WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік довгострокових фінансових інвестицій - Курсова робота

Облік довгострокових фінансових інвестицій - Курсова робота

Д-т 732 "Відсотки одержані"

К-т 792 "Результат фінансових операцій" — включено до фінансових результатів відсотки одержані.

Відображення доходів за інвестиціями, що обліковуються за методом участі в капіталі, показано в табл. 3.3.5.

Таблиця 3.3.5. Облік амортизації дисконту

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Д-т

К-т

Відображено інвестором прибуток, що належить йому згідно з методом участі в капіталі

14 "Довгострокові фінансові інвестиції"

72 „Дохід від участі. в капіталі"

Нараховано інвестором дивіденди від інвестицій, що обліковуються за методом участі в капіталі

373 "Розрахунки за нарахованими доходами"

14 „Довгострокові фінансові інвестиції"

Виділено доходи від участі в капіталі, одержані за звітний рік, до складу фінансового результату від фінансових операцій

72 "Дохід від участі в капіталі"

792 "Результат фінансових операцій"

Погашення фінансових інвестицій за номінальною вартістю в обліку відображається за дебетом рахунків грошових коштів і за кредитом рахунка 14 "Довгострокові фінансові інвестиції" (табл. 3.3.6) [16, 334].

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Д-т

К-т

Придбано фінансові інвестиції за грошові кошти

14 "Довгострокові фінансові інвестиції"

30 "Каса", 31"Рахунки в банках"

Переведено поточні фінансові інвестиції до складу довгострокових

14 "Довгострокові фінансові інвестиції"

35 "Поточні фінансові інвестиції"

Збільшено частку інвестора в сумі збільшення додаткового капіталу підприємства, що інвестується, в результаті проведеної дооцінки

141 "Інвестиції пов'язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі"

423 "Дооцінка активів"

Погашено заборгованість засновників (учасників) підприємства довгостроковими фінансовими інвестиціями

14 "Довгострокові фінансові інвестиції"

16 "Довгострокова дебіторська заборгованість"

Придбано довгострокові фінансові інвестиції за рахунок позики банку

14 "Довгострокові фінансові інвестиції"

50 "Довгострокові зобов'язання"

Збільшено вартість фінансових інвестицій на суму одержаних брокерських послуг

14 "Довгострокові фінансові інвестиції"

68 "Розрахунки за іншими операціями"

Одержано дохід у вигляді довгострокових фінансових інвестицій

14 "Довгострокові фінансові інвестиції"

70 "Доходи від реалізації", 71 "Інший операційний дохід", 72 "Дохід від участі в капіталі", 73 "Інші фінансові доходи", 74 "Інші доходи"

Погашено фінансові інвестиції нематеріальними активами, грошовими коштами

12 "Нематеріальні активи", 30 "Каса", 31 "Рахунки в банках"

14 "Довгострокові фінансові інвестиції"

Переведено довгострокові фінансові інвестиції до складу поточних

35 "Поточні фінансові інвестиції"

14 "Довгострокові фінансові інвестиції"

Відображено частку інвестора в дивідендах підприємства, що інвестується

373 "Розрахунки за нарахованими доходами"

141 "Інвестиції пов'язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі"

Відображено погашення кредиторської заборгованості за кредитами за рахунок передачі кредитору права на довгострокові фінансові інвестиції підприємства

50 "Довгострокові зобов'язання", 60 "Короткострокові позики", 68 "Розрахунки за іншими операціями"

14 "Довгострокові фінансові інвестиції"

Відображено зменшення довгострокових фінансових інвестицій на суму понесених збитків від них

96 "Втрати від участі в капіталі"

14 "Довгострокові фінансові інвестиції"

Списано вартість довгострокових фінансових інвестицій: — у зв'язку з їх реалізацією

- у зв'язку з їх знеціненням

інвестицій"

971 "Собівартість реалізованих фінансових інвестицій"

975 "Уцінка необоротних активів і фінансових "

14 "Довгострокові фінансові інвестиції

14 "Довгострокові фінансові інвестиції

Висновки

Отже, розглянувши всі необхідні для вивчення даної теми документи та джерела інформації ми можемо впевнено сказати що, згідно з Законом України "Про інвестиційну діяльність" інвестиціями є всі види майнових та інтелектуальних цінностей, які вкладають в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті чого створюється прибуток (дохід) або досягається соціальний ефект. До інвестицій можна віднести грошові внески, пільгові банківські вклади, паї, облігації державних позик, облігації інших підприємств, депозитні сертифікати банків, акції та інші цінні папери.

За визначенням національного П(С)БО 4 „Інвестиційна діяльність" охоплює придбання, реалізацію необоротних активів, а також фінансових інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів.

Прийняття рішень з інвестиційної діяльності зумовлено багатьма факторами: вид інвестиції, вартість інвестиційного проекту, наявність різних можливостей інвестування, обмеженість фінансових ресурсів, ризик інвестування, прибутковість та окупність інвестиційних проектів тощо. Водночас виникає необхідність інвестування, яка спричинена: розширенням сфери діяльності, оновленням технічної бази господарюючого суб'єкта, зміною видів діяльності (продукції, робіт, послуг).

Розв'язання названих проблем пов'язане з глибокими аналітичними дослідженнями, які б гарантували прийняття найбільш ефективних рішень в умовах нестабільності інвестиційного середовища, ризику помилки у виборі альтернативних проектів, значних коливань зміни ефективності їх реалізації.

Формуючи управлінські рішення на основі якогось обраного головним критерію, інвестиційний менеджер має всебічно визначити характеристики проекту, забезпечити науково точні параметри дослідження, яких вимагають застосовані методи. Саме такий загальний підхід дозволить уникнути помилок і втрат при реалізації проектів, ціна яких при інвестуванні є дуже великою, а наслідки - навіть катастрофічними. Двома найважливішими характеристиками, які є підставою для впровадження інвестицій в виробництво, є їх новизна (науково-технічний аспект) та комерційний успіх (економічний аспект), тобто кожний інвестиційний проект повинний забезпечити визначений технічний, економічний та соціальний ефект. Сутність, порядок розрахунку та особливості застосування в оціночній практиці показників економічної ефективності інвестиційних проектів треба постійно вивчати. Це обумовлено тим, що інвестиційний проект виступає або як самостійний об'єкт оцінки, або як один з елементів великого господарського механізму, який впливає позитивно чи негативно на загальну діяльність підприємства.

Методологія обліку довгострокових фінансових інвестицій в даній роботі проаналізована на прикладі ЗАТ Страхова компанія "Інвест-сервіс". Товариство веде облік результатів діяльності, оперативний, бухгалтерський облік та статистичну звітність. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку несе керівник Товариства. Керівник створює необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку, забезпечує фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах. Товариство веде бухгалтерський облік майна та результатів своєї роботи методом подвійного запису господарських операцій згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку.

На підприємстві застосовується журнально-ордерна форма обліку. Облікова політика визначається наказом по підприємству. Бухгалтер та головний бухгалтер мають посадові інструкції. Бухгалтерські документи зберігаються в бухгалтерії у книжкових шафах у хронологічному порядку. Свідоцтво про державну реєстрацію, платника ПДВ, печатка - зберігаються у сейфі.

Для обліку фінансових інвестицій призначені рахунки 14 "Довгострокові фінансові інвестиції" (інвестиції пов'язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі, інші інвестиції пов'язаним сторонам, інвестиції непов'язаним сторонам) та 35 "Поточні фінансові інвестиції" (еквіваленти грошових коштів, інші поточні фінансові інвестиції).


 
 

Цікаве

Загрузка...