WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік довгострокових фінансових інвестицій - Курсова робота

Облік довгострокових фінансових інвестицій - Курсова робота

2. Інвестиції в основний капітал за видами основних засобів

Найменування

рядка

Освоєно за період с початку року

А

Б

1

Інвестиції в основний капітал за видами основних засобів:

Житлові будівлі

201

Будівля (крім житлових) і споруди

204

Машини, обладнання, інструмент, інвентар

(без обладнання, що включене в рядках 201, 204)

209

У тому числі:

Електричне та електронне устаткування

216

Транспортні засоби

210

66

Інші основні засоби

211

З рядків 201 та 204:

Вартість обладнання, що забезпечує функціонування будівель та споруд

215

3. Капітальні інвестиції за джерелами фінансування

(у фактичних цінах, тис. грн..)

Найменування

рядка

Освоєно за період з початку року

Усього

У тому числі інвестиції в основний капітал

З них на житлове будівництво

А

б

1

2

3

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування:

Кошти державного бюджету

310

Кошти місцевих бюджетів

(міста, району, області та ін.)

320

Власні кошти підприємств та організацій

330

380

66

З них

Амортизаційні відрахування

343

Кредити банків та інші позики

331

З них

Кредити іноземних банків

342

Іпотечне кредитування

344

З нього

Іпотечне кредитування населення на будівництво власних квартир

345

Кошти іноземних інвесторів

332

Кошти вітчизняних інвестиційних компаній, фондів тощо

333

Кошти населення на будівництво власних квартир

340

Інші джерела фінансування

341

4. Інвестиції в основний капітал за видами економічної діяльності

(у фактичних цінах, тис. грн..)

Найменування

Код виду економічної діяльності за КВЕД

Освоєно за період з початку року

З графи І – за рахунок коштів державного бюджету

Усього

З них

Витрати на будівельні і монтажні роботи

Вартість машин, обладнання, інструменту, інвентарю

А

Б

1

2

3

4

Інвестиції в основний капітал за видами економічної діяльності*

51

66

66

* заповнюється згідно з Додатком 1 до інструкції

"_15_"_лютого_2007р. Керівник_____________________

_________________________ Головний бухгалтер ______

(прізвище, та № телефону виконавця)

Додаток 2

Додаток

до Положення (стандарту)

бухгалтерського обліку 2

К о д и

Дата (рік, місяць, число)

07

01

01

Підприємство:

ЗАТ СК „Ін вест-сервіс"

за ЄДРПОУ

22101641

Територія:

за КОАТУУ

21101000

Форма власності:

приватна

за КФВ

10

Орган державного управління:

немає

за СПОДУ

Галузь:

за ЗКГНГ

Вид економічної діяльності:

Страхова діяльність

за КВЕД

Одиниця виміру: тис. грн.

Контрольна сума

51, 39, 0

Адреса:

м. Ужгород, вул. Гойди, 10

БАЛАНС

на ________________________01 січня___________200_8_року

Форма №1

Код за ДКУД 1801001

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи:

Нематеріальні активи:

Залишкова вартість

010

Первинна вартість

011

Знос

012

Незавершене будівництво

020

137, 2

204, 2

Основні засоби:

Залишкова вартість

030

457, 7

780, 4

Первинна вартість

031

597, 5

967, 7

Знос

032

139, 8

167, 3

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі ін. підприємств

040

інші фінансові інвестиції

045

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

Відстрочені податкові активи

060

Інші необоротні активи

070

Усього за розділом I

080

594, 9

984, 6

II. Оборотні активи

Запаси:

виробничі запаси

100

14, 4

12, 9

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

незавершене виробництво

120

готова продукція

130

Товари

140

400, 8

787, 5

Векселі одержані

150

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

160

1357, 4

2748, 9

первинна вартість

161

1357, 4

2748, 9

резерв сумнівних боргів

162

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом

170

45, 3

за виданими авансами

180

з нарахованих доходів

190

із внутрішніх розрахунків

200

Інша поточна заборгованість

210

19, 5

12, 5

Поточні фінансові інвестиції

220

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

230

16, 8

313, 8

в іноземній валюті

240

Інші оборотні активи

250

Усього за розділом II

260

1802, 9

3920, 9

III. Витрати майбутніх періодів

270

Баланс

280

2397, 8

4905, 5


 
 

Цікаве

Загрузка...