WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік довгострокових фінансових інвестицій - Курсова робота

Облік довгострокових фінансових інвестицій - Курсова робота

II. Елементи операційних витрат

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

102,0

101,0

Витрати на оплату праці

240

60,3

31,8

Відрахування на соціальні заходи

250

22,4

12,1

Амортизація

260

47,5

48,2

Інші операційні витрати

270

429,6

203,9

Разом

280

661,8

397,0

III. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

320

Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

330

Дивіденди на одну просту акцію

340

Додаток 4

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

За______рік___2007р..

Форма № 3

Стаття

Код

За звітній період

За попередній період

Надходь-ження

Видаток

Надходь-ження

Видаток

1

2

3

4

5

6

1.Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

010

137,1

176,7

-

Коригування на :

- амортизацію необоротних активів

020

47,5

х

48,2

х

- збільшення (зменшення) забезпечень

030

- збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

040

- збиток (прибуток) від не операційної діяльності

050

1

2

3

4

5

6

Витрати на сплату відсотків

060

х

Х

Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах

070

184,6

224,9

Зменшення (збільшення):

- оборотних активів

080

1821,0

587,7

- витрат майбутніх періодів

090

Збільшення (зменшення):

- поточних зобов'язань

100

1104,9

348,3

- доходів майбутніх періодів

110

Грошові кошти від операційної діяльності

120

531,5

14,5

Сплачені:

- відсотки

130

х

х

- податки на прибуток

140

х

34,3

х

44,2

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

150

Рух коштів від надзвичайних подій

160

Чистий рух коштів від операційної діяльності

170

565,8

58,7

ІІ. Рух коштів в результаті інвестиційної діяльності

Реалізація:

- фінансових інвестицій

180

х

х

- необоротних активів

190

х

х

- майнових комплексів

200

Отримані:

- відсотки

210

х

Х

- дивіденди

220

х

Х

Інші надходження

230

х

Х

Придбання:

- фінансових інвестицій

240

х

х

- необоротних активів

250

х

437,2

х

159,8

- майнових комплексів

260

х

х

Інші платежі

270

х

х

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

280

Рух коштів від надзвичайних подій

290

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

300

437,2

159,8

ІІІ. Рух коштів в результаті фінансової діяльності

Надходження власного капіталу

310

х

Х

Отримані позики

320

1300,0

х

187,9

Х

Інші надходження

330

х

Х

Погашення позик

340

х

Х

Сплачені дивіденди

350

х

Х

Інші платежі

360

х

Х

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

370

1

2

3

4

5

6

Рух коштів від надзвичайних подій

380

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

390

1300,0

187,9

Чистий рух коштів за звітний період

400

297,0

30,6

Залишок коштів на початок року

410

х

х

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

420

Залишок коштів на кінець року

430

313,8

х

16,8

Х


 
 

Цікаве

Загрузка...