WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік грошових коштів - Курсова робота

Облік грошових коштів - Курсова робота

У всіх відомостях слід перевірити справжність (автентичність) підписів одержувачів грошей. Для цього підписи в одних відомостях зіставляють із підписами в інших, особливу увагу звертають на виправлення і підчищення. В окремих випадках слід опитати одержувачів грошей, що дає змогу виявити підроблені підписи, а деколи і підставних та вигаданих осіб.

Окремо перевіряють правильність уплати і повноти оприбуткування квартирної плати й оплати комунальних послуг та інших надходжень, для чого користуються способам зустрічної перевірки і взаємного звіряння операцій, беруть письмові й усні пояснення у посадових і матеріально відповідальних осіб.

Здійснюючи аудит касових операцій, слід перевірити правильність підрахунку оборотів за прибутком і видатком у касових звітах, визначення залишків на кінець звітного періоду і перенесення їх з однієї сторінки на іншу та відповідність залишку з рахунка 30 "Каса" за звітом касира на кінець місяця залишку за рахунком 30 "Каса" у Головній книзі.

Контролюючи касові операції, слід встановити відповідність кореспонденції рахунків чинним положенням і правилам ведення бухгалтерського фінансового обліку. Для цього звіти касира і прикладені до них документи зіставляють із даними регістрів бухгалтерського обліку.

Вивчаючи факти надходження грошей на поточні рахунки в банках, слід перевірити правильність і повноту гарантування їх за виписками банку, бухгалтерськими регістрами і звітами касира.

Під час перевірки правильності списання коштів з рахунка у банку особливу увагу доцільно звернути на своєчасність і повноту оприбуткування і цільового використання готівки, одержаної в банку.

На підставі даних акта інвентаризації каси і групувальних відомостей порушень касової дисципліни складають відповідний розділ аудиторського звіту (висновку), де відображаються встановлені факти недоліків у організації і веденні касових операцій з посиланням на додані до аудиторського звіту (висновку) групувальні відомості порушень і аналітичні таблиці.

Список використаної літератури

 1. Закон Украины "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине" № 996-IV от 16.07.99 г.// "Галицькі контракти". – 1999 р. – №36.

 2. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств", затверджений постановою Верховної Ради України від 22.05.1997 р. № 283/97-ВР.

 3. Положення про ведення касових операцій в національній валюті України, затверджене ухвалою Правління НБУ від 15.12.2005 р. № 637, зареєстроване в Міністерстві юстиції 13.01.2005 р. під № 40/10320.

 4. Інструкція "Про організацію роботи з готівкового обігу установами банків України", затверджена постановою Правління НБУ від 19.02.2001 р. № 69 зі змінами і доповненнями.

 5. Наказ Міністерства статистики України від 15.02.1996 р. № 51 "Про затвердження типових форм первинного обліку касових операцій".

 6. Інструкція "Про службові відрядження в межах України і за кордоном", затверджена наказом Міністерства фінансів України від 13.03.1998 р. № 59, зі змінами і доповненнями від 10.06.1999 р. № 146.

 7. Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета активов, капитала, обязательств и хозяйственных операций предприятий и организаций № 291 от 30.11.99 г. (зарегистрирован в Министерстве юстиции Украины № 893/4186 от 21.05.99 г.).

 8. Методические рекомендации по применению регистров бухгалтерского учета, утвержденные приказом Минфина Украины от 29.12.2000г. №356. // Все о бухгалтерском учете. – 2001г. - №23.

 9. План счетов бухгалтерского учета активов, капитала, обязательств и хозяйственных операций предприятий и организаций № 291 от 30.11.99 г. .// Все о бухгалтерском учете. – 1999 г. - №48.

 10. Адамс Р. Основы аудита. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1995.

 11. Бабич В. В, Свідерський Є. І. Бухгалтерський облiк на підприємствах малого бізнесу в Україні. — К.: Лiбра, 1996. — 160 с.

 12. Бахрушина М.А. Бухгалтерський управленческий учет. – М.: ЗАО "Финстатинформ", 2001. – 340 с.

 13. Богомолов А.М., Голощапов Н.А. Внутренний аудит: организация и проведение. – М.: Экзамен, 1999.

 14. Бутинець Т. А. Бухгалтерський облік: Навч. посіб. для студ. вузів / Т. А. Бутинець, Л. В. Чижевська, С. Л. Береза. — Житомир: ЖІТІ,2000. — 672 с.

 15. Бутинець Ф. Ф. Особливості бухгалтерського обліку в торгівлі. Курс лекцій. Навч. посіб. / За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця, доц. Н. М. Малюги. — Житомир: ЖІТІ, 2000. — 608 с.

 16. Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. Посібник / Під ред. М.В. Кужельного.-К.: А.С.К., 2006.

 17. Грабова Н.М., Кривоносов Ю.Г. Бухгалтерский учёт в производственных и торговых предприятиях.– К.: А.С.К., 2005.

 18. Грабова Н.М., Кривоносов Ю.Г. Облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках: Навч. Посібник.– К.: А.С.К., 2006.

 19. Данилевський Ю.А., Мезенцев Т.М. Финансовый контроль в отраслях народного хозяйства при различных формах собственности. – М.: Финансы и статистика, 1992.

 20. Дефлиз Ф.Л., Генри Р. Аудит. – М.: ЮНИТИ, 1997.

 21. Завгородний В.П. Бухгалтерский учёт в Украине.: Учеб.-практ. пособ. – К.: А.С.К., 2005.

 22. ЗавгороднийВ.П. Настольная книга бухгалтера малого бизнеса. — К.: Вира-Р; Дакор, 2005. — 608 с.

 23. Завгородній В.П. Автоматизація бухгалтерського обліку, контролю, аналізу та аудиту.– К.: А.С.К., 1998.

 24. Контроллинг как иснструмент управления предприятием / Под ред. Н.Г. Данилочкиной. – М.: Аудит, 1998.

 25. Костюк Д. Бухгалтерский учет на малых предприятиях в соответствии с П(С)БУ. – Харьков: Фактор, 2002. – 212 с.

 26. Крамаровский Л.М. Ревизия и контроль. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 299 с.

 27. Макальская А.К. Внутренний аудит. – М.: ДиС, 1999.

 28. Організація бухгалтерського обліку: Підруч. для студ. спец. "Облік і аудит" вищ. навч. закл. / За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. — 3-тє вид., доп. і перероб. — Житомир: ПП "Рута", 2006. — 592 с.

 29. ПанасюкВ. М., Ковальчук Є. К., Бобрівець С. В. Податковий облік: Навч. посіб. — Тернопіль: Карт-бланш, 2002. — 260 с.

 30. Скворцов Н. Н. Бухгалтерский учет: Учеб.-метод, пособ. В 2 т. — Харьков, 2005.

 31. Сотникова Л.В. Внутренний контроль и аудит. Учебник / ВЗФЭИ. – М.: ЗАО "Финстатинформ", 2000. – 239 с.

 32. Сук Л. К. Бухгалтерський облік: Навч. посіб. — К.: Інститут після дипломної освіти Київського університету ім. Тараса Шевченка. — 2007. — 339 с.

 33. Терехов А.А., Терехов М.А. Контроль и аудит. – М.: Финансы и статистика, 1988.

 34. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський облік на підприємствах України з різними формами власності: Навч. посіб. — 6-те вид., доп. і пере роб. — К.: А.С.К., 2006. — 784 с.

 35. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський финансовый учет на предприятиях Украины. Учебник для студентов высш. учеб. завед. экон. спец. – 7-е изд., дополн. и перераб. – К.: А.С.К., 2001. – 864с.

 36. Усач Б.Ф. Контроль і ревізія: Підручник. – К.: Знання – Прес, 2002. – 253 с.

 37. Чистов Д. В., Таранов А. В., Заремба О. А., Заремба А. В. Хозяйственные операции в компьютерной бухгалтерии 7.7 для Украины: Учеб. пособ. — Киев: Диасофт, 2002. — 528 с.

5


 
 

Цікаве

Загрузка...