WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік грошових коштів - Курсова робота

Облік грошових коштів - Курсова робота

Бухгалтери та інші працівники, що мають право підпису касових документів, не можуть виконувати обов'язки касирів.

Прибутковий касовий ордер і квитанцію до нього, а також видатковий касовий ордер бухгалтер заповнює чітко, без виправлень, навіть тих, що застережені. В цих документах зазначається підстава для їх складання і наводиться перелік документів, що додаються. Видача прибуткового та видаткового касових ордерів або документів, що їх заміняють, на руки особам, які вносять або одержують гроші, забороняється. Приймання та видача грошей здійснюються лише у день складання касових ордерів.

По закінченню операцій касир підписує прибуткові та видаткові касові ордери (одразу після їх одержання та видачі на їх підставі грошей), а документи, що додаються до них, погашає штампом або написом "Оплачено" із зазначенням дати (число, місяць, рік).

Прибуткові та видаткові касові ордери або документи, що їх заміняють, до передачі в касу реєструються бухгалтерією в журналах реєстрації прибуткових та видаткових касових ордерів (табл. 2.2.3). Журнал реєстрації прибуткових і витратних касових документів (форма № КО-3) застосовується для реєстрації прибуткових і витратних касових документів і відкривається окремо на прибуткові і витратні касові документи.

Видаткові касові ордери, що оформлені на платіжних відомостях, реєструються після видачі грошей.

Таблиця 2.2.3

Журнал реєстрації касових ордерів

Прибутковий документ

Сума

Примітка

Видатковий документ

Сума

Примітка

Дата

Номер

Дата

Номер

12.11. 2008

1

2 000

Одержано на виплату зарплати

12.11. 2008

1

160

Іваненку Н. М. на відрядження

Усі надходження та видача готівки підприємства обліковуються в касовій книзі (форма № КО-4), яка застосовується для обліку руху грошей в касі.

Кожне підприємство, що має касу, веде тільки одну касову книгу, яку слід пронумерувати, прошити й опечатати сургучем або мастиковою печаткою. Кількість сторінок у касовій книзі засвідчується підписом керівника і головного бухгалтера підприємства.

Якщо на підприємстві в касі зберігаються кошти в іноземній валюті, їх облік ведеться в окремій книзі за видами валют.

Кожний лист касової книги ділиться на дві частини: перша, невідривна (з горизонтальним лініюванням) заповнюється касиром як перший екземпляр і залишається в книзі, друга (без горизонтального лініювання) заповнюється з обох сторін через копіювальний папір і як звіт касира є відривною. Обидва екземпляри нумеруються однаковими номерами. Записи касових операцій починаються на лицьовій стороні невідривної частини листа (після рядка "залишок на початок дня"). Спочатку лист згинають по лінії відрізу, підкладаючи відривну частину листа під ту, яка залишається в книзі. Для ведення записів після слова "Перенесення" відривну частину листа накладають на лицьову сторону невідривної частини і продовжують записи по горизонтальному лініюванню зворотного боку невідривної частини листа.

Підчистки та не оговорені виправлення в касовій книзі забороняються. Зроблені виправлення засвідчуються підписами касира і головного бухгалтера.

Записи в касовій книзі касир робить одразу після отримання чи видачі грошей за кожним ордером. Щоденно наприкінці робочого дня він підводить підсумки за день, виводить залишок грошей у касі на наступне число і передає в бухгалтерію як звіт касира другий примірник з прибутковими та видатковими документами під розписку в касовій книзі. Бланк звіту в кінці операцій за день не відривається. У рядку "у тому числі на оплату праці" показують суму на оплату праці по платіжних відомостях, не списану на витрати каси. Наприкінці кожного робочого дня касир подає звіт під розписку в бухгалтерію з додаванням до нього прибуткових і витратних касових документів.

Підприємства торгівлі та сфери обслуговування населення при здійсненні касових операцій з готівкою мають забезпечити постійну наявність у своїх касах розмінної монети різних номіналів (не менше 5% від суми встановленого для підприємства ліміту залишку готівки в касі) для видання клієнтам (покупцям). Видача розмінної монети оформляється видатковим касовим ордером під звіт касиру-операціоністу.

Невидача (або несвоєчасна видача) громадянам здачі через відсутність або нестачу розмінної монети на цих підприємствах протягом робочого дня, а також її наявність на підприємстві в розмірах, менших за встановлені, є порушенням касової дисципліни, і до винних можуть бути застосовані штрафні санкції за порушення правил ведення касових операцій: штраф від 8 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів (НМД) громадян. Ті самі дії, вчинені особою, на яку протягом року вже накладалося аналогічне адміністративне стягнення, караються штрафом від 10 до 20 НМД.

2.3 Аналітичний і синтетичний облік касових операцій

Одержані касові звіти й документи обробляються. Кожний запис перевіряється по суті, звіряється з первинним документом, відтак у кожному документі та у звіті проставляється шифр синтетичного рахунка і субрахунків, що кореспондують з рахунком ЗО "Каса". Залишок грошей на початок дня за звітом касира бухгалтер звіряє із залишком грошей на кінець дня, виведеним у попередньому звіті, й перевіряє правильність виведених оборотів і залишків.

Контроль за правильним веденням касової книги покладається на головного бухгалтера підприємства.

Дані зі звіту касира записують у бухгалтерські реєстри в грошовій одиниці України з одночасним відображенням тих самих операцій у валюті, в якій вони здійснювалися. Ці показники вносять в облікові реєстри у вигляді дробу, в чисельнику якого зазначають суму в іноземній валюті, а в знаменнику — її еквівалент у грошовій одиниці України. Для визначення еквівалента використовується офіційний курс гривні до іноземної валюти, встановлений НБУ на дату здійснення операції.

Книга обліку прийнятих і виданих касиром грошей (форма М КО-5) застосовується для обліку грошей, виданих з каси підприємства довіреній особі (видавчу), яка виплачує заробітну платню, повернення готівки і оплачених документів. Книгу веде касир. Видача і повернення грошей і оплачених документів підтверджується підписами.

До первинних касових документів, які оформляються по операціях в національній валюті, також відносяться оголошення про внесення готівки, грошовий чек, повідомлення, заява про переказ готівки і повідомлення про отримання переказу.

Бланки касових документів виготовляються друкарським способом або з використанням комп'ютерної техніки з відображенням обов'язкових реквізитів, окрім грошових чеків, які виготовляються тільки друкарським способом.

Всі обов'язкові реквізити в касових документах слід заповнювати. Окрім обов'язкових, деякі касові документи можуть мати додаткові реквізити, необхідні для здійснення певних операцій з готівкою.

Касові документи, окрім грошового чека, виписуються в тій кількості, яка необхідна для учасників розрахунків. Виправлення в касових документах не допускаються. При записі грошових сум ставлять у касових документах між гривнями і копійками кому (","), копійки позначають двома знаками. Якщо сума визначена в гривнях, то вказується "00" копійок.

Якщо суму, яка складається тільки з копійок, вказують прописом, то обов'язковим є напис "нуль" гривень. Найменування грошової одиниці можна вказувати як повністю, так і в скороченій формі.

Готівку до банку приймають за наявності таких документів: оголошення про внесення готівки, повідомлень, заяв про переказ готівки.

Прибуткові документи складаються з двох частин: повідомлення і квитанції. Вони містять обов'язкові реквізити одержувача платежу: найменування юридичної особи, ідентифікаційний код, номер поточного рахунка, найменування банку, в якому відкритий рахунок одержувача, код установи банку, а також дані платника: прізвище, ім'я, по батькові і номер лицьового рахунка платника (за його наявності), призначення платежу, сума, у т. ч. ПДВ (за наявності), і період, за який здійснюється платіж.

Прибуткові документи для прийому податків, зборів та інших платежів до бюджетів і державних цільових фундацій, крім вказаних реквізитів, містять: код виду платежу (заповнюється банком або юридичною особою), ідентифікаційний номер (крім випадків, коли фізична особа через свої релігійні переконання відмовилася від його привласнення, і про це в паспорті зроблена відповідна відмітка).


 
 

Цікаве

Загрузка...