WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - Курсова робота

Облік доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - Курсова робота

Вступ

Актуальність теми. В наш час не має жодної організації чи підприємства, яке б не ставило на меті досягнути максимального прибутку і отримати дохід від своєї діяльності. Кожне підприємство створює всі можливі умови для економічно вигідної роботи, з метою отримати більший дохід і зменшити витрати.

Всі організації та підприємства, які існують в наш час виробляють продукцію, надають послуги та роботи, створюють товари, які потім реалізовуються на ринку збуту, після чого отримують дохід. Тому актуальність моєї теми "Облік доходів від реалізації продукції (товарів, послуг)" в даний час та і на протязі багатьох років має велике значення, через те що саме на це спрямована діяльність кожної установи.

Мета курсової роботи полягає в дослідженні доходу від реалізації продукції (товарів, надання послуг), показати на прикладі підприємства, як здійснюється облік доходу від реалізації продукції (товарів, надання послуг).

Завдання курсової роботи полягає в повному висвітленні даної теми, а зокрема розкрити поняття, завдання і значення доходу від реалізації продукції (товарів, надання послуг), розглянути його облік на рахунках підприємства, розкрити загальні умови та критерії визначення доходу від реалізації продукції (товарів, надання послуг), та показати, як відображається доход у фінансовій звітності підприємства.

Об'єктом дослідження моєї курсової роботи є підприємство ВАТ "Київмлин", яке було засноване в 1894 році, характеристика підприємства, його організаційна структура, економічні показники та фінансовий стан підприємства.

Предметом дослідження курсової роботи є доходу від реалізації продукції (товарів, надання послуг), його значення, структура, класифікація в бухгалтерському обліку, види доходу та облік на підприємствах.

Інформаційна база дослідження курсової роботи – це вся спеціальна література, нормативно – правові джерела (закони України, положення, акти), які носять законодавчий характер, економічна література, конкретна література з бухгалтерського обліку, а також документи які характеризують діяльність і стан підприємства ВАТ "Київмлин" (статут підприємства, баланс, звіт про рух грошових коштів, звіт про фінансовий результат, звіт про власний капітал, примітки до річної фінансової звітності).

1. Економічний зміст доходів від реалізації продукції (товарів, надання послуг)

    1. Дохід, як економічна категорія

Одним із важливих і принципових теоретичних питань економічної діяльності є визначення терміна "доходи". Як економічна категорія, доход в загальному розумінні означає потік грошових та інших надходжень за одиницю часу і складається з таких пофакторних елементів, як прибуток, заробітна плата, процент і рента.

Величина доходу впливає на показник прибутку, який є основним фінансовим показником діяльності підприємства. Прибуток – це економічна категорія, що визначається як різниця між загальною виручкою і загальними витратами, або різниця між доходами і витратами. Виручка означає суму грошей, отриману від продажу продукції, виконаних робіт чи наданих послуг; розраховується способом множення ціни товару на кількість його реалізованих одиниць. Витрати – це сума спожитих на виробництво товарів, робіт і послуг факторів виробництва (ресурсів).

Деякі вчені економічної теорії дають такі визначення терміну "доходи":

Доходи – це певна кількість грошових коштів, матеріальних благ чи послуг, отриманих фізичною особою, підприємством чи економікою в цілому за певний проміжок часу.

Доходи – у широкому розумінні розглядаються, як грошові та натуральні надходження до суб'єктів господарського життя.

Доходи, у вузькому значенні – це потік грошових надходжень за одиницю часу (годину, тиждень, місяць, рік).

Доходи – це різниця між виручкою від реалізації продукції, товарів, та надання послуг і вартістю матеріальних витрат на виробництво та збут продукції.

Доходи, як політико-економічна категорія представляють собою певну суму грошових коштів та матеріальних благ і послуг отриманих у процесі виконання економічних функцій домогосподарств, з приводу отримання яких виникають відносини приватної власності у всіх сферах суспільного відтворення.

В економічній теорії дуже добре висвітлюється питання доходів споживчого призначення, доходів від власності, доходів підприємства, сімейних доходів.

Поняття "доходи", як широка економічна категорія досліджувалась на протязі всієї історії становлення економіки.

Так поняття "доходи" досліджували різні вченні в різні періоди історії. Деякі поняття наведенні в таблиці 1.1.

Таблиця 1.1. Погляди західних вчених різних років на поняття "доходи"

№ з/п

Автор

Визначення

1.

А. Сміт (1723–1790 рр.)

Визначив види доходів: рента заробітна плата, прибуток. Дохід, як заробітна плата залежить від рівня національного багатства країни. Дохід, як прибуток на капітал визначається вартістю використаних на справу капіталу, і буває більшим або меншим залежно від розмірів цього капіталу.

2.

Й.А. Шумпетер (1883–1950 рр.)

Дохід – це винагорода за нововведення. Його отримує той хто раніше за всіх використовує нововведення.

3.

Дж.М. Кейнс (1883–1946 рр.)

Досліджував перерозподіл доходів в інтересах соціальної групи, які отримують найбільш низькі доходи.

4.

М. Фрідмен (нар. у 1912 р.)

Створив концепцію перманентного доходу – це такий дохід, який споживач очікує отримувати протягом досить тривалого часу.

Отже, з таблиці ми бачимо, що поняття "доход" досліджують ще з давніх давен. Кожний з вчених по різному трактує це поняття, створюючи і обґрунтовуючи доведення в своїх концепціях та працях.

В бухгалтерському обліку доход відображається, як збільшення економічних вигід у вигляді надходження активів або зменшення зобов'язань, які призводять до зростання власного капіталу. Саме так і трактують це поняття більшість вчених, воно зазначене в П(С) БО 15 "Дохід" від 29 листопада 1999 р. №290. Як саме трактують це поняття вчені XX ст. наведено в таблиці 1.2.

Таблиця 1.2. Визначення поняття доход в бухгалтерському обліку

№ з/п

Автор

Визначення

1.

Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. Підр. для студентів економ. спец. вищ. навч. закладів – 6 те видання К.:А.С.К 2004 р.

Доходи – це збільшення економічних вигід у вигляді надходження активів або зменшення зобов'язань, які призводять до зростання власного капіталу (крім зростання капіталу за рахунок внесків власників).

2.

Кобилянська А. І. Фіна-нсовий облік. Навч. пос. – К.: Знання 2004 р.

Дохід є надходженням економічних вигід, які виникають у результаті діяльності підприємства у вигляді виручки від реалізації продукції (товарів, послуг), гонорарів, відсотків, дивідендів, тощо.

3.

Сопко В. Бухгалтерський облік:

Навч. посіб. – 3-тє вид.,

перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2000 р.

Дохід означає валовий приплив (надходження) економічної вигоди протягом звітного періоду, який виникає у процесі звичайної діяльності підприємства.

4

Гладких Т.В. Фінансовий облік. Навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури 2007 р.

Доходи – це збільшення економічних вигід у вигляді надходження активів або зменшення зобов'язань, які призводять до зростання власного капіталу (крім зростання капіталу за рахунок внесків власників) за звітний період.

5

Лишеленко О.В.

Бухгалтерський фінансовий облік. Навч. посібник Київ: Вид – во "Центр учбової літератури" 2003 р.

Дохід визначається під час збільшення активу або зменшення зобов'язань, що зумовлює зростання власного капіталу (крім зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена.

Отже, з наведеної таблиці ми бачимо, що поняття "доходи" різні науковці однаково визначають, згідно з П(С) БО 15. Також при фінансовій оцінці доходу та побудові бухгалтерського обліку визначають два різновиди доходу: валовий та чистий.

Валовий дохід містить у собі економічну вигоду, яку підприємство одержало (або має одержати). Суми, які утримуються у формі податків (акцизний збір, податок на додану вартість тощо), не приносять економічної вигоди. Тому вони виключаються з валового доходу та завершують процес формування чистого доходу.


 
 

Цікаве

Загрузка...