WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік довгостроковіх фінансовіх інвестицій - Курсова робота

Облік довгостроковіх фінансовіх інвестицій - Курсова робота

Організація роботи страхової компанії здійснюється за такими принципами.

Принцип лінійного підпорядкування. Це означає, що вищі керівники наділяються правом давати розпорядження підлеглим співробітникам з усіх питань, що випливають з їхньої діяльності. Наприклад, указівки керівника страхової компанії є обов'язковими для всього персоналу. Такий порядок, коли підлеглим структурам доводиться вирішувати справи виключно через "верхи", забезпечує відповідний рівень контролю за діями структурних підрозділів компанії. Проте в разі додержання лише функції лінійного підпорядкування центральний апарат, і особливо керівництво, перевантажується розглядом порівняно дрібних питань. Внаслідок цього управління втрачає оперативність, найкваліфікованіші працівники відволікаються від опрацювання перспективних, глобальних проблем розвитку компанії.

Принцип функціонального підпорядкування. Право давати розпорядження надається щодо виконання конкретних функцій, незалежно від того, хто їх виконує. Наприклад, головний бухгалтер може дати вказівки з обліку матеріальних і грошових цінностей, що перебувають у розпорядженні будь-якого підрозділу компанії.

Носій функцій може отримувати вказівки від кількох керівників відділів чи інших функціональних підрозділів і має, у свою чергу, звітувати перед ними про виконання тих чи інших видів робіт. Це не поширюється на дисциплінарну відповідальність. Накласти стягнення або матеріально заохотити працівника може керівник компанії або та особа, якій делеговані ці права.

Принцип лінійно-штабного підпорядкування. Це, здебільшого, "мозкові" центри (штаби), які виконують консультаційні функції у процесі стратегічного планування, підготовки рішень з інших найважливіших питань роботи компанії. До них, крім штатних працівників, залучають консультантів і експертів з вузів, наукових лабораторій та інших установ. Такі фахівці опрацьовують ті чи інші питання та подають керівництву свої висновки і пропозиції. Консультанти не наділяються правом давати розпорядження працівникам компанії.

При формуванні організаційної структури використовуються усі три принципи, ураховуючи можливості раціонального поєднання лінійного та функціонального підпорядкування підрозділів, їх співробітників.

Компанія має розгалужену мережу філій, відділень та представництв.

Філія страховика — це відокремлений підрозділ, що не є юридичною особою. Він може мати власну назву, яку дозволяється використовувати згідно і Положенням про філію, має відокремлений баланс та здійснює страхову діяльність за видами, на які страховик отримав ліцензії Міністерства фінансів України (або раніше Укрстрахнагляду) і право на здійснення яких було надано філії загальними зборами учасників страховика. Таке право може бути надане повністю або з обмеженнями.

Організація роботи страхової компанії з філіями побудована як централізована система.Вона передбачає прийняття всіх рішень, що стосуються андеррайтингу та відшкодування збитків, на рівні центрального офісу (головної контори). Тут підписуються поліси, здійснюються розрахунки, пролонгуються поліси. На філії покладаються видача бланків, отримання і перевірка анкет на страхування та покриття збитків. Ці документи пересилаються до центрального офісу для прийняття рішень. Переваги цієї системи полягають у тому, що вона вимагає менше висококваліфікованих фахівців, скорочуються витрати на ведення справи. До недоліків слід віднести те, що працівники філій мають малі перспективи для кар'єри, на прийняття рішень витрачається багато часу, причому рішення не завжди враховують місцеві умови.

Представництво страховика — це відокремлений підрозділ останнього, який не є юридичною особою, діє згідно з Положенням про представництво, не маючи права безпосередньо продавати страхові поліси, а також здійснювати будь-яку підприємницьку діяльність. Представництво виконує функції і завдання, які сприяють організації та здійсненню статутної діяльності страховика, виступає від імені страховика і фінансується ним. Представництва можуть бути створені на території як України, так і іноземних держав. Вони мають такі завдання: збір інформації, реклама, пошук клієнтів страховика в даному регіоні або країні, виконання репрезентативної функції, надання консультацій.

Про створення чи ліквідацію філій і представництв страхова компанія в 10-денний термін інформує Міністерство фінансів України. Страховик несе повну відповідальність за діяльність його відокремлених підрозділів.

Товариство є юридичною особою від дня його державної реєстрації і здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та затвердженого Статуту. Майно товариства складається з основних засобів та оборотних коштів, а також цінностей, вартість яких відображено в балансі товариства. Товариство є власником:

- майна, переданого йому засновником та акціонерами у власність;

- продукції, виробленої товариством внаслідок господарської діяльності;

- доходів, одержаних від діяльності товариства;

- обєктів інтелектуальної власності;

- цінних паперів, придбаних товариством.

Товариство має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші розрахунки в установах банків; товарний знак; круглу печатку, бланки.

Товариство має право продавати, передавати безкоштовно, обмінювати, передавати в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності.

Товариство має право укладати угоди з українськими, іноземними юридичними та фізичними особами, зокрема угоди купівлі-продажу, підряду, страхування майна, перевезення, доручення тощо, виступати в суді, арбітражному суді.

Товариство має право у встановленому чинним законодавством порядку:

- випускати ціні папери;

- вступати в обєднання з іншими субєктами господарської діяльності;

- відкривати розрахунковий, валютний та інші рахунки в банках, користуватися кредитами;

- створювати на території України та за її межами філії, представництва та дочірні підприємства;

- здійснювати благодійну діяльність з надання допомоги та організації соціальної реабілітації.

Прибуток товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат на оплату праці. З балансового прибутку товариства вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, є власністю товариства.

Умови прийняття, звільнення з роботи, зайнятості працюючих, режим праці та відпочинку, відпусток оплата та охорона праці відображено у колективному договорі.

Бухгалтерський облік здійснюється централізовано бухгалтерським відділом, що є самостійним структурним підрозділом, який очолюється головним бухгалтером. Організаційна структура бухгалтерського відділу наведена на рис. 2.1.

Рис. 2.1. Лінійна організаційна структура бухгалтерського відділу ЗАТ Страхова компанія "Каштан"

Товариство веде облік результатів діяльності, оперативний, бухгалтерський облік та статистичну звітність. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку несе керівник Товариства. Керівник створює необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку, забезпечує фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах. Товариство веде бухгалтерський облік майна та результатів своєї роботи методом подвійного запису господарських операцій згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку.

Бухгалтерський облік фінансово – господарської діяльності ЗАТ Страхова компнія "Каштан" здійснюється бухгалтерією, яку очолює головний бухгалтер, безпосередньо підпорядкований керівнику підприємства. До основних обовязків головного бухгалтері відноситься:

- організація роботи відділу у відповідності з чинними законодавчими актами;

- контроль за правильністю та своєчасністю проведення розрахунків із бюджетом та діловими партнерами;

- організація підготовки відповідних даних до нарад, засідань, переговорів;

    • забезпечення працівників відділу бухгалтерії всім необхідним приладдям;

    • організує та контролює документообіг у відділі;

    • розподіляє обовязки по бухгалтерії;

    • перевіряє та контролює роботу підлеглих бухгалтерів;

- надавати фінансовим органам головну звітність підприємств.

У бухгалтерії ЗАТ Страхова компнія "Каштан" працює сім бухгалтерів під керівництвом головного бухгалтера. Крім цього безпосередньо на діючих обєктах обліку працюють робітники-сумісники, які не є робітниками бухгалтерії, але виконують частково роботу бухгалтерів та збирають необхідну первинну документацію для безпреривного ведення облікового процесу.

Кожний бухгалтер має закріплений за ним обсяг робіт які повинні виконуватися в обумовлений головним бухгалтером та законодавством час.

На підприємстві застосовується журнально-ордерна форма обліку. Облікова політика визначається наказом по підприємству. Бухгалтер та головний бухгалтер мають посадові інструкції. Бухгалтерські документи зберігаються в бухгалтерії у книжкових шафах у хронологічному порядку. Свідоцтво про державну реєстрацію, платника ПДВ, печатка - зберігаються у сейфі.


 
 

Цікаве

Загрузка...