WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік довгострокових фінансових інвестицій - Курсова робота

Облік довгострокових фінансових інвестицій - Курсова робота

Суть амортизації дисконту полягає в такому: його сума повинна розподілятися на весь період, на який придбана інвестиція, тобто спрямовуватись на збільшення витрат зі сплати відсотків інвесторам. Амортизація дисконту протягом цього періоду має розбиватися таким чином, щоб на дату погашення інвестицій їх поточна вартість дорівнювала номінальній, а сума дисконту досягла нульового значення. За допомогою цього методу проводиться оцінка на дату балансу фінансових інвестицій, що утримуються підприємством до їх погашення.

Сутність методу оцінки фінансових інвестицій на дату балансу за методом участі в капіталі охарактеризовано пунктами 11—14 Положення (стандарту) "Фінансові інвестиції". Це зовсім нове явище для бухгалтерського обліку, викликане введенням національних стандартів. Метод участі в капіталі — це метод обліку інвестицій, за якого балансова вартість інвестицій збільшується або зменшується на суму збільшення або зменшення частки інвестора у власному капіталі об'єкта інвестування (згідно з пунктом 4 Положення (стандарту) 3 "Звіт про фінансові результати"). При цьому якщо сума зменшення частки капіталу інвестора більша, ніж відповідна стаття власного капіталу інвестора, то на таку різницю зменшується (або збільшується) нерозподілений прибуток (непокритий збиток).

Тобто суть методу участі в капіталі зводиться до такого правила: змінюється величина власного капіталу об'єкта інвестування — відповідно змінюється і вартість інвестицій на балансі підприємства-інвестора [19, 105].

Згідно з пунктом 11 Положення (стандарту) 12 "Фінансові інвестиції" за методом участі в капіталі оцінюються такі фінансові інвестиції:

• в асоційовані підприємства (в яких інвесторові належить 25 % акцій (голосів) і які не є дочірніми або спільними підприємствами інвестора);

• у дочірні підприємства (в яких пакет акцій (голосів) становить більше 25 % статутного фонду);

• у спільні підприємства зі створенням юридичної особи.

За методом участі в капіталі фінансові інвестиції обліковуються на останній день місяця, в якому об'єкт інвестування відповідає критеріям визначення асоційованого або дочірнього підприємства. Припиняється застосування методу участі в капіталі для обліку та оцінки фінансових інвестицій з останнього дня місяця, в якому об'єкт інвестування перестав відповідати зазначеним критеріям.

Згідно з пунктом 17 Положення (стандарту) 12 "Фінансові інвестиції" метод оцінки інвестицій за участю в капіталі не використовується, якщо фінансові інвестиції тільки формально задовольняють вимоги, наявність яких свідчить про контроль або вплив з боку інвестора. Це, в основному, фінансові інвестиції в асоційовані та дочірні підприємства, коли:

а) фінансові інвестиції придбані та утримуються для продажу протягом дванадцяти місяців з дати їх придбання;

б) об'єкт інвестування веде діяльність в умовах, які обмежують його здатність передавати кошти інвестору протягом періоду, що перевищує дванадцять місяців.

Такі фінансові інвестиції обліковуються та відображаються на дату балансу у фінансовій звітності за справедливою вартістю.

Інвестиції в спільну діяльність без створення юридичної особи відображаються підприємством на дату балансу способом розподілу останнього між учасниками пропорційно до ступеня контролю кожного. Цей порядок установлено пунктами 19, 20 Положення (стандарту) 12 "Фінансові інвестиції".

Отже, визначені методи оцінки фінансових інвестицій необхідні для забезпечення основної мети складання фінансової звітності — надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан і результати діяльності підприємства. А це, у свою чергу, є однією з умов і способів зменшення ризику під час проведення інвестування.

3.2 Синтетичний та аналітичний облік довгострокових фінансових інвестицій

Аналітичний облік довгострокових зобов'язань ведеться за їх видами і термінами погашення.

Інформацію про наявність і рух довгострокових інвестицій (вкладів) у цінні папери інших підприємств, облігацій державних і місцевих позик, статутний капітал інших підприємств, створених на території країни та за кордоном, узагальнюють на рахунку 14 "Довгострокові фінансові інвестиції".

Цей рахунок має такі субрахунки:

 • 141 "Інвестиції пов'язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі";

 • 142 "Інші інвестиції пов'язаним сторонам";

 • 143 "Інвестиції непов'язаним сторонам".

Облік наявності та руху поточних фінансових інвестицій, інвестиційний строк яких не перевищує одного року, що можуть бути реалізовані в будь-який момент (крім інвестицій, що є еквівалентами грошових коштів), ведеться на рахунку 35 "Поточні фінансові інвестиції", субрахунок 352 "Інші поточні фінансові інвестиції". На дебеті субрахунку 352 відображають придбання поточних фінансових інвестицій, на кредиті — їх вибуття.

Отримання доходу від участі в капіталі асоційованих підприємств, від спільної діяльності та дочірніх підприємств відображається в усіх випадках записом:

Дебет 14 "Довгострокові фінансові інвестиції" (відповідно субрахунки 141, 142, 143);

Кредит 72 "Доход від участі в капіталі" (відповідно субрахунки 721, 722, 723).

Проте інвестиційна діяльність є значно ширшим поняттям, ніж "участь підприємства в капіталі".

Інвестиційна діяльність пов'язана з придбанням і продажем довгострокових (необоротних) активів і короткострокових (оборотних) фінансових активів, які не відносяться до еквівалентів грошових коштів (вартість придбаних основних засобів, необоротних і нематеріальних активів, надання позик іншим підприємствам, надходження коштів від фінансових інвестицій — дивіденди, проценти).

Для обліку таких операцій призначені рахунки 96 "Втрати від участі в капіталі" та 97 "Інші витрати", на яких відображаються втрати від зміни вартості капіталу, що використовується у спільній діяльності двох чи декількох підприємств за методом участі в капіталі. При спільній операційній діяльності капітал інвестора може збільшуватися чи зменшуватися внаслідок збільшення (зменшення) його частки в об'єкті інвестування. Капітал також може вкладатися в асоційовані та дочірні підприємства [19, 124].

Рахунок 96 "Втрати від участі в капіталі" має такі субрахунки:

 • 961 "Втрати від інвестицій в асоційовані підприємства";

 • 962 "Втрати від спільної діяльності";

 • 963 "Втрати інвестицій в дочірні підприємства".

У дебет рахунка 96 списуються втрати, завдані внаслідок отримання асоційованим підприємством збитків, переоцінки активів, збитків дочірніх та спільних підприємств тощо. При цьому складається запис:

Дт 96 "Втрати від участі в капіталі";

Кт 14 "Довгострокові фінансові інвестиції".

У кінці місяця рахунок 96 закривається:

Дт 79 "Фінансові результати" субрахунок 793 "Результати іншої звичайної діяльності";

Кт 96 "Втрати від участі в капіталі".

Інші витрати, хоча й виникають у процесі операційної діяльності, але не відносяться до процесу виробництва і збуту, а пов'язуються з інвестиціями. До таких витрат належать:

 • залишкова вартість і витрати на реалізацію фінансових інвестицій;

 • залишкова вартість і витрати на реалізацію необоротних активів;

 • залишкова вартість і витрати на реалізацію макових комплексів;

 • втрати активів та зобов'язань неопераційної діяльності від зміни курсу гривні до іноземної валюти;

 • уцінка необоротних активів та фінансових інвестицій;

 • залишкова вартість списаних необоротних активів і витрат, пов'язаних із ліквідацією (розукомплектовування, демонтаж та ін.);

 • інші витрати звичайної діяльності;

 • виплата страхових сум і страхових відшкодувань (у страхових установах);

 • перестрахування.

На рахунку 97 "Інші витрати" виділяється 9 субрахунків, що видно з вищенаведеного переліку витрат. У дебеті рахунка 97 "Інші витрати" відображаються такі витрати:

Дт 97 "Інші витрати" Кт 10 "Основні засоби" (списання й уцінка основних засобів);

Кт 11 "Інші необоротні матеріальні активи" (списання й уцінка необоротних активів);

Кт 12 "Нематеріальні активи" (списання й уцінка нематеріальних активів);

Кт 14 "Довгострокові фінансові інвестиції" (списання й уцінка фінансових інвестицій);

Кт 15 "Капітальні інвестиції" (списання й уцінка капітальних інвестицій);

Кт 16 "Довгострокова дебіторська заборгованість" (списання боргів);

Кт 30 "Каса" (курсові різниці);

Кт 31 "Рахунки в банках" (курсові різниці);

Кт 35 "Поточні фінансові інвестиції" (реалізація фінансових інвестицій);

Кт 68 "Розрахунки за іншими операціями" (витрати звичайної діяльності).

Зібрані протягом місяця витрати повинні списуватися на фінансові результати:


 
 

Цікаве

Загрузка...