WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік довгострокових фінансових інвестицій - Курсова робота

Облік довгострокових фінансових інвестицій - Курсова робота

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

355, 0

355, 0

Пайовий капітал

310

Додатковий вкладений капітал

320

Інший додатковий капітал

330

Резервний капітал

340

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

156, 8

614, 6

Неоплачений капітал

360

( )

( )

Вилучений капітал

370

( )

( )

Усього за розділом I

380

511, 8

614, 6

II. Забезпечення наступних витрат і платежів

Забезпечення витрат персоналу

400

Інші забезпечення

410

Цільове фінансування

420

Усього за розділом II

430

III. Довгострокові зобов'язання

Довгострокові кредити банків

440

Довгострокові фінансові зобов'язання

450

Відстрочені податкові зобов'язання

460

Інші довгострокові зобов'язання

470

Усього за розділом III

480

IV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків

500

500, 0

1800, 0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

Векселі видані

520

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

Поточні зобов'язання за розрахунками:

з одержаних авансів

540

з бюджетом

550

19, 6

з позабюджетних платежів

560

зі страхування

570

з оплати праці

580

з учасниками

590

із внутрішніх розрахунків

600

Інші поточні зобов'язання

610

Усього за розділом IV

620

1886, 0

4290, 9

V. Доходи майбутніх періодів

630

Баланс

640

Додаток 3

Додаток

до Положення (стандарту)

бухгалтерського обліку 3

Код и

Дата (рік, місяць, число)

07

01

01

Підприємство:

ЗАТ СК „Інвест-сервіс"

за ЄДРПОУ

22101641

Територія:

за КОАТУУ

211010000

Орган державного управління:

-

за СПОДУ

Галузь:

за ЗКГНГ

Вид економічної діяльності:

Страхова діяльність

за КВЕД

Одиниця виміру: тис. грн.

Контрольна сума

51, 39, 0

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

На " 01 " січня 2007р.

Форма №2

Код за ДКУД 1801003

  1. Фінансові результати

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

27930,1

18455,3

Податок на додану вартість

015

4655,0

3075,9

Акцизний збір

020

Інші вирахування з доходу

030

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

232751,1

15379,4

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

22476,2

14805,7

Валовий:

- прибуток

050

798,9

573,7

- збиток

055

Інші операційні доходи

060

Адміністративні витрати

070

256,4

127,1

Витрати на збут

080

78,2

66,0

Інші операційні витрати

090

327,2

203,9

Фінансові результати від операційної діяльності:

- прибуток

100

137,1

176,7

- збиток

105

Доход від участі в капіталі

110

Інші фінансові доходи

120

Інші доходи

130

Фінансові витрати

140

Витрати від участі в капіталі

150

Інші витрати

160

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

- прибуток

170

137,1

176,7

- збиток

175

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

34,3

44,2

Фінансові результати від звичайної діяльності:

- прибуток

190

102,8

132,5

- збиток

195

Надзвичайні:

- доходи

200

- витрати

205

Податки з надзвичайного прибутку

210

Чистий:

- прибуток

220

102,8

132,5

- збиток

225


 
 

Цікаве

Загрузка...