WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік грошових коштів - Курсова робота

Облік грошових коштів - Курсова робота

2. Основна частина

2.1 Грошові кошти та їх облік

Одним із найважливіших показників діяльності підприємства в ринковій економіці, за яким оцінюється стабільність його фінансового стану, є ліквідність — можливість перетворення активів підприємства на готівкові кошти.

У затвердженому Міністерством фінансів України Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 4 [Звіт про рух грошових коштів] наведено визначення грошових коштів.

Грошові кошти — готівка, кошти на рахунках у банках, депозити до запитання.

Отже, грошові кошти охоплюють кошти в касі й на поточних та інших рахунках у банках, що можуть бути використані для поточних операцій.

В Україні обіг грошових коштів регулюється такими нормативними документами:

— Положення про ведення касових операцій в національній валюті України, затверджене ухвалою Правління НБУ від 15.12.2005 р. № 637, зареєстроване в Міністерстві юстиції 13.01.2005 р. під № 40/10320;

— інструкція "Про організацію роботи з готівкового обігу установами банків України", затверджена постановою Правління НБУ від 19.02.2001 р. № 69 зі змінами і доповненнями;

— наказ Міністерства статистики України від 15.02.1996 р. № 51 [Про затвердження типових форм первинного обліку касових операцій];

— Наказ Президента України від 12.06.1995 р. № 436 з урахуванням змін від 11.05.1999 р. № 491/99;

— Закон України [Про оподаткування прибутку підприємств].

— інструкція [Про службові відрядження в межах України і за кордоном], затверджена наказом Міністерства фінансів України від 13.03.1998 р. № 59, зі змінами і доповненнями від 10.06.1999 р. № 146.

Основними завданнями обліку грошових коштів є:

— своєчасне і правильне документування операцій по руху грошових коштів і розрахунків;

— виконання операцій з грошовими коштами по розрахунках з постачальниками і покупцями;

— контроль за дотриманням касової і розрахункової дисципліни;

— оперативний, повсякденний контроль за збереженням наявних грошових коштів і цінних паперів в касі підприємства;

— інвентаризація грошових коштів і відображення її результатів на рахунках бухгалтерського обліку;

— контроль за цільовим призначенням використання грошових коштів;

— контроль за правильними і своєчасними розрахунками з бюджетом, банками, персоналом;

— контроль за дотриманням форм розрахунків, встановлених в договорах з покупцями і постачальниками;

— своєчасна звірка розрахунків з дебіторами і кредиторами для виключення простроченої заборгованості;

— дотримання норм і правил П(С)БО 4 "Звіт про рух грошових коштів", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. № 87 і надання користувачам фінансової звітності повної і неупередженої інформації про зміни, що відбулися в грошових коштах підприємства і їх еквівалентах за звітний період.

Грошові кошти обліковують на рахунках класу 3.

Вони об'єднуються у відповідні статті, які відображаються у Балансі за встановленою П(С)БО 2 формою [табл.. 2.1.1].

На синтетичному рахунку 30 "Каса" узагальнюють інформацію про наявність і рух коштів у касі підприємства.

На рахунку 31 "Рахунки в банках" здійснюють облік наявності та руху коштів, що знаходяться на рахунках у банку і можуть бути використані лише для поточних операцій.

Таблиця 2.1.1

Відповідність рахунків бухгалтерського обліку і статей Балансу при відображенні грошових коштів .

Статті Балансу

Рахунки Плану рахунків

II. Оборотні активи

Клас 3. Грошові кошти і кошти у розрахунках

Назва статті

Код рядка

Назва рахунка і підстава для заповнення

Код рахунка

Характер рахунка щодо Балансу

Грошові

кошти та їх еквіваленти

в національній валюті

230

Сальдо рахунків

"Каса в національній валюті"

301

Активний

"Поточні рахунки в національній валюті"

311

Активний

"Інші рахунки в банку в національній валюті"

313

Активний

"Грошові документи в національній валюті"

331

Активний

"Грошові кошти в дорозі в національній валюті"

333

Активний

Грошові

кошти та їх еквіваленти

в іноземній валюті

240

Сальдо рахунків

"Каса в іноземній валюті"

302

Активний

"Поточні рахунки в іноземній валюті"

312

Активний

"Інші рахунки в банку в іноземній валюті"

314

Активний

"Грошові документи в іноземній валюті"

332

Активний

"Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті"

334

Активний

На синтетичному рахунку 33 [Інші кошти] узагальнюється інформація про наявність та рух грошових активів (у національній та іноземній валюті), що знаходяться в касі підприємства (поштових марок, марок гербового збору, оплачених проїзних документів, оплачених путівок до санаторіїв, пансіонатів, будинків відпочинку тощо), та про кошти в дорозі, тобто грошові суми, які внесено до кас банків, ощадних кас або поштових відділень для наступного їх зарахування на поточний або інші рахунки підприємства.

Еквівалентами коштів є короткострокові високоліквідні інвестиції, які вільно конвертуються в певні суми коштів і для яких характерний ризик зміни вартості, наприклад:

— інвестиції, якщо термін їх погашення 3 місяці або менше від дати придбання;

— інвестиції у привілейовані акції, що купуються за короткий строк до їх погашення.

Облік еквівалентів коштів ведуть на рахунку 351 [Еквіваленти грошових коштів] за видами фінансових інвестицій.

Грошові кошти, які неможливо використати для операцій протягом одного року, починаючи з дати складення балансу, або протягом операційного циклу через обмеження (арешт та ін.) вилучають із складу оборотних активів і відображають як необоротні активи. Для обліку таких коштів використовують синтетичний рахунок 18 "Інші необоротні активи"; на дебеті цього рахунка відображають активи, використання яких, як очікується, буде неможливим протягом дванадцяти місяців від дати балансу.

У разі банкрутства обслуговуючого банку або якщо керівництво підприємства вважає, що повернення коштів малоймовірне, кошти на рахунку в банку вилучають зі складу активів і списують як збитки звітного періоду.

Усі рахунки коштів — суто активні, й на них не можуть утворюватися кредитові сальдо.

2.2 Документальне оформлення та облік руху грошових коштів

Підприємству "Музична лавка" постійно необхідна готівка для забезпечення ефективної діяльності. Готівка є абсолютно ліквідним активом, тому необхідний постійний контроль і облік касових операцій.

До касових операцій відносять операції, пов'язані з отриманням і використовуванням готівки безпосередньо з каси підприємства. Дії підприємства по веденню касових операцій строго регламентовані.

Касові операції (надходження і видача готівки) здійснюються відповідно до Положення № 637 [3]. Раніше гранична сума готівкового розрахунку одного підприємства (підприємця) з іншим протягом одного дня визначалася безпосередньо Положенням про ведення касових операцій, а натепер встановлюватиметься окремою ухвалою Нацбанку України.


 
 

Цікаве

Загрузка...