України "Про податок на додану вартість" №168/97-ВР від 03.04.97 р. з урахуванням змін та доповнень, внесених Законом України №2505-ІV від 25.03.2005 р. та іншими законами, станом на 28.04.2005 р.

Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" №283/97-ВР від 22.05.97 р.

Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" зі змінами, внесеними Законом України №349-IV від 24.12.2002 р.

Обліку доходу на підприємствах також розглядається і в спеціальній літературі, яка наведена в наступній таблиці.

Таблиця 1.4. Огляд спеціальної літератури з обліку доходів від реалізації продукції, (товарів, надання послуг)

з/п

Автор, найменування книги,

статті, журналу, газети

Використання літератури

1

Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. Підр. для студентів економ. спец. вищ. навч. закладів – 6 те видання К.:А.С.К 2004 р.

Облік фінансових результатів підприємства. Організація бухгалтерського обліку.

2

Бутенець Ф.Ф. Бухгалтерській фінансовий облік. 6-те вид. доп. і перер. – Житомир: ПП "Рута"

2005 р.

Облік доходів та фінансових результатів на підприємствах.

3

Кобилянська А. І. Фінансовий облік. Навч. пос. – К.: Знання 2004 р.

Описані загальні умови та критерії визнання доходів у фінансовій звітності підприємства, критерії оцінки та облік доходів на підприємствах

4

Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування,

звітність: Підручник. – К.: Алеута 2006 р.

Облік доходів (збитків) та фінансових результатів діяльності підприємства. Нормативно-правові джерела з обліку доходів.

З таблиці ми бачимо, що в наш час достатньо літератури як спеціальної так і нормативної, щоб повністю отримати інформацію про облік доходів та фінансової звітності на підприємстві. Всі ці джерела повністю відкривають і висвітлюють організацію бухгалтерського обліку на підприємствах.


 
 

Цікаве

Загрузка...