WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік довгостроковіх фінансовіх інвестицій - Курсова робота

Облік довгостроковіх фінансовіх інвестицій - Курсова робота

Акціонерні товариства мають право випускати облігації на суму не більш як 25% від розміру статутного капіталу і лише після повної оплати усіх випущених акцій.

Облігації, запропоновані до відкритого продажу з наступним вільним обігом, повинні мати купонний лист.

Не допускається випуск облігацій підприємствами для відшкодування збитків, пов'язаних з їх господарською діяльністю.

Облігації всіх видів купуються громадянами лише за рахунок їх власних коштів. Підприємства купують облігації всіх видів за рахунок коштів, що надходять у їх розпорядження після сплати податків.

Усі цінні папери мають зберігатися у вогнетривких шафах, сейфах. За відсутності необхідних умов їх можна здати на зберігання до банку. Особливих умов зберігання потребують також чисті, незаповнені бланки чеків, квитанцій, трудових книжок тощо. Для контролю за їх збереженням ведуть окремий журнал, в якому розписуються особи, що отримали бланки суворої звітності, із зазначенням номера та серії бланка.

Матеріальна відповідальність за їх збереження покладається на касира або особу, яка виконує його обов'язки.

Усі цінні папери, що зберігаються в касі, описуються у відповідному реєстрі (книзі), який складають у 2-х примірниках: один — для касира, другий — для бухгалтерської служби. Записи в ньому ведуться за кожним видом цінного папера.

Таким чином, обов'язком бухгалтера є також робота з цінними паперами, а саме: забезпечення їх збереження, своєчасного пред'явлення при розрахунках, обліку фінансових результатів за операціями з ними. Для окремих підприємств (у страхових та інвестиційних компаніях, акціонерних товариствах, банках, фондових біржах тощо) робота з цінними паперами — їх основна діяльність, для інших — можливість отримання прибутків від господарського використання коштів.

Порівняльна характеристика кореспонденції рахунків

Кореспонденція рахунків, що використовується на ЗАТ СК „Каштан"

Нормативні показники

Назва операції

Відхилення

Дт 14 Кт 72

Дт 14 Кт 72

Дохід від участі в капіталі

Немає

Дт 96 Кт 14

Дт 96 Кт 14

Списуються втрати, завдані внаслідок отримання асоційованим підприємством збитків

Немає

Дт 97 Кт 10

Дт 97 Кт 10

Списання й уцінка основних засобів

Немає

Дт 79 Кт 97

Дт 79 Кт 97

Списання виттрат на фінансові результати

Немає

Дт 141 Кт 31

Дт 141 Кт 31

Інвестовані кошти в акції асоційованого підприємства

Немає

Дт 141 Кт 721

Дт 141 Кт 721

Отриманий дохід від інвестицій в асоційоване підприємство

Немає

Дт 373 Кт 141

Дт 373 Кт 141

Нарахування дивідендів за інвестиціями

Немає

Зробивши невелику характеристику кореспонденції рахунків, я можу зробити висновок, що відхилень від нормативної бази немає.

7. Аналітичний та синтетичний облік фінансових інвестицій

Аналітичний облік довгострокових зобов'язань ведеться за їх видами і термінами погашення.

Інформацію про наявність і рух довгострокових інвестицій (вкладів) у цінні папери інших підприємств, облігацій державних і місцевих позик, статутний капітал інших підприємств, створених на території країни та за кордоном, узагальнюють на рахунку 14 "Довгострокові фінансові інвестиції".

Цей рахунок має такі субрахунки:

-141 "Інвестиції пов'язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі";

-142 "Інші інвестиції пов'язаним сторонам";

-143 "Інвестиції непов'язаним сторонам".

Облік наявності та руху поточних фінансових інвестицій, інвестиційний строк яких не перевищує одного року, що можуть бути реалізовані в будь-який момент (крім інвестицій, що є еквівалентами грошових коштів), ведеться на рахунку 35 "Поточні фінансові інвестиції", субрахунок 352 "Інші поточні фінансові інвестиції". На дебеті субрахунка 352 відображають придбання поточних фінансових інвестицій, на кредиті — їх вибуття.

Отримання доходу від участі в капіталі асоційованих підприємств, від спільної діяльності та дочірніх підприємств відображається в усіх випадках записом:

Дебет 14 "Довгострокові фінансові інвестиції" (відповідно субрахунки 141, 142, 143);

Кредит 72 "Доход від участі в капіталі" (відповідно субрахунки 721, 722, 723).

Проте інвестиційна діяльність є значно ширшим поняттям, ніж "участь підприємства в капіталі".

Інвестиційна діяльність пов'язана з придбанням і продажем довгострокових (необоротних) активів і короткострокових (оборотних) фінансових активів, які не відносяться до еквівалентів грошових коштів (вартість придбаних основних засобів, необоротних і нематеріальних активів, надання позик іншим підприємствам, надходження коштів від фінансових інвестицій — дивіденди, проценти).

Для обліку таких операцій призначені рахунки 96 "Втрати від участі в капіталі" та 97 "Інші витрати", на яких відображаються втрати від зміни вартості капіталу, що використовується у спільній діяльності двох чи декількох підприємств за методом участі в капіталі. При спільній операційній діяльності капітал інвестора може збільшуватися чи зменшуватися внаслідок збільшення (зменшення) його частки в об'єкті інвестування. Капітал також може вкладатися в асоційовані та дочірні підприємства.

Рахунок 96 "Втрати від участі в капіталі" має такі субрахунки:

- 961 "Втрати від інвестицій в асоційовані підприємства";

- 962 "Втрати від спільної діяльності";

- 963 "Втрати інвестицій в дочірні підприємства".

У дебет рахунка 96 списуються втрати, завдані внаслідок отримання асоційованим підприємством збитків, переоцінки активів, збитків дочірніх та спільних підприємств тощо. При цьому складається запис:

Дт 96 "Втрати від участі в капіталі";

Кт 14 "Довгострокові фінансові інвестиції".

У кінці місяця рахунок 96 закривається:

Дт 79 "Фінансові результати" субрахунок 793 "Результати іншої звичайної діяльності";

Кт 96 "Втрати від участі в капіталі".

Інші витрати, хоча й виникають у процесі операційної діяльності, але не відносяться до процесу виробництва і збуту, а пов'язуються з інвестиціями. До таких витрат належать:

- залишкова вартість і витрати на реалізацію фінансових інвестицій;

- залишкова вартість і витрати на реалізацію необоротних активів;

- залишкова вартість і витрати на реалізацію макових комплексів;

- втрати активів та зобов'язань неопераційної діяльності від зміни курсу гривні до іноземної валюти;

- уцінка необоротних активів та фінансових інвестицій;

- залишкова вартість списаних необоротних активів і витрат, пов'язаних із ліквідацією (розукомплектовування, демонтаж та ін.);

- інші витрати звичайної діяльності;

- виплата страхових сум і страхових відшкодувань (у страхових установах);

- перестрахування.

На рахунку 97 "Інші витрати" виділяється 9 субрахунків, що видно з вищенаведеного переліку витрат. У дебеті рахунка 97 "Інші витрати" відображаються такі витрати:

Дт 97 "Інші витрати";

Кт 10 "Основні засоби" (списання й уцінка основних засобів);

Кт 11 "Інші необоротні матеріальні активи" (списання й уцінка необоротних активів);

Кт 12 "Нематеріальні активи" (списання й уцінка нематеріальних активів);

Кт 14 "Довгострокові фінансові інвестиції" (списання й уцінка фінансових інвестицій);

Кт 15 "Капітальні інвестиції" (списання й уцінка капітальних інвестицій);

Кт 16 "Довгострокова дебіторська заборгованість" (списання боргів);

Кт 30 "Каса" (курсові різниці);

Кт 31 "Рахунки в банках" (курсові різниці);

Кт 35 "Поточні фінансові інвестиції" (реалізація фінансових інвестицій);

Кт 68 "Розрахунки за іншими операціями" (витрати звичайної діяльності).

Зібрані протягом місяця витрати повинні списуватися на фінансові результати:

Дт 79 "Фінансові результати" субрахунок "Результат іншої звичайної діяльності";

Кт 97 "Інші витрати".

Особливістю довгострокових інвестицій є те, що вони не можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент. На дебеті рахунка 14 відображають вартість довгострокових інвестицій, на кредиті — їх вибуття (списання) або зменшення вартості, а також отримання дивідендів від обсягу інвестування, якщо облік інвестицій ведеться за методом обліку участі в капіталі.

Так, наприклад, в обліку страхової компанії "Каштан" інвестовані кошти в акції асоційованого підприємства відображають такою бухгалтерською проводкою:

Дт 141 "Інвестиції пов'язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі";

Кт 31 "Рахунки в банках".


 
 

Цікаве

Загрузка...